Nájdené rozsudky pre výraz: odporovateľné právne úkony

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 58

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
131 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odporovateľnosť právneho úkonu nemožno riešiť ako predbežnú otázku. Neúčinnosť právneho úkonu nastáva až právoplatnosťou rozsudku, ktorým bolo žalobe podľa § 42a Občianskeho zákonníka vyhovené. Vlastnícke právo toho, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech k veci, ktorá bola predmetom tohto úkonu, nie je podmienkou úspešného uplatnenia odporovateľnosti právneho úkonu podľa § 42a ods. 2 až ods. 5 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal určenia právnej neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej dňa 24. októbra 2000 medzi P. I. ako predávajúcim a žalovanými 1/ a 2/ ako kupujúcimi, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. M. na liste vlastníctva č. 3844 ako pozemok parcela č. 991/1 - zastavaná plocha vo výmere 389 m2, parcela č. 991/2 - zastavaná plocha vo výmere 86 m2 a parcela č. 992 - zastavaná plocha vo výmere 648 m2 a dom súp. č. 517 na
Právna veta: Odporovacou žalobou (§ 42a a § 42b Občianskeho zákonníka) možno napadnúť aj len časť právneho úkonu ukracujúceho uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa, ak je oddeliteľná od ostatných častí tohto právneho úkonu; na tom nič nemení, ak je týmto právnym úkonom dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvého stupňa“) rozsudkom zo 14. júla 2010 č. k. 14 C 9/2008 – 191 určil, že dohoda z 30. marca 2005 o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) uzavretá medzi odporkyňou Ing. J. V. a jej manželom Ing. V. V., predmetom ktorej boli nehnuteľnosti v katastrálnom území X zapísané na liste vlastníctva č. X ako parcela č. X a dom súpisné č. X a tiež hnuteľné veci uvedené v článku I. tejto dohody, je voči navrhovateľom právne neúčinná
Právna veta: Splnenie podmienok odporovateľnosti právneho úkonu sa posúdi podľa ust. § 15 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších platnom a účinnom v čase, kedy právny úkon vznikol.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1M Ob doV/7/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Lič kovej a JUDr. Viera Pepelovej v právnej veci žalobcov: 1/ JUDr. J. J., správca konkurznej podstaty úpadcu B. S., a.s., B. , R. N. X. , B. a X. / A. , s. r. o., P., Š. X. , IČO: X. , obaja zastúpení advokátom JUDr. J. C. , B. ,
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa pri ukrátení uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také zmenšenie majetku dlžníka, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň sčasti a dôkazné bremeno preukázať, že táto podmienka úspešnej odporovateľnosti právnemu úkonu bola splnená je na žalobcovi. Nestačí pritom preukázať, že majetok dlžníka sa zmenšil. Musí byť preukázané, že sa zmenšil do takej miery, že to ohrozilo aspoň čiastočné uspokojenie veriteľovho nároku, teda, že došlo ku kvalifikovanému zmenšeniu jeho majetku. Odvolací súd ďalej uviedol, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2311225440 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2311225440.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. H., bývajúceho v X., zastúpeného ATTORNEYS GROUP s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Banskej Bystrici , Kláry Jarunkovej č. 2, proti žalovanému P. F., bývajúcemu v X., zastúpenému Nagy & Partners, s.r.o.,
Právna veta: Kto od dlžníka nadobudne vlastníctvo k veci, nestráca ho ani v prípade, ak veriteľ právneho úkonu dlžníka úspešne odporoval. V prípade, že nadobúdateľ vec pôvodne patriacu dlžníkovi predal tretej osobe, nie je dobre možné považovať uspokojenie pohľadávky z toho čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku a veriteľ má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, len právo na náhradu (§ 42a ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení platnom do 30. júla 1997.) Veriteľ sa v takomto prípade v ďalšom konaní voči ďalšiemu nadobúdateľovi nemôže úspešne domáhať ani určenia neplatnosti kúpnej z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel Okresnému súdu Ž., sa navrhovateľ pôvodne domáhal určenia, že prevod vlastníctva medzi odporkyňou v I. rade a odporcami v II. a III. rade „povolený“ Správou katastra nehnuteľností v Ž. pod č. V 592/94 zo dna 10. mája 1994, dotýkajúci sa nehnuteľností zapísaných na LV 2132, k. ú. Ž., a to domu č. 1187, ako aj parcely KN 3571/2, na ktorej dom stojí, ako aj pare. č. 3571/3, je voči navrhovateľovi právne neúčinný. Podaním zo dňa 24. marca 1995 zmenil návrh na začatie konani
Kľúčové slová: právny vzťahodporovateľné právne úkony
R 63/2004
Právna veta: Pre aplikáciu ustanovenia § 42a Občianskeho zákonníka je podstatným preukázateľný a objektívne daný dôvod na úspešnú odporovateľnosť právneho úkonu, aj keď veriteľ v čase uzatvárania takéhoto úkonu nebol s dlžníkom (darcom) v právnom vzťahu, ak takýto nárok uplatnil v lehote troch rokov od uzavretia odporovateľného úkonu (darovacej zmluvy) a je objektívne preukázané, že obdarovaný takýto úmysel za daných okolnosti pri náležitej starostlivosti musel poznať.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre vyhovel odvolaniu žalobcu, zmenil zamietajúci rozsudok prvostupňového súdu a vyhovel žalobe o právnej neúčinnosti darovacej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území T., vyznačených v liste vlastníctva ako parcela č. 3667, zastavaná plocha o výmere 282 m2 a na nej postavenom rodinnom dome pop. č. 496, medzi darcom - manželom J. Ch. a manželkou - žalovanou J. Ch. Vklad do katastra podľa darovacej zmluvy bol realizovaný 25. j
Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). 12.1.Pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/101/2017 1211201622 27. februára 2020 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2020:1211201622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu H., trvalým pobytom v O., zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Fulecom, so sídlom v Bratislave, Živnostenská ul. č.2, proti žalovanému 1/ O.i, trvalým pobytom v O. 2/ Z., trvalým pobytom v O. XX, obaja zastúpení JUDr. S
Právna veta: I. Blízka osoba dlžníka sa môže žalobe podľa § 42a OZ účinne ubrániť ak hodnoverným spôsobom preukáže, že v súvislosti s odporovaným právnym úkonom postupovala s takou náležitou starostlivosťou, aby ukracujúci úmysel rozpoznala, alebo sa o ňom aspoň mohla dozvedieť. II. Z hľadiska posúdenia požiadavky vynaloženia náležitej starostlivosti zo strany blízkej osoby dlžníka, nemôže odkaz na vzájomnú dôveru medzi blízkymi osobami nahrádzať dôkaznú povinnosť žalovanej strany preukázať vynaloženie určitých konkrétnych úkonov náležitej starostlivosti tak, ako to predpokladá ust. § 42a OZ.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 25. septembra 2013, č. k. 6Cb/40/2011- 419, určil, že darovacia zmluva z 24. septembra 2008, ktorej vklad bol povolený Správou katastra V. dňa 25. septembra 2008 pod č. X, ktorou dlžník S. R., nar. X, bytom V., V., ako darca previedol na žalovanú ako obdarovanú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území P., okres V. zapísaných pôvodne na LV č. X, t. č. na LV č. X, vedenou Správou katastra V.,
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 Obč. zákonníka treba rozumieť takú pohľadávku, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom urobený právny úkon je voči veriteľovi neúčinný. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, potom predstavuje podklad na to, že sa veriteľ môže na základe exekučného titulu, vydaného proti dlžníkovi, domáhať vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 253 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne J. spol. s r.o. , so sídlom v G. , IČO: X. , zastúpen ej obchodnou spoločnosťou Advokátsk a kancelári a T. , s. r.o., so sídlom v Š., v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľka advokátka Mgr. E. T. M. , proti žalovan ým 1/ T. S. a 2/ P. S. , obom bývajúcim v M.M. , zastúpen ým JUDr. P. E. , advokátom Advokátsk ej kancelári e M. , s.r.o., so sídlom v B. , o
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávkaodporovateľné právne úkonyneplatnosť zmluvy
R 110/1998
Právna veta: Veriteľ, ktorý s úspechom odporoval právnemu úkonu podľa § 42a Obč. zák., má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, právo na náhradu v peniazoch, ak sa uňho nenachádza vec nadobudnutá týmto úkonom. Veriteľ sa z tohto dôvodu nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou vlastník (ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech) previedol vec na tretie osoby.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel Okresnému súdu v Žiline dňa 8. 12. 1994 sa navrhovateľ pôvodne domáhal určenia, že prevod vlastníctva medzi odporkyňou v 1. rade a odporcami v 2. a 3. rade, „povolený“ Správou katastra nehnuteľností v Ž. pod č. V 592/94 zo dňa 10. 5. 1994, dotýkajúci sa nehnuteľností zapísaných na LV 2132 k. ú. Ž., a to domu č. 1187, a parcely KN 3571/2, na ktorej dom stojí, ako aj pare. č. 3571/3, je voči navrhovateľovi právne neúčinný. Podaním zo dňa 24. 3. 1995 zmenil návrh na začatie ko
MENU