Nájdené rozsudky pre výraz: odporovateľný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 111

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
460 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 15 ZKV konkurzný veriteľ alebo správca sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 6, ak ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky konkurzného veriteľa, sú voči konkurznému veriteľovi právne neúčinné. Toto právo má konkurzný veriteľ alebo správca aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený. Žalobca ako správca konkurznej konkurzný podstaty úpadcu uplatnil toto právo z dôvodov, že predajom došlo k ukráteniu konkurzných veriteľov. Úmysel dlžníka ukrátiť konkurzných veriteľov preu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Obo 157/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J., A., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Z., P. proti žalovanému: JUDr.V., A., S. 63, Košice, o určenie, že výťažok z predaja nehnuteľností patrí do konkurznej podstaty žalobcu, na odvolanie ža
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 zákona je odporovateľným úkonom nielen úkon, na základe ktorého dlžník už poskytol plnenie, ale aj úkon ktorým sa k poskytnutiu plnenia ( ešte len ) zaviazal. Okrem znakov tvoriacich skutkovú podstatu odporovateľnosti právneho úkonu bez primeraného protiplnenia uvedených v § 58 ods. 1 zákona je ďalšou podmienkou pre ich odporovanie skutočnosť, že úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka ( ods. 2 ). Predmetom odporovania môžu byť len úkony, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania ( ods. 3 ). Obmedzovacie podmienky odpor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 39/2010 – 203 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členiek JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Z., s. r. o., R., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou B., s. r. o., R., Bratislava proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach § 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). Zmyslom odporov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa B., spol. s.r.o., so sídlom v K., zastúpeného JUDr. V., advokátom so sídlom v K., proti odporcom 1/ Š., bývajúcemu v N., zastúpenému JUDr. E., advokátkou so sídlom v N., 2/ Š., bývajúcemu v N. , 3/ N., spol. s.r.o., so sídlom v N., o určenie právnej neúčinnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 6 C 97/2004, o dovolaní odporcu 1/ proti rozsudku
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmysel právnej úpravy odporovateľnosti spočíva v zabezpečení ochrany veriteľa pred právnymi úkonmi dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu majetku dlžníka, a tým aj k zmareniu, či ohrozeniu možnosti, aby pohľadávka veriteľa mohla byť z majetku dlžníka uspokojená. Podstata odporovateľnosti právneho úkonu spočíva v tom, že odporovateľný právny úkon stráca na základe právoplatného rozhodnutia súdu v určených prípadoch účinnosť iba voči oprávnenej osobe, t.j. voči veriteľovi. Právne úkony, ktoré možno odporovať sú svojou povahou nielen právnymi úkonmi, na základe ktorých dochádza k scudzeniu majetku (napr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci žalobcu JUDr. Ľ. D., advokáta v Š., proti žalovanému Ing. J. Š., bývajúcemu v Š., o neúčinnosť právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp.zn. 14 C 115/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 22. februára 2007 sp.zn. 8 Co 248/2006, rozhodol t a k
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právny úkon, ktorému veriteľ s úspechom odporoval, je právne neúčinný a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku; ak to nie je možné, má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech ( § 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka ). Dôsledkom úspešného odporovania právnemu úkonu je v zmysle ustanovenia § 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka neúčinnosť tohto úkonu. Právnu neúčinnosť charakterizuje samotný zákon tak, že veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa T. R. P., bývajúceho v K., L., S., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom, so sídlom v B., proti odporcovi Ing. M. S., bývajúcemu v P., o určenie neúčinnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 15 C 6/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo 17. septembra 2007 č. k. 15 C 6/200
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 90 OSP účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný), alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Navrhovateľom je ten, kto sa na súd obrátil s návrhom na začatie konania, odporcom je ten, koho navrhovateľ vo svojom návrhu za odporcu označil (je nezaujímavé, či takémuto odporcovi svedčí vecná legitimácia). Z tohto vyplýva, že účastníctvo je pojmom čisto procesným, nie hmotnoprávnym. Navrhovateľom je preto tiež každý subjekt, ktorý návrh podal a odporcom je každý, koho za odporcu navrhovateľ v návrhu označil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 2/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J,K., správca konkurznej podstaty úpadcu P, IČO: X, proti žalovanému: W ,spol. s.r.o. P., IČO: X, o neúčinnosť kúpnej zmluvy a o pristúpení účastníka do konania, na odvolanie pristupujúceho účastníka proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6. decembra 2007 č.k. 10 Cbi 9/2005 -101, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republi
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odporovateľnosť právneho úkonu nemožno riešiť ako predbežnú otázku. Neúčinnosť právneho úkonu nastáva až právoplatnosťou rozsudku, ktorým bolo žalobe podľa § 42a Občianskeho zákonníka vyhovené. Vlastnícke právo toho, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech k veci, ktorá bola predmetom tohto úkonu, nie je podmienkou úspešného uplatnenia odporovateľnosti právneho úkonu podľa § 42a ods. 2 až ods. 5 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal určenia právnej neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej dňa 24. októbra 2000 medzi P. I. ako predávajúcim a žalovanými 1/ a 2/ ako kupujúcimi, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. M. na liste vlastníctva č. 3844 ako pozemok parcela č. 991/1 - zastavaná plocha vo výmere 389 m2, parcela č. 991/2 - zastavaná plocha vo výmere 86 m2 a parcela č. 992 - zastavaná plocha vo výmere 648 m2 a dom súp. č. 517 na
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Právoplatné rozhodnutie súdu o neúčinnosti právneho úkonu dlžníka vydané v konaní podľa ustanovenia § 57 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým bola zároveň osobitným výrokom podľa ustanovenia § 63 ods. 1 zákona uložená osobe, voči ktorej sa právo odporovať právnemu úkonu uplatnilo (§ 62 ods. 1), povinnosť vydať do dotknutej konkurznej podstaty veci nadobudnuté od dlžníka na základe neúčinného právneho úkonu, predstavuje prekážku právoplatne rozhodnutej veci pre žalobu o vylúčenie týchto veci zo súpisu majetku zapísaných správcom do tohto súpisu podľa ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len "súd prvej inštancie" alebo "okresný súd") rozsudkom z 3. októbra 2018, č. k. 36Cbi/5/2017 183 výrokom I. žalobu zamietol, výrokom II. konanie voči žalovanému 2/ zastavil, výrokom III. návrh žalobkyne na prerušenie konania zamietol, výrokom IV. žalovanému 1/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania a výrokom V. žalovanému 2/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len "odvolac
Merito veci Učastníci řízení
R 63/1998
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ve věci, jejímž předmětem je uplatněné právo odporovat právnímu úkonu dlužníka, zkracujícímu uspokojení vymahatelné pohledávky na daních, má finanční úřad způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení.

Úryvok z textu:
Žalující finanční úřad podal dne 16. 8. 1995 u soudu žalobu, kterou se domáhal, aby bylo ve smyslu ustanovení § 42a o. z. určeno, že dohoda o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, uzavřená dne 31.3. 1993 mezi M. V. a F. V., je vůči němu neúčinná. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že F. V. měl žalobci zaplatit dne 23. 12. 1992 na dani z obratu Částku 8 060 272 Kč a dne 5. 2. 1993 „doměrek“ k této dani ve výši 1 612 054 Kč; po připočtení penále činí ke dni 8. 8. 1995 jeho dluh 15 555 66
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odporovacou žalobou (§ 42a a § 42b Občianskeho zákonníka) možno napadnúť aj len časť právneho úkonu ukracujúceho uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa, ak je oddeliteľná od ostatných častí tohto právneho úkonu; na tom nič nemení, ak je týmto právnym úkonom dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvého stupňa“) rozsudkom zo 14. júla 2010 č. k. 14 C 9/2008 – 191 určil, že dohoda z 30. marca 2005 o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) uzavretá medzi odporkyňou Ing. J. V. a jej manželom Ing. V. V., predmetom ktorej boli nehnuteľnosti v katastrálnom území X zapísané na liste vlastníctva č. X ako parcela č. X a dom súpisné č. X a tiež hnuteľné veci uvedené v článku I. tejto dohody, je voči navrhovateľom právne neúčinná
MENU