Nájdené rozsudky pre výraz: odstránenie časti stavby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Individuálny záujem v prípade nepovolenej stavby nieje možné povýšiť nad záujem verejný a súlad individuálneho záujmu stavebníka postavením nepovolenej stavby s verejným záujmom musí v konaní preukázať stavebník.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. (ďalej len krajský súd alebo súd prvého stupňa) v súlade s ustanovením § 250j ods. 2, písm. e/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) vyhovel žalobe tak, že preskúmavané rozhodnutie pôvodne označeného žalovaného - Krajského stavebného úradu v P. zo dňa 5. januára 2011, ktorým žalovaný zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie vydané Mestom S. zo dňa 26. júla 2010, zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal. Krajský súd
Právna veta: Je povinnosťou správneho orgánu, aby zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a tak doplnil podklad pre rozhodovanie do takej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodovanie. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na prvostupňový, ako aj na druhostupňový správny orgán, až do vydania rozhodnutia. Tejto zákonnej povinnosti nie je správny orgán zbavený ani ustanovením § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 71/1967 Zb., podľa ktorého je účastník konania povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžp/16/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobc u: Ľ. V. , bytom S. , B ., zastúpen ý: JUDr. P. Z., advokát so sídlom U ., B., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave , so sídlom Lamačská cesta , Bratislava , za účasti ďalších úča
Právna veta: Kasačný súd dáva do pozornosti, že zákonodarca ustanovuje podmienky preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania v ustanovení § 65 a nasl. správneho poriadku, majúceho charakter mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý je z hľadiska svojej právnej povahy prostriedok dozorového opravného prostriedku. Predpokladom na uplatnenie tohto opravného prostriedku je právoplatnosť rozhodnutia vydaného v správnom konaní a zásadnou podmienkou na jeho uplatnenie je nezákonnosť rozhodnutia. Účelom konania preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania je preskúmavanie právnych nedostatkov, t. j. odstr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžk/58/2018 6017200504 30. júna 2020 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6017200504.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Y. M., narodený XX.XX.XXXX, bytom Ú. XXX/X, Z. Š., právne zastúpeného: Mgr. et Mgr.
Právna veta: V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky platí, že „Účelom konania o dodatočnom povolení stavby je následné zhojenie závažnej chyby, ktorou je prvotné vedomé ignorovanie zákona zo strany stavebníka pod podmienkou preukázania skutočnosti, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, pričom dôkazné bremeno je na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona." (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/125/2010 zo dňa 28. 04. 2011) (...) Predpokladom úspešnosti stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby je tak pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/16/2016 8015200849 31. 01. 2019 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2019:8015200849.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Marty Molnárovej, v právnej veci žalobcu: J. K., nar. XX.XX.XXXX, trvalé bytom K. XXX/X, XXX XX W., pr
Meritum o odstránenie časti stavby
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky I. P. , býva júcej v B. , v dovolac om konaní zastúpenej JUDr. Elenou Ľalíkovou , advokátkou so sídlom v Bratislave, Podbrezovská 34, proti odporcom 1/ I. M. a 2/ J. M. , bývajúcim v B. , o odstránenie časti stavby , ktorá právna vec bola vedená na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 7C/297/2010, dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 28.
Meritum § 250b ods. 2 O.s.p.
Najvyšší súd 3 Sžo /209/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. V. , s.r.o. v konkurze , so sídlom L. , K . – mestská časť Š ., zastúpený: JUDr. A. T., advokát so sídlom K., proti žalovanému: 1/ Krajský stavebný úrad v Košiciach, so sídlom Komenského 52, Košice, 2/ Miestny úrad m estsk ej čas ti Košice – Šaca, so sídlom Železiarenská 9, Košice - Šaca , zastúpený: I. s.r.o., so sídlom Š. K., o preskúmanie rozhodnutia žal
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša , v právnej veci žalobcov : 1/ J. M. a 2/ E. M. , obaja trvale bytom R. , zastúpení advokátom Mgr. Pet rom Mesároš om , Novozámocká 214, Nitra , proti žalovanému: Okresný úrad Trnava , odbor výstavby a bytovej politiky , Kollárova 8
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/6/2016 1011201595 27. 10. 2017 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2017:1011201595.3 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: B.. Z. W., bytom P. ulica č. X., Z., zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mgr. Marek Benedik, s.r.o., so sídlom Rudnayovo nám. 1, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej p
Meritum Stavebné konanie - odstránenie stavby.
Najvyšší súd 4Sžo/29 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ľ. V. , S., B. , zastúpené ho advokátom JUDr. P. Z. , S., B. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta 8, Bratislava , za účasti 1/ M. L. , D. , B. , 2./ T. L. , D. , B. , 3./ I. F., J., 4./ P. D. , K. , B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2009/1601 -/HLO zo dňa 30.3.2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku K
MENU