Nájdené rozsudky pre výraz: odporovateľné právne úkony

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
143 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Splnenie podmienok odporovateľnosti právneho úkonu sa posúdi podľa ust. § 15 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších platnom a účinnom v čase, kedy právny úkon vznikol.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1M ObdoV/7/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Viera Pepelovej v právnej veci žalobcov: 1/ JUDr. J. J., správca
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa rozumie taká pohľadávka , ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia - exekúciu (Rč 12/2003) . V zmysle § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 188/ 2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu H.H. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. Z. H.H. , proti žalovanej S. H. Č. , zastúpenej JUDr. P. H.B. , o určenie neúčinnosti darovacej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 7 C 1137/1998, na dovolanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odporovacou žalobou (§ 42a a § 42b Občianskeho zákonníka) možno napadnúť aj len časť právneho úkonu ukracujúceho uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa, ak je oddeliteľná od ostatných častí tohto právneho úkonu; na tom nič nemení, ak je týmto právnym úkonom dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvého stupňa“) rozsudkom zo 14. júla 2010 č. k. 14 C 9/2008 – 191 určil, že dohoda z 30. marca 2005 o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) uzavretá medzi odporkyňou Ing. J. V. a jej manželom Ing. V. V., predmetom ktorej boli nehnuteľnosti v katastrálnom území X zapísané na liste vlastníctva č. X ako parcela č. X a dom súpisné č. X a tiež hnuteľné veci uvedené v článku I. tejto dohody, je voči navrhovateľom právne neúčinná
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odporovateľnosť právneho úkonu nemožno riešiť ako predbežnú otázku. Neúčinnosť právneho úkonu nastáva až právoplatnosťou rozsudku, ktorým bolo žalobe podľa § 42a Občianskeho zákonníka vyhovené. Vlastnícke právo toho, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech k veci, ktorá bola predmetom tohto úkonu, nie je podmienkou úspešného uplatnenia odporovateľnosti právneho úkonu podľa § 42a ods. 2 až ods. 5 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal určenia právnej neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej dňa 24. októbra 2000 medzi P. I. ako predávajúcim a žalovanými 1/ a 2/ ako kupujúcimi, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. M. na liste vlastníctva č. 3844 ako pozemok parcela č. 991/1 - zastavaná plocha vo výmere 389 m2, parcela č. 991/2 - zastavaná plocha vo výmere 86 m2 a parcela č. 992 - zastavaná plocha vo výmere 648 m2 a dom súp. č. 517 na
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Z vyššie uvedeného je tak zrejmé, že základnou otázkou pre posúdenie správnosti napadnutého rozsudku teda je, či súd dospel k správnemu právnemu záveru, že žalobcovia neuniesli dôkazné bremeno na preukázanie úspešnej odporovateľnosti s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 4 písm. c) zákona č. 328/1991 Zb., teda preukázanie, že odporovaný úkon bol uzavretý v posledných troch rokoch pred začatím konkurzu s osobou uvedenou v citovanom ustanovení, ako aj preukázanie existencie vymáhateľnej pohľadávky konkurzného veriteľa, ktorej uspokojenie bolo ukrátené v dôsledku odporovaných právnych úkonov, pričo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obo/4/2020 Identifikačné číslo spisu: 1099898295 Dátum vydania rozhodnutia: 28.07.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1099898295.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členiek sená
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: I. Blízka osoba dlžníka sa môže žalobe podľa § 42a OZ účinne ubrániť ak hodnoverným spôsobom preukáže, že v súvislosti s odporovaným právnym úkonom postupovala s takou náležitou starostlivosťou, aby ukracujúci úmysel rozpoznala, alebo sa o ňom aspoň mohla dozvedieť. II. Z hľadiska posúdenia požiadavky vynaloženia náležitej starostlivosti zo strany blízkej osoby dlžníka, nemôže odkaz na vzájomnú dôveru medzi blízkymi osobami nahrádzať dôkaznú povinnosť žalovanej strany preukázať vynaloženie určitých konkrétnych úkonov náležitej starostlivosti tak, ako to predpokladá ust. § 42a OZ.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/4/2016 Identifikačné číslo spisu: 6211205421 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Lenka Praženková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6211205421.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, B
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kto od dlžníka nadobudne vlastníctvo k veci, nestráca ho ani v prípade, ak veriteľ právneho úkonu dlžníka úspešne odporoval. V prípade, že nadobúdateľ vec pôvodne patriacu dlžníkovi predal tretej osobe, nie je dobre možné považovať uspokojenie pohľadávky z toho čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku a veriteľ má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, len právo na náhradu (§ 42a ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení platnom do 30. júla 1997.) Veriteľ sa v takomto prípade v ďalšom konaní voči ďalšiemu nadobúdateľovi nemôže úspešne domáhať ani určenia neplatnosti kúpnej z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel Okresnému súdu Ž., sa navrhovateľ pôvodne domáhal určenia, že prevod vlastníctva medzi odporkyňou v I. rade a odporcami v II. a III. rade „povolený“ Správou katastra nehnuteľností v Ž. pod č. V 592/94 zo dna 10. mája 1994, dotýkajúci sa nehnuteľností zapísaných na LV 2132, k. ú. Ž., a to domu č. 1187, ako aj parcely KN 3571/2, na ktorej dom stojí, ako aj pare. č. 3571/3, je voči navrhovateľovi právne neúčinný. Podaním zo dňa 24. marca 1995 zmenil návrh na začatie konani
Kľúčové slová: právny vzťahodporovateľné právne úkony
R 63/2004
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre aplikáciu ustanovenia § 42a Občianskeho zákonníka je podstatným preukázateľný a objektívne daný dôvod na úspešnú odporovateľnosť právneho úkonu, aj keď veriteľ v čase uzatvárania takéhoto úkonu nebol s dlžníkom (darcom) v právnom vzťahu, ak takýto nárok uplatnil v lehote troch rokov od uzavretia odporovateľného úkonu (darovacej zmluvy) a je objektívne preukázané, že obdarovaný takýto úmysel za daných okolnosti pri náležitej starostlivosti musel poznať.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre vyhovel odvolaniu žalobcu, zmenil zamietajúci rozsudok prvostupňového súdu a vyhovel žalobe o právnej neúčinnosti darovacej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území T., vyznačených v liste vlastníctva ako parcela č. 3667, zastavaná plocha o výmere 282 m2 a na nej postavenom rodinnom dome pop. č. 496, medzi darcom - manželom J. Ch. a manželkou - žalovanou J. Ch. Vklad do katastra podľa darovacej zmluvy bol realizovaný 25. j
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). 12.1.Pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/101/2017 Identifikačné číslo spisu: 1211201622 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1211201622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu H., trvalým pobytom v O., zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Fu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa pri ukrátení uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také zmenšenie majetku dlžníka, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň sčasti a dôkazné bremeno preukázať, že táto podmienka úspešnej odporovateľnosti právnemu úkonu bola splnená je na žalobcovi. Nestačí pritom preukázať, že majetok dlžníka sa zmenšil. Musí byť preukázané, že sa zmenšil do takej miery, že to ohrozilo aspoň čiastočné uspokojenie veriteľovho nároku, teda, že došlo ku kvalifikovanému zmenšeniu jeho majetku. Odvolací súd ďalej uviedol, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/141/2016 Identifikačné číslo spisu: 2311225440 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2311225440.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. H., bývajúceho v X., zastúpeného ATTORNEYS GROUP s.r.o., advokátsko
MENU