SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie z funkcie riaditeľa


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolanie z funkcie riaditeľa
  • odvolanie nájdené 149144 krát v 48760 dokumentoch
  • z nájdené 1826262 krát v 63966 dokumentoch
  • funkcia nájdené 35550 krát v 17450 dokumentoch
  • riaditel nájdené 6112 krát v 1733 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 20 dokumentov


Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bol rozsudok súdu prvého stupňa zrušený podľa ust. § 221 ods. 1 písm. a/ O.s.p., nie je prípustné dovolanie z iných dôvodov než uvedených v § 237 O.s.p. O neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa obecného podniku.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným 25. 8. 1993 na okresnom súde domáhal určenia neplatnosti rozhodnutia Mestského úradu v H. z 19. 6. 1991, ktorým bol odvolaný z funkcie riaditeľa metského podniku, a súčasne uplatnil náhradu mzdy. Okresný súd v Humennom rozsudkom zo 7. 10. 1993 žalobu zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca bol z funkcie riaditeľa mestského podniku odvolaný kompetentným orgánom - primátorom v zmysle v tom čase platnej úpravy o obecnom .
Právna veta: Systematickým výkladom ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve v spojení s ustanovením § 3 tohto predpisu ako aj v spojení s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“) a s §§ 7 ods. 3 a 42 ods. 2 Zákonníka práce možno dospieť k záveru, že vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom ani podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o štátnej správe v školstve v znení do 31. 8. 2008, resp. do 31. 12. 2012 (kedy bola táto otázka jednoznačne novelou zákona vyriešená), nebolo rozhodovaním, na kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Cdo 3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u Mgr. V. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. D. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Z. , so sídlom v O. a 2/ O. , so sídlom v O. , obom zastúpen ým Advokátskou kanceláriou JUDr. A.A. , so sídlom v T. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. A. , o náhradu mzdy a iné , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 15 C 252/2012 , o mimoriadnom dovolaní .
Právna veta: Zákonné obmedzenie § 24 ods. 5 písm. c/ Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, nemožno vykladať len ako deklaráciu majúcu len proklamatívny význam, takéto stanovenie podmienok za splnenia ktorých možno riaditeľa školy odvolať, predstavuje požiadavku zvýšenej ochrany po-stavenia riaditeľa školy. Preto nie je možné platne odvolať riaditeľa školy z jeho funkcie, ak nie sú splnené stanovené hmotnoprávne predpoklady tohto opatrenia. Ak je teda riaditeľ školy odvolaný na návrh rady školy bez preukázania splnenia podmienok, je právny úkon, ktorým sa tak stalo, nedovolený a ako taký ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z hmotnoprávneho hľadiska v nadväznosti na odvola cie dôvody žalobcu. Pokiaľ prvostupňový súd dospel k záveru, že odvolanie z funkcie riaditeľa školy bolo žalobcovi účinne doručené, s týmto záverom sa aj odvolací súd stotožňil. Aj keď z ... noviel), okrem prípadov, ak sám alebo oso bitný predpis neustanovuje inak ). Právny úkon urob ený zriaďovateľom - odvolanie z funkcie riaditeľa školy , je potrebné vykladať ako prejav vôle, smerujúci k zániku práva, ktoré právny predpis s takýmto prejavom .
Merito odvolanie z funkcie riaditeľa podniku
Najvyšší súd 8Sž o/12/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a člen ov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobc u: G. P. S. R. - V. S., Š. č. X. , B. , proti žalovanému: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky , Kutuzovova č. 8 Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti roz kazu riaditeľa Úradu správy .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... skončení štátnozamestnaneckého pomeru je nezákonné z dôvodu, že k jeho vydaniu došlo predtým, ako mu bolo doručené odvolanie z funkcie riaditeľa, pretože žalobca bol odvolaný z funkcie riaditeľa na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 10.1.2007 ... 16.1.2007 a dôvodom na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru so žalobcom ku dňu 22.1.2007 bolo jeho odvolanie z funkcie riaditeľa úradu. Priznanie náhrady vo výške trojnásobku funkčného platu považoval za správne, s poukazom, že táto námietka .
Merito ustanovenie policajta do funkcie - § 33 ods. 1 písm. a/ zák. č. 73/1998 Z.z.
... zákonom. Preto v predmetnej veci neprichádzal do úvahy postup podľa § 35 ods. 9 zákona, ktorého sa žalobca domáhal – teda odvolanie z funkcie riaditeľa , či z funkcie staršieho referenta psovoda a až následné ustanovenie do inej funkcie. Z uvedených dôvodov ani n ámietk u .
Merito o určenie neplatnosti odvolania z funkcie
... súdom, že žalobca sa nedopustil takého porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, pre ktoré by bolo jeho odvolanie z funkcie riaditeľa gymnázia opodstatnené. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. Dovolanie zdôvodnil ustanovením § 237 písm. a ... Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že zo strany žalobcu nedošlo k porušeniu právnych predpisov zakladajúcich dôvod na odvolanie z funkcie riaditeľa gymnázia tak, ako to bolo uvedené v písomnosti zo dňa 26. júna 2008. Pokiaľ išlo .
Merito o určenie neplatnosti odv. navrhovateľky z funkcie riaditeľky
... danom prípade žalovanej) odvolať z funkcie ri aditeľku školského zariadenia ( žalobkyňu). Právny úkon urobený zriaďovateľom - odvolanie z funkcie riaditeľa školy - je potrebné vykladať ako prejav vôle, smerujúci k zániku práva, ktoré právny p redpis s takýmto ... by spôsobovala neplatnosť takéhoto odvolania, p reto sa nemožno stotožniť ani s názorom krajského súdu, že odvolanie z funkcie riaditeľa školy, ak neobsahuje skutkové odôvodnenie , je z toho dôvodu neplatné. Žalobkyňa vo svojom vyjadrení k .
... veci (konanie o ochranu osobnosti vedenej na Okresnom súde v Nitre sp. zn. 8C/55/2008) žalobca uviedol, že jeho odvolanie z funkcie riaditeľa odboru bol akt osobnej pomsty riaditeľa proti nemu. Žalovaný záverom konštatoval, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno, keďže žalobca svoje tvrdenia .
Merito o určenie neplatnosti štátnozamest.pomeru
... .p. ).Vytýkal odvolaciemu súdu nesprávny výklad zákona o štátnej službe v konte xte u stanovení katastrálneho zákona. Vymenovanie , ako aj odvolanie z funkcie riaditeľa správy katastra , primárne upravoval záko n č . 162/1995 Z. z. Vymenovaním sa založil štátnozamestnanecký pomer žalobcu ako riaditeľa správy .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.