Nájdené rozsudky pre výraz: odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
168 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Povinnosť zaplatiť náhradu zodpovedajúcu ďalšiemu zvýšeniu odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia (bolesť) podľa ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení neskorších predpisov, vzniká až na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom je určená doba splnenia. Až uplynutím tejto doby určenej na splnenie priznanej náhrady, dochádza k omeškaniu dlžníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na býv. Obv. súde Košice 1,31.1.1994 domáhal náhrady škody z ublíženia na zdraví, ktoré mu spôsobil žalovaný pri ním zavinenej dopravnej nehode dňa 20.11.1992, okrem iného aj náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 35-násobku jeho základného bodového ohodnotenia. Súd prvého stupňa rozsudkom z 21. 7. 1994, č. k. 23 C 74/94-87, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 25-násobku základného bodového ohodno
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 27. Zásadne je potrebné vychádzať z toho, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, u ktorých bežia samostatné premlčacie doby. Počiatok ich behu je stanovený okamžikom, kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe. Jedná sa o tzv. subjektívnu premlčaciu dobu, pričom tzv. objektívna premlčacia doba podľa § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa v prípade nároku na náhradu škody na zdraví neuplatňuje. Počiatok subjektívnej premlčacej doby u práva na náhradu škody sa viaže na okamžik, kedy poškodený preukázateľne nadobudol vedomosť o tom, že mu vznikla škoda a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Cdo/171/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8120211713 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Brňák ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:8120211713.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Brňák
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú vo vyhláške č. 32/1965 Zb., ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia), upravené spoločne. Vyhláška č. 32/1965 Zb. upravuje zvlášť podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie za bolesť, a zvlášť podmienky pre odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať osobitne (viď tiež rozsudok najvyššieho sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu J. S., bývajúceho v o V. , t.č. v O. , zastúpeného A. , s.r.o. so sídlom vo V. , IČO: X. , proti žalovan ej A. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody na zdraví , vedenej na Okresnom súd e Vranov nad Topľou pod sp. zn. 3 C 95/201 2, o dovolaní žalobcu proti
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má škoda, resp. ujma na zdraví preukázateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Podľa ustálenej súdnej praxe je ním preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho se ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 104/2 011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobkyne M. P. , bývajúcej vo F., zastúpenej JUDr . J. O. - advokátska kancelária so sídlom v P., proti žalovanému R. T. , bývajúcemu v P., za účasti vedľajšieho účastníka Slovenskej kancelárie poisťovateľov, v zastúpení
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Posúdenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia podľa predpisov platných pred účinnosťou vyhlášky č. 47/1995 Z. z. vyžaduje, aby bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia boli spôsobené a súčasne aj zistené pred jej účinnosťou. Za deň zistenia bolesti nemožno bez ďalšieho považovať deň ukončenia práceneschopnosti poškodeného, ani deň vyhotovenia posudku o bolestnom, ale okamih (deň) ustálenia zdravotného stavu poškodeného.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 6 138,- Sk titulom náhrady škody, ktorú jej spôsobil žalovaný 4. októbra 1993 okolo 4.10 hod. v obci Č., kde ju zrazil motorovým vozidlom. Žalobkyňa utrpela pri dopravnej nehode rôzne zranenia, v dôsledku čoho bola práceneschopná do 28. novembra 1994. Škoda jej vznikla jednak na zdravi, jednak na veciach, ktoré mala pri škodovej udalosti na sebe a pri sebe. Súd prvého stupňa priznal žalobkyni náhradu škody v rozsahu 60 %
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia sa najneskoršie právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. Zásadne je potrebné vychádzať z toho, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, u ktorých bežia samostatné premlčacie doby. Počiatok ich behu je stanovený okamihom, kedy s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 152 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a členov senátu JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobkyne K. B. , zast úpenej Mgr. R. K. , proti žalovaným 1/ J. N. , zastúpeného JUDr. D. C. , 2/ P. H. , o 91.796,952 Eur (2.765.475, - Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8C 969/1999, o dovolaní žalobk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Existencia dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov nezakladá zároveň aj existenciu dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za bolesť a naopak.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Žiar nad Hronom 21. januára 1999 si žalobca uplatnil voči žalovanému nárok na náhradu škody spôsobenej mu pracovným úrazom, ku ktorému došlo 3. novembra 1997. V rámci uplatneného nároku sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu sumu 1 168 160,- Sk predstavujúcu 70-násobok náhrady zodpovedajúcej základnému počtu bodov hodnotenia bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia. V priebehu konania po podaní znaleckého posudku, v ktorom súdny znalec podal
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Na doplnenie považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za potrebné poukázať na to, že v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu má zamestnávateľ povinnosť tvrdiť a preukázať, že škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojim zavinením porušil právne alebo ostatné predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody. Pritom predpokladom čiastočného zbavenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch v zmysle ustanovenia § 196 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce je zavinené por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu J.J., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr.A.H., advokátom v K., proti žalovanej C. a. s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej JUDr. Š.D., advokátom v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovanej S.P.B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde v Michalovciac
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak odvolací súd mení rozhodnutie súdom prvého stupňa, musí v odôvodnení zmeňujúceho rozhodnutia vysvetliť dôvod potreby zmeny náhľadu na „primeranosť“. To znamená, že musí poukázať na určité konkrétne skutkové alebo právne významné okolnosti a s poukazom na ne vysvetliť, prečo a z akých dôvodov dospel k názoru, že „primeranou“ nie je náhrada, ktorú určil súd prvého stupňa, ale náhrada iná (nižšia alebo vyššia). Keďže odvolací súd pri zmene rozhodnutia (§ 220 O.s.p.) v dôsledku zmeny náhľadu na „primeranosť“ priznanej náhrady škody svojím rozhodnutím nahradzuje rozhodnutie súdu prvého stupňa, m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Eleny Siebenstichovej a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobkyne M. G., bývajúcej v B., zastúpenej opatrovníčkou M. G., bývajúcou v B., a advokátom M. G., so sídlom v B., proti žalovanému P. P.., bývajúcemu v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného - S. so sídlom v B.2, za ktorú koná A.a, a.s. so sídlom v B., o ná
MENU