Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie správcu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 121

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 8 ods. 5 veta druhá ZKV súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov. Základným príkazom zákona pre správcu pri plnení všetkých povinností a pri výkone funkcie správcu vôbec, je výkon funkcie s odbornou starostlivosťou. Činnosť správcu má smerovať k naplneniu konečného cieľa konkurzu, ktorým je speňaženie majetku patriaceho do podstaty a pomerné uspokojenie pohľadávok úpadcových veriteľov, pričom je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 86/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: P. “, V. , IČO: X. , na odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. I. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 2 5. augusta 2011 č. k. 47 – 24 K 351 /98 -Že -1531 jednomyseľne takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa zo dňa 25. augusta 2011
Právna veta: K zániku funkcie správcu môže dôjsť v 3 prípadoch, a to: 1. na návrh správcu môže súd z dôležitých dôvodov zbaviť správcu funkcie, 2. súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov, 3. ak tak rozhodne schôdza konkurzných veriteľov. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť správcu funkcie, je najmä trvalé porušovanie povinností správcu, zaujatosť alebo trvalé nepriaznivý zdravotný stav. Zbaviť správcu jeho funkcie možno i bez návrhu, ak súd zistí dôležité dôvody, pre ktoré treba zbaviť správcu funkcie. Zo Zákona o kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 54/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: D., M.S., IČO: X., o odvolaní správcu konkurznej podstaty JUDr. J.R.B., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1. apríla 2009, č.k. 6K 110/01-117, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 1. apríla 2009, č.k. 6K 110/01-117 sa p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e: Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením
Právna veta: Správca konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 7 ZKV nie je účastníkom konkurzného konania. Ako zvláštny procesný subjekt má samostatné postavenie voči úpadcovi a konkurzným veriteľom. Postavenie účastníka konania má v prípadoch, keď sa rozhoduje o nárokoch, ktoré sa jeho týkajú, ako napríklad o odmene a zbavení výkonu funkcie správcu. Správca konkurznej podstaty preto nie je účastníkom konania v tej časti konkurzného konania, kedy súd udeľuje súhlas s vydaním výťažku predaja majetku konkurznému veriteľovi, ktoré vydal po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy. Preto v tomto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob o/10/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu : A. , L. , IČO: X. , s ustanoveným správcom konkurznej p odstaty JUDr. D. , advokát, so sídlom R. , o vydanie súhlasu s vydaním výťažku speňaženia oddelenému veriteľovi, na odvolanie JUDr. D. , správcu konkurznej podstaty úpadcu proti opatreniu Krajs kého súdu v Bratislave z o dňa 29. februára 2016, č. k. 6K /30 /1999 -1767 , takto r o z h o d o l : Odvolanie
Kľúčové slová: prerušenie konania podľa OSPsprávca konkurznej podstatyvecná legitimácia
R 23/2016
Právna veta: Zmena osoby vo funkcii správcu konkurznej podstaty počas trvania konkurzu, neznamená zmenu vecnej legitimácie účastníka a nemôže byť dôvodom prerušenia konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. vedeného na návrh správcu konkurznej podstaty o určenie neúčinnosti právnych úkonov. Účastníkom konania na strane žalobcu je v tomto prípade správca konkurznej podstaty úpadcu. Prebiehajúce súdne konanie vo veci odvolania správcu konkurznej podstaty z funkcie správcu konkurznej podstaty, ktoré je dôvodom návrhu na prerušenie konania, nemá význam pre rozhodnutie súdu vo veci určenia neúčinnosti prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave ako súd prvého stupňa uznesením č. k. 67Cbi/371/2000-335 z 15. 04. 2015 zamietol návrh žalovaného v 3. rade zo dňa 31. 03. 2015 na prerušenie konania. V odôvodnení uviedol, že žalobou došlou súdu dňa 02. 10. 2000 si žalobca uplatnil právo na určenie, že darovacia zmluva uzavretá medzi darcom Ing. I. M. (žalovaným v 3. rade) a obdarovanými Ing. arch. I. M. (žalovaný v 1. rade) a Ing. G. M. (pôvodne žalovaná v 2. rade) dňa 01. 07. 1997, je voči konkurzným veriteľom úpadcu
Právna veta: O pozastavení výkonu správcovskej činnosti rozhoduje ministerstvo spravodlivosti ako orgán štátnej správy vo výkone správcovskej činnosti (§ 19 ods. 1, ods. 2 písm. b/ zákona o správcoch). Podľa § 25 ods. 7 veta prvá zákona o správcoch, počas pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správca nemôže vykonávať správcovskú činnosť; správcovi zaniká aj povinnosť mať uzatvorenú poistnú zmluvu. Podľa § 8 ods. 5 vety prvá a druhá ZKV, z dôležitých dôvodov môže súd na návrh správcu zbaviť správcu funkcie. Súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najv yšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu P. D. V. „v konkurze“ , IČO: X. o dohľade súdu nad činnosťou správcu konkurznej podstaty úpadcu JUDr. I. B. , so sídlom: B. , na odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. I. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 47 -24K 50 /98-KI -1408 z 21 . novembra 2012 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznese
Právna veta: Podľa ust. § 10 ods. 1 ZKV v platnom znení súd vždy zvolá schôdzu konkurzných veriteľov na návrh veriteľov, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30% pohľadávok počítaných podľa výšky. Schôdza veriteľov je považovaná za zvláštny orgán, ktorý umožňuje, aby v konkurznom konaní prijali veritelia autonómie svoju vôľu týkajúcu sa vedenia konkurzu a vykonávali tak sami vplyv na jeho ďalší priebeh. Za schôdzu veriteľov považuje sa len také zoskupenie veriteľov, ktoré je zvolané oprávneným subjektom a rokuje o vopred určenom programe. Aktívnu vecnú legitimáciu na podanie žiadosti na zvolanie s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 54/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: T., s.r.o., B.B., IČO: X., o odvolaní konateľa úpadcu a pôvodného správcu konkurznej podstaty proti uzneseniam Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K/164/98-Ná-1422 zo dňa 16. januára 2008 a č.k. 47-24K 164/98-Ná-1463 zo dňa 19. februára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolania správcu konkurznej podstaty úpadcu JUDr.
Právna veta: V zmysle ust. § 8 ods. 5 ZKV v znení poslednej právnej úpravy je možné zbaviť funkcie správcu konkurznej podstaty za splnenia podmienok stanovených zákonom a to v prípade návrhu samotného správcu, v prípade aj bez návrhu, ak súd zistí pochybenie v činnosti správcu alebo z iných dôležitých dôvodov. V týchto dvoch prípadoch sa zisťuje dôležitý dôvod nemožnosti vykonávania funkcie správcu konkurznej podstaty. A v treťom prípade, v ktorom sa nezisťuje dôležitosť dôvodu návrhu na zbavenie funkcie a zbavenie funkcie sa ponecháva zákonom len na rozhodnutie schôdze konkurzných veriteľov, ktorý postup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 128/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: B., a.s. K., K., IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. D. S. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14. júla 2008 č. k. 5 K 323/99-521, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14. júla 2008 č.k. 5 K 323/99-521 p o t v r d z u j e. O d ô v o
Právna veta: Dovolanie správcu konkurznej podstaty bolo podané v konkurznom konaní podľa ZKV. Zákon o konkurze a vyrovnaní v ustanovení § 66e ods. 1 zakotvil primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia sa na konkurz primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ak ZKV neustanovuje inak. Primerané použitie všeobecného procesného predpisu znamená, že tam, kde osobitný predpis (ZKV) určitú procesnú situáciu nerieši a zároveň ZKV použitie všeobecného procesného predpisu priamo nevylučuje, použije sa právna úprava všeobecného procesného pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Obdo V/17/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadc u: A. , P. , so sídlom v L. , IČO: X. , o vydanie súhlasu s vydaním výťažku speňaženia oddelenému veriteľovi , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn . 6K 30/1999 , o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu JUDr. D. N. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12 . máj a 201 6, č. k. 5Obo 10/2016 -1780 , takto r o z h o d o l : Do
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Z citovaného ust. § 9 vyhl. č. 493/1991 Zb. je zrejmé, že pomerné uspokojenie odmeny správcov konkurznej podstaty závisí od rozsahu a dĺžky výkonu funkcie správcu s tým, že súd pri jej určení zohľadní všetky okolnosti, ktoré mali vplyv na rozsah výkonu funkcie správcu ako aj na dĺžku ich činnosti. Preto nie je rozhodujúcim kritériom len jeden z uvedených faktorov, teda len dĺžka činnosti alebo len rozsah, ale komplexné zistenie obidvoch kritérií. Je potrebné pri určení dĺžky a rozsahu výkonu funkcie vziať do úvahy aj skutočnosť, že pôvodný správca vykonával činnosť správcu od jeho ustanoven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 49 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu : S. S., a. s., M. , IČO: X. , s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Ing. I. K. , P., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty úpadcu , na odvolanie správcu konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18. júna 2012 , č. k.3K 167/2001 -510 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie
MENU