Nájdené rozsudky pre výraz: odročenie pojednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1085

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1739 dokumentov
11810 dokumentov
1 dokument
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odročenie pojednávaniaodňatie možnosti konať pred súdom
R 41/2002
Právna veta: Dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby si zvolil iného zástupcu. Ak v takom prípade súd, napriek žiadosti o odročenie pojednávania, prejednal a rozhodol vec v neprítomnosti účastníka a jeho právneho zástupcu, odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. íl O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa postupne menenou žalobou domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť vydať jej nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 5 kat. úz. obce B. B., a to domu súp. č. 178 a pare. č. 1534 zastavaná plocha o výmere 142 m2 v podiele jednej polovice. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť, pretože uvedené nehnuteľnosti zásadnou prestavbou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, ktorý v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších pre
Kľúčové slová: odročenie pojednávaniazdravotný stav účastníka
Právna veta: Súd môže uskutočniť pojednávanie v neprítomnosti účastníka len vtedy, ak účastník konania bol na pojednávanie riadne predvolaný, ak nepožiadal o odročenie pojednávania alebo dôvod, pre ktorý požiadal o odročenie, nebol dôležitý. Ak teda účastník konania chce využiť svoje právo byť prítomný na prejednaní veci, ale mu v tom bráni prekážka, je jeho povinnosťou požiadať o odročenie pojednávania (nestačí len ospravedlnenie neprítomnosti na pojednávaní) a o odročenie pojednávania musí požiadať z dôležitého dôvodu. Aké náležitosti má obsahovať návrh na odročenie pojednávania upravuje ustanovenie § 11 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 574 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: I. S., bytom B. , zast. advokát skou kanceláriou MST PARTNERS, s. r. o. , so sídlom Laurinská 3 , 811 01 Bratislava, IČO: 36 861 545 , v mene ktorej koná advokátka a konateľka Mgr. Martina Mudierová, proti žalovanému : DARDAN, s.r.o. , so sídlom Michalská 19 , 811 03 Bratislava , IČO: 35 902 272 , zastúpený: Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s. r. o. , so síd
Právna veta: Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednávaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že súd by nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný umožniť účastníkovi uplatnenie tohto práva. Ustanovenie § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku umožňuje vec prejednať v neprítomnosti účastníka, ktorý i keď bol riadne predvolaný, nedostavil sa na pojednávanie, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Z tohto predpokladu vychádza aj ustanovenie § 119 Občianskeho súdneho poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 45/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V., bytom R., proti žalovanému: J., bytom R., zastúpený JUDr. M., advokátkou v Ž., o zaplatenie 108 000 Sk s prísl., ktorá sa viedla na Okresnom Čadca pod sp.zn. 5 C 113/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 6. decembra 2006 sp.zn. 9 Co 48/2005, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náhradu t
Právna veta: Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať ako ďalšiu, osobitnú náležitosť, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní a upravila, čo musí ošetrujúci lekár vo svojom vyjadrení výslovne skonštatovať, aby vyjadrenie bolo možné považovať za právne relevantné. To znamená, že zdravotný stav účastníka podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania spravidla vtedy, ak účastník pripojí k návrhu vyjadre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľky M. Š., bývajúcej v H. , t.č. bytom H. , proti odporcovi P. Š., bývajúcemu v H. , t.č. bytom H. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. F. S., advokátom so sídlom v H. , o určenie výživného , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 12 C 61/2011 , o dovolaní odporcu p roti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 27. júna 2012 sp. zn. 15 CoP 13/2012 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ods. 2 O. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 12 1/20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právne j veci žalobcov : žalovaným : 1/ A. C. , bývajúca v N. , 2/ D. N. , bývajúca v K. , obe zastúpené Mgr. J. S., advokátom v N. , o 312 732,82 € s príslu šenstvom , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 9 C 205/2006 , o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 24 . mája 201 2 sp. zn. 8 Co 133 /20 11 t a k t o : Dovolanie žalobcov 1/ a 2/
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 119 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 211 ods. 2 O.s.p. sa pojednávanie môže odročiť len z dôležitých dôvodov, ktoré sa musia oznámiť. Právny predpis nešpecifikuje, čo možno považovať pod pojmom „z dôležitých dôvodov", preto je na uvážení súdu, ktorý dôvod ospravedlnenia neúčasti na pojednávaní bude považovať za dôležitý. Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom vtedy, ak zástupca účastníka tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní súdu ospravedlniť, t. j. také, ktoré mu neumožňujú sa na po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/85/2013 9009010054 30.04.2014 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2014:9009010054.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: K. J., bytom B. XXX/X, K., v zastúpení advokátkou JUDr. Janou Liptákovou, so sídlom Advokátskej kancelárie Krmanova 1, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribino
Právna veta: Po účastníkovi, ktorý sa chce na pojednávanie súdu včas dostaviť, nemožno spravodlivo požadovať, aby musel strpieť prejednanie a rozhodnutie veci vo svojej neprítomnosti, ak nastane prekážka alebo iná okolnosť, ktorá mu bráni sa pojednávania zúčastniť. Táto prekážka alebo iná okolnosť súčasne musí predstavovať "dôležitý dôvod". Príčina toho, prečo sa účastník nemôže zúčastniť pojednávania a žiada o jeho odročenie, sa teda musí s ohľadom na jej povahu vyznačovať nepredvídateľnosťou, závažnosťou, rozsahom alebo z iných dôvodov. Dôležitým dôvodom sú nielen udalosti, majúce objektívnu povahu, ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/21/2018 1509210485 29. januára 2019 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2019:1509210485.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Národný holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, proti žalovanému: N. E., nar. X. S. XXXX., bytom G., zastúpený Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o., so sídlom Rad
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 119 O. s. p. pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ak skúma súd, či účastník (jeho právny zástupca) žiada o odročenie pojednávania z dôležitých dôvodov, môže vychádzať iba zo skutočností, ktoré sú mu známe v dobe rozhodovania o tejto žiadosti. Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom vtedy, ak zástupca účastníka tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní súdu ospravedlniť, t.j. také, ktoré mu neumožňujú sa na pojednávaní zúčastniť a súčasne sú vážne (dôležité, ospravedlniteľné) z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. v L. so sídlom v B., zastúpeného JUDr. G., advokátkou so sídlom v B., proti žalovaným 1/ K. P. bývajúcemu v B., 2/ I. P. bývajúcemu v B., 3/ B..., so sídlom v B., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19C 184/96, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6Co 380/04 zo 16. júna 2005 takto
Právna veta: V zmysle ustálenej judikatúry súdov je choroba účastníka (právneho zástupcu účastníka) preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď R 31/1995). Za dôležitý dôvod v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p., pre ktorý sa účastník (zástupca) nemôže zúčastniť pojednávania a žiada o jeho odročenie, treba považovať aj (len) náhle akútne ocho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 216/ 2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. z. M. , so sídlom v S., zastúpeného JUDr. I. J., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike – M inisterstvu pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Dobrovičova č. 12 , o zaplatenie 53 309,43 € (1 606 000 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp
MENU