SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113224
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie v sporovom konaní


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolanie v sporovom konaní
  • odvolanie nájdené 149144 krát v 48760 dokumentoch
  • v nájdené 3893660 krát v 64054 dokumentoch
  • sporovom nájdené 2266 krát v 1788 dokumentoch
  • konanie nájdené 1410120 krát v 63420 dokumentochPrávna veta: Vedľajší účastník môže podať odvolanie aj vtedy, ak odvolanie podal účastník. Ak podá odvolanie len vedľajší účastník, môže ho podať len v tom prípade ak hlavný účastník s takýmto úkonom vyjadrí súhlas. V prípade, že účastník odmietne dať súhlas k odvolaniu vedľajšieho účastníka, je odvolanie vedľajšieho účastníka bez tohto súhlasu právne neúčinné. Z uvedeného vyplýva, že akýkoľvek úkon v konaní vedľajší účastník vykoná, nesmie byť v rozpore so záujmami hlavného účastníka, na ktorého procesnej strane vystupuje. Z tejto dikcie nemožno jednoznačne odvodiť, že úkon vedľajšieho účastníka s ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. ., so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou T., so sídlom v B. , proti žalovanej A. K. , bývajúcej v L., zastúpenej opatrovníkom A. , bývajúcim v P. , za účasti vedľajšieho účastníka S., so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou H. , so sídlom v B. , v mene a na účet ktorej koná advokát Mgr. P. , o zaplatenie 466,40 Eur , vedenej na Okresnom .
Právna veta: : Odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa môže podať predovšetkým účastník konania (§ 201 prvá veta O.s.p.), pričom účastník konania sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo (§ 28 ods. 1 O.s.p.). Skutočnosť, že zástupca je oprávnený konať za účastníka pred súdom, musí byť preukázaná a to spravidla predložením písomného plnomocenstva. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta; plnomocenstvo udelené advokátovi nemožno obmedziť (§ 25 ods. 1 O.s.p.). Plnomocenstvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 152/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi A. P. , naroden ému X, a zomrel ému X, naposledy bývajúc emu v L. , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 6D 1003/2007 , o dovolaní dediča M VDr . D. P., bývajúceho v K., zastúpené ho Mgr. M . D., advokátkou v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. mája 2010 sp. zn. 9 CoD 9/2010, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v .
Právna veta: Súd poukázal na ust. § 58 O.s.p. a konštatoval, že nakoľko navrhovateľ bol v konaní zastúpený právnou zástupkyňou, súd v zmysle § 49 ods. 1 O.s.p. doručoval rozsudok krajského súdu iba právnej zástupkyni a v zmysle uvedeného odo dňa doručenia rozhodnutia začala plynúť 15-dňová lehota na podanie odvolania. Nejasnosti medzi navrhovateľom a právnou zástupkyňou, spočívajúce v neinformovanosti o výsledku konania nie sú relevantným dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania. Naviac v spise do dnešného dňa nie je doručené ukončenie plnej moci právnej zástupkyne.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I., zast. JUDr. A., proti odporcovi T., zast. JUDr. E., o zaplatenie vyrovnacieho podielu a žiadosti o zmeškanie lehoty na podanie odvolania, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 11. septembra 2007 č. k. 40 Cb/38/1999- 260, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľa o d m i e t a . O d ô v o d n e n .
Právna veta: O zmene návrhu rozhoduje súd uznesením, proti ktorému nie je prípustné odvolanie (§ 202 ods. 3 písm. f/ O.s.p.). K zmene návrhu pritom môže dôjsť nielen v konaní pred súdom prvého stupňa, ale aj v odvolacom konaní. V tejto súvislosti je treba upozorniť, že aj keby v prejednávanej veci nižšie súdy opomenuli rozhodnúť o pripustení alebo nepripustení zmeny návrhu na začatie konania, išlo by síce o vadu konania, avšak jej existencia by nezakladala prípustnosť dovolania (k tomu porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 58/97, ktoré bolo uverejnené v čísle 6 časopi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 116 /2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. , so sídlom v K. , zastúpeného JUDr. K. B., advokát om v N., proti odporcom 1/ Slovenskej republike - Úradu vlády Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Námestie slobody 1, zastúpenej A. , so sídlom v B., 2/ S ., so sídlom v Bratislave, Balkánska 31, o vydanie nehnuteľnost í, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 15C 78/2002, o dovolaní na .
Právna veta: Podľa § 159 ods. 1 O.s.p. doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že za skutočnosť určujúcu začiatok lehoty na odvolanie, treba považovať deň doručenia rozsudku súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu JUDr. M. K., H., správcu konkurznej podstaty D., spol. s r.o., so sídlom v K., IČO: X., proti žalovanému B. M., bývajúcemu v K., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. L. J., advokátom v B., o zaplatenie úrokov z omeškania, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 9/01, o .
Právna veta: Podmienkami pre vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku súdu v zmysle ustanovenia § 165 OSP teda sú: - žiadosť účastníka konania o vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku, - podanie žiadosti pred tým, než predmetný rozsudok nadobudne právoplatnosť, - odôvodnenie rozsudku nemá podklad v zistení skutkového stavu. Oprava odôvodnenia rozhodnutia v zmysle § 165 OSP sa môže týkať len skutkových zistení a nie právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 165 ods. 2 O.s.p., konkrétne slovné spojenie „o oprave rozhodne“ je nutné vykladať tak, že odvolací súd v rámci svojej právomoci (1. hlava 4. časti O.s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky v právnej veci navrhovateľov : v rade A/ P. , bytom D. , v r ade B/ A. , bytom D. , obaja právne zastúpení: Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka JUDr. Blendovský, s. r. o., so sídlom Potočná 2835/lA, Čadca, proti odporcovi: Správa katastra Čadca , so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca , za účasti účastníkov konania: v rade 1/ J., bytom O. , v rade 2 / J., bytom O. , v rade 3 / R. , bytom O. , v rade 4 / F., .
Právna veta: Výpočet prípadov, v ktorých poručiteľov veriteľ je účastníkom konania o dedičstve, je v § 175b O.s.p. taxatívny. V tomto ustanovení ide o dve skupiny veriteľov (podľa toho, či veriteľ je jediným účastníkom konania o dedičstve, alebo či je ním popri dedičovi). Do prvej skupiny patrí ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb a súd mu vydal poručiteľov majetok nepatrnej hodnoty (§ 175h ods. 2 O.s.p.). Do druhej skupiny, v ktorej veriteľ poručiteľa vystupuje v podstate ako „protivník“ dediča (dedičov), sa zaraďuje veriteľ, ktorý: a/ sa s dedičom (dedičmi) dohodol na prenechaní predlženého de ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 57 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi : L. V. , ktorý sa narodil X. , naposledy býva l v B. a zomrel X. , za účasti dedičov: D. V. , E. V. a M. V. , bývajúcich vo V. , ve den ej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 9 D 3/2009, o dovolaní Ž. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 29 . jú la 201 1 sp. zn. 10 CoD 11/2010 , takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje ( § 201 O. s. p. ). Okrem iných, je neprípustné odvolanie proti uzneseniam, ktorými sa upravuje vedenie konania ( § 202 ods. 3 písm. a O. s. p. ). Ide o uznesenia bez priameho vplyvu na rozhodnutie vo veci samej, ktoré sa týkajú takých otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie. Spravidla sú to uznesenia, ktorými súd nie je viazaný a môže ich zmeniť bez toho, aby boli napadnuté účastníkmi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 35/ 20 11 –364 3 Obo 46/ 20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. E. B. , B. , správkyne konkurznej podstaty ú padcu Z. , s. r . o., v konkurze, so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. H. H. , advokátkou, so sídlom v B. , proti žalovanému : T. , s. r. o., so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou M. , s. r. o., B. , o určenie neúčinnosti právneho úkonu úpadcu, na odvolanie žalovaného proti uzneseniam .
Právna veta: Späťvzatie odvolania je procesný úkon účastníka voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Zákon však nepripúšťa, aby účastník odvolal späťvzatie odvolania, nakoľko účinky späťvzatia odvolania nastali už tým, že sa späťvzatie dostalo do dispozície súdu. Späťvzatie odvolania doručené odvolaciemu súdu preto nemožno ďalším úkonom vziať späť a navrátiť tak konanie do pôvodného stavu. Z ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že ak odvolateľ vezme odvolanie späť, odvolací súd nemá inú možnosť, než odvolacie konanie zastaviť. Späťvzatie odvolan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M., bývajúceho v M. a 2/ JUDr. V., bývajúceho v M., proti žalovanému O., so sídlom v M., o zaplatenie 48 770 Sk a 37 304 Sk istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 9 C 6/2005, na dovolanie žalobcu 1/ zastúpeného JUDr. P., advokátom so sídlom v T., proti uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 5. septembra 2007 sp. zn. 2 Co 346/2006, takto r o z h o d o l .
Právna veta: Podľa § 211 ods. 1 O.s.p. účinného do 30. júna 2007, keďže odvolanie bolo podané 27.3.2006, po predložení veci odvolaciemu súdu, odvolací súd doručí odvolanie proti rozhodnutiu ostatným účastníkom a vyzve ich, aby sa v lehote do 10 dní od doručenia výzvy k odvolaniu vyjadrili, ak to považujú za potrebné. Zákonom č. 341/2005, ktorým bol s účinnosťou od 1.9.2005 novelizovaný Občiansky súdny poriadok, boli na rozdiel od predchádzajúcej úpravy § 211 nanovo stanovené úkony, ktoré má odvolací súd vykonať po podaní odvolania a ktoré dovtedy vykonával súd prvého stupňa. Odvolací súd vykonáva a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne T. B., bývajúcej v P., V. X., zastúpenej JUDr. I. P., advokátom so sídlom v T., Š. X., proti žalovanému J. K., bývajúcemu v L., B. X., zastúpenému JUDr. P. V., advokátom so sídlom v L., N., o určenie, že žalobkyňa žila s poručiteľom A. K., zomrelým X. v spoločnej .
Kľúčové slová: osvedčenie o skončení pracovného pomeru, mimosúdna rehabilitácia, odvolanie v sporovom konaní

Zbierka NS 3/1999
R 49/1999
Rozsudok
Právna veta: Povinnosť zamestnávateľa zadeliť žiadateľa o rehabilitáciu na mieste zodpovedajúcom pracovnej zmluve, platnej v čase skončenia pracovného vzťahu (za splnenia ďalších zákonom požadovaných predpokladov a požiadaviek), nie je obmedzená šesťmesačnou lehotou v ustanovení § 22 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Predmetná lehota je ustanovená len na podanie žiadosti o takúto rehabilitáciu a vyššie uvedená povinnosť zamestnávateľa nie je obmedzená žiadnou lehotou.

Úryvok z textu:
Mestský súd v B. zmenil dovolaním napadnutým rozsudkom zamietajúci rozsudok prvostupňového súdu a vyhovel žalobe o povinnosť zamestnať žalobcu na mieste zodpovedajúcom jeho pôvodnému zadeleniu podľa pracovnej zmluvy zo 16. apríla 1973, platnej v čase skončenia pracovného pomeru, a to v lehote 30 dní, čím plne vyhovel žiadosti žalobcu o rehabilitáciu podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.‘j. Žalovaný proti tomuto rozsudku .
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, odvolanie v sporovom konaní, uznesenie o zastavení exekučného konania

Zbierka NS 2/2018
R 24/2018
Uznesenie
Právna veta: Prípustnosť dovolania pre nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 421 ods. 2 Civilného sporového poriadku je vylúčená aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým do 31. marca 2017 rozhodol o odvolaní proti uzneseniu exekučného súdu o zastavení exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. m/ Exekučného poriadku.

Úryvok z textu:
UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci oprávnenej INKASO Pohľadávok, spol. s r. o., so sídlom vo Vranove nad Topľou, Hronského 2712, IČO: 36 039 039, proti povinnej Q. J., nar. X. X. XXXX, bývajúcej v J., M., o vymoženie 82, 98 Eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 6Er/710/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. marca 2017 sp. zn. 17CoE/571/2016, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a. Povinnej nepriznáva náhradu trov .
Kľúčové slová: preddavok na trovy dôkazu, odvolanie v sporovom konaní, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania

Zbierka NS 4/1999
R 82/1999
Uznesenie
Právna veta: Ak sa znalecké dokazovanie vykonáva nielen na zistenie skutočností, ktoré uviedol žalobca, ale aj na zistenie skutočností, ktoré uviedol žalovaný, môže súd uložiť zloženie preddavku na trovy dokazovania obidvom účastníkom.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v K. poveril znalca Ing. M. H. vypracovaním znaleckého posudku s úlohou zistiť podlá účtovnej evidencie celkový stav majetku žalobcu k 31. decembru 1993. Účastníkom s poukazom na ust. § 141 ods. 1 O. s. p. uložil povinnosť zložiť preddavok na trovy dokazovania, každý vo výške 5 000 Sk. Proti uzneseniu podali odvolania žalovaní 1) a 2). Žiadali napadnuté rozhodnutie zrušiť. Odvolania odôvodnili tým, že pred vydaním predbežného opatrenia sa znalecké dokazovanie nenariaďuje. .
Právna veta: Podľa § 233 OSP, ak je pravdepodobné, že sa návrhu na obnovu konania vyhovie, môže súd nariadiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia o veci. O odklade vykonateľnosti, návrhom na obnovu konania napadnutých rozhodnutí súdu, môže súd rozhodnúť kedykoľvek do rozhodnutia o návrhu na obnovu konania. Základným predpokladom nariadenia odkladu vykonateľnosti rozhodnutia o veci je existencia pravdepodobnosti, že návrhu na obnovu konania bude vyhovené. Posúdenie pravdepodobnosti vyhovenia návrhu na obnovu konania patrí súdu, ktorý k záveru pravdepodobnosti dospeje na základe obsahu spisu, najmä vychá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. S., s.r.o., V.X., B., zast.: JUDr. O.W. – advokát, Š.X., B., proti žalovanému: Ing. K.Š., R.X., B., o návrhu žalovaného na obnovu konania, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbs22/06–174 zo dňa 11. júna 2007, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 7 Cbs 22/06–174 zo dňa 11. júna 2007 z r u š u j e a vec v r a c i a .
Právna veta: Zákaz reformationis in peius (zákaz zmeny k horšiemu), ktorý sa uplatňuje v občianskom súdom konaní a ktorý je možné vyvodiť z ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p., spočíva v tom, že odvolací súd je rozhodnutím súdu prvého stupňa, ktorým bolo určitým spôsobom založené procesné postavenie účastníka konania, viazaný, a preto toto rozhodnutie nemôže zmeniť v neprospech účastníka, ktorý odvolanie podal, a v prospech účastníka, ktorý odvolanie nepodal. Tento zákaz je v širšom zmysle uplatnením dispozičnej zásady, na základe ktorej účastník určuje rozsah svojho záujmu o súdnu ochranu, pričom tento ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. S., s.r.o., so sídlom v T., proti žalovaným 1/ M. P., 2/ Ing. F. P., obom bývajúcim v T., obom zastúpeným JUDr. M. K., advokátom so sídlom v T., o zaplatenie sumy 5 914,99 Eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 27 C 10/2008, o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 1. júla 2009, sp. zn. 5 Co 165/2009, 5 Co 167/2009, rozhodol t a k t o : .
Právna veta: Zo záhlavia a odôvodnenia dovolaním napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací súd sa zaoberal iba odvolaním oprávnenej – po prejednaní len jej odvolania odvolací súd v celom rozsahu potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu jeho vecnej správnosti (§ 219 O.s.p.). Účelom a cieľom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti napadnutého rozhodnutia a posúdenie opodstatnenosti odvolacích námietok vznesených účastníkmi konania, ktoré smerujú proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Ak rozhodnutie napadnú odvolaním viacerí odvolatelia (napr. žalobca a zároveň žalovaný alebo viacerí ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Daniely Sučanskej, v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o., so sídlom v B., N., zastúpenej Mgr. J., advokátom so sídlom v B., proti povinnému Q., s.r.o., so sídlom v R., vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 Er 345/2007, o vymoženie 851 331 Sk s príslušenstvom, na dovolanie súdneho exekútora zastúpeného JUDr. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.