Nájdené rozsudky pre výraz: odvolací súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 43195

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11068 dokumentov
253158 dokumentov
667 dokumentov
181 dokumentov
26 dokumentov
115 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Odvolací súd
Právna veta: Ak odvolací súd v spore uvedenom v ustanovení § 90 ods. 1 C. s. p. neprihliadol na odvolanie strany sporu spísané advokátom, ktorý ju zastupoval, zdôvodu, že v neskoršom štádiu odvolacieho konania nebola strana sporu podľa odvolacieho súdu riadne zastúpená, a preto zastavil odvolacie konanie spoukazom na ustanovenie § 90 ods. 2 C. s. p. vspojení s ustanovením § 161 ods. 3 C. s. p., hoci strana sporu v odvolacom konaní neuskutočnila žiadny úkon bez právneho zastúpenia, zaťažil konanie vadou zmätočnosti uvedenou v ustanovení § 420 písm. f/ C. s. p.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n en i a : 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 8. novembra 2016, č. k. 25Cbi/6/2016-80 zamietol žalobu právneho predchodcu žalobcu (obchodnej spoločnosti S. S., a. s.) o určenie popretej pohľadávky a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na plnú náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) o odvolaní žalobcu rozhodol uznesením z 12. októbra 2017, č. k. 21CoKR/4/201
Právna veta: I. Ak odvolací súd na základe odvolania prokurátora i obžalovaného zruší napadnutý rozsudok a sám vo veci meritórne rozhodne tak, že obžalovanému zmierni uložený trest, nemôže zároveň podľa § 256 Trestného poriadku zamietnuť odvolanie obžalovaného; odvolanie obžalovaného môže zamietnuť iba vtedy, ak mu ukladá prísnejší trest alebo ak dáva pokyn na jeho uloženie súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o jedinú chybu rozsudku. II. Ak podnikateľ - fyzická osoba, nie je schopná splatiť úver prvému veriteľovi a uzná ďalší svoj existujúci záväzok voči inému veriteľovi, na ktorého prevedie celý svoj majeto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému P. L. na základe sťažnosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v K. z 26. apríla 2000, sp. zn. 6 To 4/00, vyslovil, že týmto rozsudkom bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 5, ods. 6, § 256 a § 259 ods. 3 Trestného poriadku v prospech obvineného. V dôsledku toho napadnutý rozsudok a rozsudok Okresného súdu S. N. V. z 12. novembra 1999, sp. zn. 5 T 212/99, ako aj rozhodnutia obsahovo na
Právna veta: Vo veci, v ktorej odvolací súd postupoval v súlade s ustanovením druhej vety § 259 ods. 3 Trestného poriadku a pre nedostatok odvolania prokurátora v neprospech obžalovaného neodstránil svojím rozhodnutím nesprávnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa, nie je možné z dôvodu tejto nesprávnosti podať v neprospech obžalovaného sťažnosť pre porušenie zákona proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ani proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, keďže toto rozhodnutie samo osebe v takomto prípade nebolo právoplatný (§ 266 ods. 1 Trestného poriadku.)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. novembra 2000, sp. zn. 5 To 119/00. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II z 18. júla 2000, sp. zn. 3 T 74/00, bol obvinený R. I. uznaný za vinného z trestného činu nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie, nesmeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, ani rozhodnutiu, ktorým sa konanie končí, proti ktorým je dovolanie prípustné v zmysle ustanovenia § 420 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. J., bývajúceho v Č. , zastúpen ého JUDr. M. P., advokátkou so sídlom v Č. , proti žalovan ej obchodnej spoločnosti K. , a.s. , so sídlom v Č. , IČO: X. , zastúpen ej JUDr. A. K. , advokátom so sídlom v Č. , o zaplatenie 4 000 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 13 C 33/2012, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 8. júna 201
Právna veta: Zásada priamosti a ústnosti má pre odvolacie konanie rovnaký význam a následky, ako pre súd prvého stupňa. Je tomu tak predovšetkým preto, že pri hodnotení dôkazov spolupôsobia popri vecnom obsahu výpovedí aj ďalšie skutočnosti, ktoré – hoci nie sú bez vplyvu na posúdenie vierohodnosti výpovedí – nemôžu byť vždy vyjadrené (zachytené) v zápisnici o pojednávaní. V odvolacom konaní je ale dôležitá aj iná stránka priamosti. Táto zásada totiž je dôležitá nielen pre zisťovanie skutkového základu rozhodnutia, ale aj pre odchýlenie sa od skutkových zistení súdu prvého stupňa. Pri opakovaní a dop ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti R. D. , narodenú X. a V. D. , narodeného X. , bývajúce u matky, deti rodičov: matky A. D. , bývajúcej v B, zastúpenej JUDr. B. P., PhD., advokátkou so sídl om v B. a otca J. D. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. M. J., advokátom so sídlom v B. , o zvýšenie a zníženie vyživovacej povinnosti , vedenej na Okresnom súde Bratisl ava III pod sp. zn. 37 P 263/20
Právna veta: ...ustanovenie § 368 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 262/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2011, novou úpravou pôvodného ustanovenia § 368 ods. 1 Tr. por. upravujúcou možnosť podať dovolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. V tomto pôvodnom ustanovení okruh rozhodnutí, voči ktorým bolo možné podať dovolanie, nebol explicitne (priamo) stanovený, ale vychádzal z justičnej praxe odvolávajúcej sa na judikatúru, konkrétne rozhodnutie R 19/2007. Ak je po uvedenej novelizácii okruh predmetných rozhodnutí daný zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí 25. februára 2014 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. R. pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. a iné, o dovolaní obvineného M. R. proti uzneseniu K rajského súdu v Bratislave zo 17. septembra 2013, sp. zn .
Právna veta: V danom prípade vo veci samej odvolací súd rozhodol rozsudkom. V zmysle ustanovení § 238 O.s.p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok (§ 238 ods. 1 O.s.p.) alebo rozsudok, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.), alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po právnej stránke ide o rozhodnutie zásadného významu, alebo ide o potvrdenie r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Cdo 314 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne MUDr. S., bývajúcej v P., zastúpenej Advokátskou kanceláriou M. , so sídlom v B. , proti žalovanému M. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. J., advokátom v K. , o zaplatenie 15.000 Eur , vednej na Okresnom súde v Prešove pod sp. zn. 8C 69/2010, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 14. marca 2013, sp. zn. 18Co 108/2011, takto r o z h
Právna veta: Lehotu na odvolanie a na rozšírenie rozsahu a dôvodov odvolania (§ 205 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) nemožno stotožňovať s lehotou na odstránenie vád odvolania. Ak k odstráneniu vady odvolania došlo do rozhodnutia odvolacieho súdu, odvolací súd ho musí (ako bezvadné) preskúmať, pričom nie je rozhodujúce, či k odstráneniu vady došlo po uplynutí lehoty.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Prešove uznesením z 28. apríla 2005 sp.zn. 3 Co 59/2005 odmietol odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Poprad zo 4. novembra 2004 č.k. 9 C 550/92-283, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy. V odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že žalovanému bol rozsudok súdu prvého stupňa doručený dňa 26. novembra 2004. Odvolacia lehota žalovanému uplynula 26. decembra 2004. Dňa 1. decembra 2004 došlo na súd prvého stupňa (tzv. blanketárne) odvo
Kľúčové slová: platobný rozkazspäťvzatie žaloby zmenkový platobný rozkaznámietky
R 19/2008
Právna veta: I. Po podaní námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu rozhoduje o späťvzatí žaloby súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz. II. Ak po vydaní zmenkového platobného rozkazu, proti ktorému neboli podané námietky, bola v lehote na podanie námietok žaloba vzatá späť, je na rozhodnutie o späťvzatí žaloby a zastavení konania príslušný podľa § 208 O. s. p. odvolací súd.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní rozhodnutí senátov obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 175 v spojení s § 174 ods. 4 O. s. p. a § 208 O. s. p. Senát 50 uznesením z 31. januára 2006, vydaným pod sp. zn. 5 Obo 299/2005, pripustil späťvzatie žaloby, zrušil zmenkový platobný rozkaz vydaný súdom prvého stupňa a konanie zastavil. Podľa odôvodnenia rozhodnutia žalobca po tom, ako žalovaný podal proti vydanému zmenkovému platobn
MENU