Nájdené rozsudky pre výraz: odškodnenie bolesti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
249 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Predbežná otázka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V občianskom súdnom konaní je súd viazaný nielen rozhodnutím súdu v trestnom konaní, o tom, že bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal, ale aj právnou kvalifikáciou skutku a tým aj formou zavinenia predpokladanom trestným zákonom.

Úryvok z textu:
Návrhom z 15.augusta 1990 sa žalobca domáhal proti žalovanému náhrady škody z ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 27.mája 1989 na tanečnej zábave, kde ho žalovaný napadol a spôsobil mu zlomeninu predkolenia s posunom úlomkov a pohmoždenie brucha. Požadoval náhradu za bolesť vo výške 2925 Kčs, za sťaženie spoločenského uplatnenia 12 000 Kčs, náhradu mzdy počas práceneschopnosti vo výške 12 915 Kčs a náhradu mzdy po skončení práceneschopnosti 2000 Kčs mesačne od 23.januára 1990. Na pojednávaní d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú vo vyhláške č. 32/1965 Zb., ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia), upravené spoločne. Vyhláška č. 32/1965 Zb. upravuje zvlášť podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie za bolesť, a zvlášť podmienky pre odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať osobitne (viď tiež rozsudok najvyššieho sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu J. S., bývajúceho v o V. , t.č. v O. , zastúpeného A. , s.r.o. so sídlom vo V. , IČO: X. , proti žalovan ej A. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody na zdraví , vedenej na Okresnom súd e Vranov nad Topľou pod sp. zn. 3 C 95/201 2, o dovolaní žalobcu proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak odvolací súd mení rozhodnutie súdom prvého stupňa, musí v odôvodnení zmeňujúceho rozhodnutia vysvetliť dôvod potreby zmeny náhľadu na „primeranosť“. To znamená, že musí poukázať na určité konkrétne skutkové alebo právne významné okolnosti a s poukazom na ne vysvetliť, prečo a z akých dôvodov dospel k názoru, že „primeranou“ nie je náhrada, ktorú určil súd prvého stupňa, ale náhrada iná (nižšia alebo vyššia). Keďže odvolací súd pri zmene rozhodnutia (§ 220 O.s.p.) v dôsledku zmeny náhľadu na „primeranosť“ priznanej náhrady škody svojím rozhodnutím nahradzuje rozhodnutie súdu prvého stupňa, m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Eleny Siebenstichovej a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobkyne M. G., bývajúcej v B., zastúpenej opatrovníčkou M. G., bývajúcou v B., a advokátom M. G., so sídlom v B., proti žalovanému P. P.., bývajúcemu v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného - S. so sídlom v B.2, za ktorú koná A.a, a.s. so sídlom v B., o ná
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Existencia dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov nezakladá zároveň aj existenciu dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za bolesť a naopak.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Žiar nad Hronom 21. januára 1999 si žalobca uplatnil voči žalovanému nárok na náhradu škody spôsobenej mu pracovným úrazom, ku ktorému došlo 3. novembra 1997. V rámci uplatneného nároku sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu sumu 1 168 160,- Sk predstavujúcu 70-násobok náhrady zodpovedajúcej základnému počtu bodov hodnotenia bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia. V priebehu konania po podaní znaleckého posudku, v ktorom súdny znalec podal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy treba posudzovať aj v súvislosti s článkom 5 ods. 1 a ods. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, i keď nárok na odškodnenie väzby vznikol podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Považská Bystrica 25. apríla 2003 sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 5 042 800,- Sk predstavujúcej náhradu škody spôsobenej mu rozhodnutím o väzbe. V žalobe uviedol, že bolo voči nemu začaté trestné stíhanie pre trestný čin vydierania a dňa 7. júla 2000 bol vzatý do vyšetrovacej väzby, v ktorej bol až do 12. apríla 2001. Po podaní obžaloby bol Okresným súdom Považská Bystrica spod tejto v plnom rozsahu oslobodený, pričom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 27. Zásadne je potrebné vychádzať z toho, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, u ktorých bežia samostatné premlčacie doby. Počiatok ich behu je stanovený okamžikom, kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe. Jedná sa o tzv. subjektívnu premlčaciu dobu, pričom tzv. objektívna premlčacia doba podľa § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa v prípade nároku na náhradu škody na zdraví neuplatňuje. Počiatok subjektívnej premlčacej doby u práva na náhradu škody sa viaže na okamžik, kedy poškodený preukázateľne nadobudol vedomosť o tom, že mu vznikla škoda a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Cdo/171/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8120211713 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Brňák ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:8120211713.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Brňák
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Systematika zák. č. 437/2004 Z. z. od seba striktne odlišuje úpravu použiteľnú na podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a na zásady pre hodnotenie bolesti od toho istého pre sťaženie spoločenského uplatnenia. Spoločným prienikom obidvoch oblastí je vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia a jeho náležitosti. Z uvedeného dôvodu zák. č. 437/2004 Z. z. je v závere opatrený prílohou č. 1, ktorá sa člení na sekcie: I. Sadzby bodového hodnotenia za bolesť pri úrazoch, II. Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri úrazo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžso/8/2015 Identifikačné číslo spisu: 6014200780 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6014200780.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nároky na odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia sa riadia vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení do 31. marca 1999, ak do tohto dňa došlo nielen k škodnej udalosti (úrazu alebo inému poškodeniu zdravia), ale aj k takému ustáleniu zdravotného stavu poškodeného, ktorý umožňuje posúdiť sťaženie spoločenského uplatnenia. Ak k ustáleniu zdravotného stavu poškodeného došlo po uvedenom dni, riadi sa výška odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v zn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov J UDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu J. C. , bývajúc eho v J., zastúpeného JUDr. F. K. , advokát om so sídlom v P., proti žalovanému MVDr. D. G. , bývajúcemu v S., za účasti Sociálnej poisťovn e, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, pobočk a Stará Ľubovňa, ako vedľajšej účastníčky na st
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vzniká dňom, keď zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený. Až po ustálení zdravotného stavu poškodeného možno totiž vykonať bodového ohodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Dovolací súd sa v tomto smere nemá dôvod odkloniť od doterajšej judikatúry (viď napr. Cz 23/83), podľa ktorej pre vznik nároku na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia nie je rozhodujúca len škodová udalosť (deň úrazu), ale tiež okamih, kedy sa poškodený dozvedel o škode (jej výške). Táto býva poškodenému zr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. H. , bývajúceho v O. , K ., proti žalovanému 1/ Ing . Ľ. H. , bývajúcemu v P., B ., 2/ A. , s.r.o. , so sídlom v B. , K. , IČO : X. , zastúpenému JUDr. J. P., advokátkou so sídlom v B. , Č. , za účast i vedľajšej účastníčky na strane žalovaného 2/ Sociálnej poisťovne , so sídlom v Bratislave , 29. augusta 8 -10, vo veci pobočky Banská Bystrica, K ., o náhradu škody z ublíženi
MENU