Nájdené rozsudky pre výraz: odstupné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 374

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

175 dokumentov
1859 dokumentov
62 dokumentov
7 dokumentov
68 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri uzavretí dohody o rozviazaní pracovného pomeru môžu jej účastníci platne dojednať i výšku odstupného napr. tak, že jeho zvýšenie dojednané v kolektívnej zmluve sa pracovníkovi neposkytne; pracovník sa tým vopred nevzdáva svojho práva.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zaplatenia odstupného ako nároku vzniknutému mu z kolektívnej zmluvy uzavretej na rok 1991. Okresný súd v Dunajskej Strede zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 13 347 Kčs s 3 % úrokom od 9. 10. 1991. Svoj rozsudok odôvodnil tým, že žalobcovi, ktorého pracovný pomer skončil dohodou 30. 9. 1991 z dôvodu uvedeného v § 46 ods. 1 písm. c/ Zák. práce, vznikol podľa kolektívnej zmluvy na rok 1991 nárok na vyplatenie ďalšieho odstupného vo výške trojnásobku jeho priemerného zárobku
Meritum Odstupné.
Právna veta: Právo na odstupné sa viaže výslovne len na skončenie pracovného pomeru výpoveďou danou organizáciou z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zák. práce alebo dohodou z uvedených dôvodov. Odstupné neprislúcha v prípadoch, keď k skončeniu pracovného pomeru dôjde dohodou bez uvedenia dôvodov, či s dôvodmi len na strane pracovníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa voči žalovanému domáhal vyplatenia odstupného z dôvodu, že žalovaný s ním 11.8. 1991 skončil pracovný pomer dohodou z dôvodu organizačnej zmeny, ktorou bolo vydraženie prevádzkovej jednotky, kde žalobca dovtedy pracoval. Okresný súd vo Zvolene rozsudkom žalobu zamietol. Konštatoval, že práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu medzi účastníkmi konania prešli podľa § 250 ods. 1 Zák. práce na vydražiteľa, a preto žalobcovi nárok na vyplatenie odstupného podľa § 2 písm. b/ zákona č.
Právna veta: Pre vznik nároku na odstupné podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu je okrem iného rozhodujúce, či k rozviazaniu pracovného pomeru došlo preto, že pracovník sa stal vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilým na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce buď pre ohrozenie chorobou z povolania alebo pre iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky. Zistenie takého ochoreni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na súde 11.5. 1994 domáhal, aby mu žalovaný štátny podnik zaplatil 39 483 Sk s odôvodnením, že sa stal pre svoj zlý zdravotný stav dlhodobo nespôsobilým na vykonávanú prácu, a preto mu vznikol nárok na odstupné vo výške desaťnásobku priemerného mesačného zárobku podlá vyhlášky č. 19/1991 Zb. Vzhľadom na to, že žalobca so žalovanou organizáciou rozviazal pracovný pomer dohodou k 31. 10. 1992 z organizačných dôvodov (§ 46 ods. 1 písm. c/ Zák. práce), bolo mu vyplatené ib
Právna veta: Možnosť dohodnúť odstupné a jemu zodpovedajúce právo užívania uvoľneného bytu, umožňuje zmluvná autonómia subjektov občianskoprávnych vzťahov. Dohoda o odstupnom dojednanom v rámci zmluvy o nájme bytu nie je neplatným právnym úkonom len preto, že nie je upravená Občianskym zákonníkom, ani iným právnym predpisom. Takáto zmluva je pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzná

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Michalovce 12. apríla 1999 si žalobcovia uplatnili voči žalovaným nárok na zaplatenie sumy 40 733,- Sk spolu so 17,6 % úrokmi z omeškania. Uviedli, že 4. septembra 1997 uzavreli so žalovanými ako vlastníkmi bytu, nachádzajúceho sa vo V. K., nájomnú zmluvu o nájme tohto bytu na dobu určitú do 31. decembra 1997, so záväzkom žalovaných predĺžiť im nájom každoročne po dobu piatich rokov. Už pred uzavretím zmluvy poskytli žalovaným na ich žiadosť sumu 50 000,- Sk,
Kľúčové slová: dohoda o skončení pracovného pomeruodstupné
R 98/1999
Právna veta: Dohoda o odstupnom - uzavretá v rámci dohody o skončení pracovného pomeru - je neplatná, ak jeho výška prekračuje maximum stanovené zákonom a pri jeho výpočte vychádza dohodnutej mesačnej mzdy, a nie z priemerného mesačného zárobku.

Úryvok z textu:
Okresný súd v M. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 24 000 Sk s 19,5-percentným úrokom z omeškania od 15. decembra 1995 až do zaplatenia a náhradu trov konania 3 300 Sk. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v B. B. rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Svoje zmeňujúce rozhodnutie odôvodnil nesprávnym právnym posúdením veci súdom prvého stupňa. Vyslovil názor, že zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť
Kľúčové slová: odstupnévzdanie sa práva na odstupnédovolanie v sporovom konaní
R 97/1999
Právna veta: Zamestnanec sa môže platne vzdať svojho práva na odstupné poskytované pri skončení pracovného pomeru podľa zákona či 195/1991 Zb. v znení zákona č. 10/1993 Z. z., ak v čase vzdania sa práva toto právo už existovalo.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zaplatenia odstupného vo výške dvojnásobku jeho priemerného zárobku, pretože so žalovaným 10. novembra 1994 rozviazal pracovný pomer za podmienok zakladajúcich vznik nároku na toto plnenie podlá zákona é. 195/1991 Zb. o odstupnom pri skončení pracovného pomeru v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 195/1991 Zb.“). Žalovaný odmietal odstupné vyplatiť tvrdiac, že žalobca sa práva na jeho vyplatenie písomne vzdal. Táto jeho obrana však neobstojí, pretože sa práva vopre
Kľúčové slová: odstupnérozviazanie pracovného pomerunadbytočnosť zamestnanca
R 83/1998
Právna veta: Ak účastníci v dohode o rozviazaní pracovného pomeru iba predstierali, že dôvodom skončenia pracovného pomeru týmto spôsobom je nadbytočnosť zamestnanca (§ 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce), nevznikol zamestnancovi nárok na odstupné podľa § 1 zákona číslo 195/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným 30. januára 1995 na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou domáhal zaplatenia odstupného vo výške 122 830 Sk s príslušenstvom z dôvodu, že po odvolaní z funkcie prednostu Okresného úradu vo V. n. T. dňa 28. 12. 1994 so žalovaným uzavrel dohodu o rozviazaní pracovného pomeru dňom 2. 1. 1995, pretože dňom 1.1. 1995 nebolo preňho u žalovaného voľné pracovné miesto. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom uložil žalovanému povinnosť vyplatiť žalobcovi 42 559,50 Sk netto
Právna veta: Pri aplikácii ustanovenia § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka, pri uplatňovaní práva na odstupné, je treba rozlišovať, či plnenie zo zmluvy je jednorazové, alebo ide o plnenie opakujúce sa. Pri opakujúcom sa plnení, zaplatením nárokov za určité obdobie, k zrušeniu zmluvy podľa § 355 ods. 1 Obchodného zákonníka nedošlo.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/80/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej, JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Petra Dukesa, v právnej veci žalobcu: I. S., s. r. o, U. S. X., B., IČO: X., zastúpeného JUDr.
Kľúčové slová: odstupnéSpoločné ustanovenia o odmeňovaní zamestnancov
Právna veta: z ustanovenia § 47 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie funkčného platu je čas, kedy vznikol dôvod na jeho použitie. V danej veci dôvod na použitie funkčného platu nastal až splnením materiálnej podmienky na vznik nároku na odstupné, teda okamihom, kedy došlo ku skončeniu pracovného pomeru. Pretože pracovný pomer žalobcu u žalovaného skončil dohodou dňa 31. augusta 2003, bolo preto potrebné pre stanovenie výšky odstupného (osemnásobku funkčného platu) vychádzať z funkčného platu, ktorý žalobca dosiahol za mesiac august 2003. Pokiaľ dovolateľ v dovolaní na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Emila Franciscyho, v právnej veci žalobkyne I., bývajúceho v Ž., proti žalovanému Š., so sídlom v B., IČO: X., o zaplatenie 63 120 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 313/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. februára 2007 sp. zn. 6 C
Kľúčové slová: nárok zamestnanca na odstupnéplatnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv
R 35/2005
Právna veta: V tej istej kolektívnej zmluve nemôžu existovať popri sebe dve rôzne určenia doby trvania celej kolektívnej zmluvy. Odchylne od doby účinnosti celej kolektívnej zmluvy môže byť dojednaná iba účinnosť niektorých záväzkov (§ 6 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní). Z neúčinnej kolektívnej zmluvy nemožno dobromyseľne nadobudnúť práva.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súd 28. januára 2003 sa žalobkyňa domáhala z titu­ lu nevyplateného odstupného zaplatenia 32 310,- Sk s príslušenstvom. Žalo­ bu odôvodnila tým, že pracovný pomer medzi účastníkmi skončil z organi­ začných dôvodov formou dohody ku dňu 1. augustu 2002 a nárok na vypla­ tenie ďalšieho odstupného vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku jej vyplýval z či. 19 platnej kolektívnej zmluvy a obsahu dohody o rozviazaní pracovného pomeru. Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom
MENU