Nájdené rozsudky pre výraz: odštepný závod

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 345

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

87 dokumentov
976 dokumentov
2 dokumenty
11 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Odštěpný závod
R 41/1997
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za závažné důvody, pro které nebylo možno řízení ve lhůtě dvou roků skončit ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 tr. ř., nelze považovat skutečnost, že procesní soud ve věci nemohl jednat, protože spisy o ní dlouhodobé zapůjčil jinému soudu k řízení v jiné věci.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zrušil k stížnosti obviněné usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 12. 1996 sp. zn. 2 Ntv 37/96 a návrh předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě na prodloužení vazby zamítl. Z odůvodnění: Na návrh předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě byla napadeným usnesením v trestní věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 31 T 21/95 prodloužena vazba A. H. podle § 71 odst. 3 tr. ř. do 31. 3. 1997. . Proti usnesení vrchního soudu podala obviněná v zákonné lhůtě s
Merito veci Odštěpný závod
R 41/1997
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právnická osoba, která má jako organizační složku odštěpný závod, se i ve sporu, který se týká tohoto odštěpného závodu, oznaěuje jako účastník řízení uvedením obchodního jména a sídla (§ 79 odst. 1, věta druhá, o. s. ř.) a ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů též uvedením jejího identifikaěního čísla, popřípadě dalších údajů potřebných k její identifikaci (§ 79 odst. 1, věta třetí, o. s. ř.). Okolnost, že spor se týká odštěpného závodu, lze vyjádřit tím, že za označení účastníka se připojí údaj o odštěpném závodu; tento údaj může vyplývat i z jiných skutečností uvedených v žalobě. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: V rozhodovací praxi soudů není jednotný názor jednak na otázku, jak má být v občanském soudním řízení označována jako účastník řízení právnická osoba, týká-li se spor její organizační složky, zapsané v obchodním rejstříku jako odštěpný závod, a jednak na to, zda byla za účastníka řízení v žalobě označena nikoliv samotná právnická osoba, ale jen její odštěpný závod. Krajský soud v Českých Budějovicích např. v rozhodnutí pod sp. zn. 15 Co 380/96 dospěl k závěru, že žalobce označený
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 1. V zmysle § 7 ods. 1 Obchodného zákonníka, odštepný závod je organizačnou zložkou podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzke odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. 2. Obchodné meno obchodných spoločností, družstva, ako aj ostaných právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra je názov, pod ktorým sú tieto osoby zapísané v tomto registri (§ 9 ods. 2 obchodného registra). 3. Odštepný závod zapísaný do obchodného registra podľa právnej úpravy musí používať obchodné meno podnikate ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 72 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. Ľ. H. , bývajúceho v L. , zastúpeného advokátskou kanceláriou Pro Legis , s.r.o., so sídlom v Bratislave, Americká č. 2, IČO : 36 867 535, za ktorú koná advokát Mgr. Michal Huťan, proti žalovanému Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pliešovce, odštepn ý závod Malacky, Zámocká č. 7, o 78 957,86 € , vedenej na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 5 C 353 /2
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: O návrhu spoločnosti na zápis odštepného závodu do obchodného registra musí rozhodnúť registrový súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná. Ak tento súd návrhu vyhovie a odštepný závod je umiestnený v obvode iného registrového súdu, súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná, upovedomí o zápise registrový súd, v obvode ktorého je odštepný závod umiestnený, ktorý ho do obchodného registra zapíše.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa CZ S., s. r. o., Š., o zápis organizačnej zložky do obchodného registra, o nesúhlase Okresného súdu B. s postúpením veci vedenej na Okresnom súde T. pod sp. zn. ZSro 1800/99 rozhodol, že príslušný na konanie je Okresný súd T. Z odôvodnenia: Skutočnosť, že obchodná spoločnosť má odštepný závod alebo inú organizačnú zložku, je údaj, ktorý sa týka podnikateľa. Musí byť preto súčasťou zápisu spoločnosti v obchodnom registri [§ 28 ods.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania, na ktorý musí súd prihliadať v každom štádiu konania a má za následok zastavenie konania (§ 103 a § 104 ods. 1 O.s.p.). Odštepný závod ani iná organizačná zložka podniku nemá spôsobilosť byť účastníkom občianskeho súdneho konania. Preto (vychádzajúc z vyššie uvedeného), pre nedostatok proce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. s.r.o., H., zastúpenej JUDr. M. H., advokátom v K. proti žalovaným 1/ L. K., bývajúcemu v K., 2/ M. K., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. M. J., advokátom v K., 3/ L. K., bývajúcemu v K., 4/ Z. H., bývajúcemu v K., 5/ L. K., bývajúcemu v K., o 260 841,20 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 31 Cb 744/01, o dovolaní žalovanej 2/ proti rozsudku Kr
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ak je zamestnávateľom fyzickej osoby odštepný závod, zapísaný v obchodnom registri na území Slovenskej republiky ku dňu rozdelenia ČSFR, potom podľa či. 15 ods. 1 Správnej dohody o vykonaní zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá bola uverejnená pod č. 175/1995 Z. z. je na účely sociálneho zabezpečenia sídlom zamestnávateľa adresa tohto odštepného závodu alebo organizačnej zložky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne z 20. februára 2001 v spojení s rozhodnutím zo dna 14. júna 2001 a 20. júla 2001. Odporkyňa pôvodne vydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku navrhovateľovi 19. novembra 1998. Keďže zistila, že toto rozhodnutie je nesprávne, zrušila ho rozhodnutím z 20. februára 2001. Rozhodnutím zo 14. júna 2001 zmenila (doplnila) svoje rozhodnutie z 20. februára 2001 čo do odôvodnenia. Neskôr, rozhodnutím z 20. júla 2001 zmenila
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účel mimoriadneho dovolania spočíva v odstránení nezákonnosti, ktorej sa dopustil súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto odstránenie nezákonnosti vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Tento účel mimoriadneho dovolania je v súlade s účelom občianskeho súdneho konania, súčasne tento účel sleduje ochranu účastníka pred dôsledkami nespravodlivého procesu, konania, ktoré trpí základnými procesnými pochybeniami a postupmi súdov znamenajúcich až porušenie práva na súdnu ochranu. Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Cdo 16 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. , zastúpenej JUDr. Ľ. K. , advokátom v B. , proti žalovanému L. , so sídlom v B. , zastúpenému JUDr. E. M. , advokátkou v Z. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 7 C 55 /20 12, predtým 5 C 124/2006 , o mimo riadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 27. apríla
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa § 13 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vedúci organizačnej zložky podniku alebo vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky alebo podniku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. , zastúpenej JUDr. Ľ. K. , advokátom v B. , proti žalovanému L. , so sídlom v B. , zastúpenému JUDr. E. M. , advokátkou v Z. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 C 124/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokuráto ra Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 27. apríla 2010 sp. zn. 6 Co 326/2009 v spojení s r
Merito veci Konanie podnikateľa
Kľúčové slová: ručiteľručiteľská listinakonanie podnikateľa
R 33/2001
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne nedoplatok úveru vo výške 5 500 000 Sk, nedoplatok úroku 245 020,56 Sk, úrok vo výške 20 % ročne zo sumy 5 500 000 Sk od 1. januára 1998 do zaplatenia celej dlžnej sumy a nahradiť trovy konania vo výške 220 000 Sk s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť druhého žalovaného. Podľa odôvodnenia rozsudku dňa 31. decembra 1996 uzavreli V. ú. b.,
MENU