Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie z funkcie riaditeľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonné obmedzenie § 24 ods. 5 písm. c/ Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, nemožno vykladať len ako deklaráciu majúcu len proklamatívny význam, takéto stanovenie podmienok za splnenia ktorých možno riaditeľa školy odvolať, predstavuje požiadavku zvýšenej ochrany po-stavenia riaditeľa školy. Preto nie je možné platne odvolať riaditeľa školy z jeho funkcie, ak nie sú splnené stanovené hmotnoprávne predpoklady tohto opatrenia. Ak je teda riaditeľ školy odvolaný na návrh rady školy bez preukázania splnenia podmienok, je právny úkon, ktorým sa tak stalo, nedovolený a ako taký ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu PaedDr. J. K. I., zastúpeného JUDr. T. S. , advokátom v K. , . proti žalovanému K.M. , o určenie neplatnosti odvolania z funkcie , vedenej na Okresnom súde K. II pod sp. zn. 28 C 82/2006 o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajskéh
Právna veta: Systematickým výkladom ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve v spojení s ustanovením § 3 tohto predpisu ako aj v spojení s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“) a s §§ 7 ods. 3 a 42 ods. 2 Zákonníka práce možno dospieť k záveru, že vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom ani podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o štátnej správe v školstve v znení do 31. 8. 2008, resp. do 31. 12. 2012 (kedy bola táto otázka jednoznačne novelou zákona vyriešená), nebolo rozhodovaním, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Cdo 3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u Mgr. V. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. D. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Z. , so sídlom v O. a 2/ O. , so sídlom v O. , obom zastúpen ým Advokátskou kanceláriou JUDr. A.A. , so sídlom v T. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. A. , o náhradu mzdy a iné , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 15 C 252/2012 , o mimoriadnom dov
Meritum odvolanie z funkcie riaditeľa podniku
Najvyšší súd 8Sž o/12/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a člen ov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobc u: G. P. S. R. - V. S., Š. č. X. , B. , proti žalovanému: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky , Kutuzovova č. 8 Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti roz kazu riaditeľa Úr
Meritum o určenie neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy
Najvyšší súd 5 Cdo 235/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu PaedDr. J. K.I., zastúpeného JUDr. T. S., advokátom v K., . proti žalovanému K.M., o určenie na Okresnom súde K. II pod sp.zn. 28 C neplatnosti odvolania z funkcie, vedenej 82/2006 o dovolaní žalovaného proti
Meritum určenie neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa ZŠ a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6713220548 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6713220548.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: E.. D. F., bytom J. XXXX/X, XXX XX J., zastúpený obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen, IČO: 47 236 655, proti žalovaným: 1/ Mesto Sliač, so sídlom Letec
Meritum určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/81/2020 8314212578 31.05.2021 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8314212578.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P. X., bývajúceho v B., proti žalovaným 1/ Mestu Humenné, so sídlom v Humennom, Kukorelliho 34, 2/ Základnej škole SNP 1 v Humennom, s o sídlom v Humennom, SNP 1, zastúpenej JUDr. Milošom Kaščákom, advokátom, so sídlom
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/108/2019 6315208004 28. januára 2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6315208004.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: T.. X. P., bytom v X. X., O. XX, zastúpený spoločnosťou Lexpert s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 15, IČO: 45 976 856, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Roman Dula, proti žalovaným: 1/ Základná ško
Meritum neplatnosť okamžitého skončenia prac. pomeru a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/189/2019 8115211050 28.11.2019 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2019:8115211050.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu J.. T. Y., bývajúceho v R., W. Š. XX, zastúpeného JUDr. Vitalijom Frankom, advokátom v Prešove, Slovenská 69, proti žalovanej Obci Varhaňovce, so sídlom vo Varhaňovciach 56, IČO: 00 327 956, zastúpenej Mgr. Slavomírom
Meritum o určenie neplatnosti odv. navrhovateľky z funkcie riaditeľky
Najvyšší súd 5 Cdo 133/20 11 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobkyne Ing. A. Z. , zastúpenej JUDr. D ., advokátkou v B., proti žalovanej B.O. , o určenie neplatnosti odvolania z funkcie , vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp.zn. 3 C 183/2008 o dovolaní žalovanej proti rozsudk
MENU