Nájdené rozsudky pre výraz: okresný súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 66547

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31735 dokumentov
272537 dokumentov
196 dokumentov
359 dokumentov
15 dokumentov
235 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 32/2021
Právna veta: Ak okresný súd koná ako súd správny (§ 2 ods. 1, § 6 a § 12 Správneho súdneho poriadku), je jeho konanie jednoinštančné (§ 29 Správneho súdneho poriadku) a podľa Správneho súdneho poriadku voči jeho rozhodnutiu nie je prípustný mimoriadny opravný prostriedok vo forme kasačnej sťažnosti. Ak napriek tomu okresný súd poučí účastníka konania o možnosti podať kasačnú sťažnosť, takéto poučenie je právne irelevantné a kasačný súd ju odmietne.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Bratislava I (ďalej ako „správny súd“ alebo „okresný súd“) uznesením z 22.07.2019 č. k. 1S/1/2019-14 (ďalej len „napadnuté uznesenie“ alebo „uznesenie o odmietnutí žaloby“) žalobu v zmysle § 59 ods. 3 zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „S.s.p.“, resp. „Správny súdny poriadok“) odmietol a žiadnemu z účastníkovi nepriznal náhradu trov konania. Súčasne v poučení uviedol, že proti napadnutému uzneseniu je možné podať kasačnú sťažnosť.
Kľúčové slová: súdy I. stupňaOkresný súdpríslušnosť súdov podľa OSP
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 O.s.p. na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy. Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré sú tu v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Podľa § 104a ods. 1 O.s.p. súd skúma vecnú príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Pre posúdenie otázky, ktorý súd je vecne a miestne príslušný konať vo veci je rozhodujúce o akú vec ide.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 N dc 2 8/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi , proti žalovanej B. , so sídlom v B. , o zaplatenie 3 874,13 € s príslušenstvom a zmluvnej pokuty , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 33 Rob 481/2006 , v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku , takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Okresnom súde B ratislava III
Právna veta: Problematikou vecného odôvodnenia odporu sa zaoberal najvyšší súd už v uznesení sp. zn. 3Obo/403/1998, kde uviedol, že odporca musí odpor náležite odôvodniť vo veci samej, t. j. musí namietať opodstatnenosť uloženej povinnosti (jej dôvod alebo výšku), v opačnom prípade ho súd uznesením odmietne. Uvedenie dôvodu nesplnenia povinnosti, resp. nesúhlas s platobným rozkazom, nemôže vyvolať následok zrušenia platobného rozkazu, a preto ho nemožno považovať za odôvodnenie vo veci samej, ale len za odďaľovanie právoplatného ukončenia sporu. (...) S poukazom na uvedené, vecné prejednanie odporu podmie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndob/8/2021 6120444116 29. apríla 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6120444116.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Ambróz Motyka, advokát so sídlom advokátskej kancelárie Námestie SNP 7, 091 01 Stropkov, IČO: 35 510 722, proti žalovanému: Ing. František Sarik - ELSATEX, so sídlom 094 01 Ondavské Matiašovce
Právna veta: Na nariadenie i prípadné zastavenie výkonu rozhodnutia zrážkami z dôchodku je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením z 28. februára 1994 vyslovil vo veci svoju vecnú neposlušnosť s tým, že po právoplatnosti rozhodnutia odstúpi spis Obvodnému súdu Bratislava 3. Urobil tak z dôvodu, že navrhovateľ sa žalobou domáhal na nositeľovi sociálneho zabezpečenia, aby nevykonával zrážky z jeho dôchodku, hoci to bolo nariadené rozhodnutím Obvodného súdu Bratislava 3. Navrhovateľ sa proti uzneseniu mestského súdu včas odvolal dôvodiac, že príslušnosť mestského súdu na konanie o jeho žalob
Právna veta: Ak je obvinený v cudzine a ak ho treba v prípravnom konaní vyžiadať, na vydanie zatýkacieho rozkazu podľa § 376 ods. 1 Trestného poriadku vo veciach uvedených v § 17 Trestného poriadku, je vecne príslušný okresný súd v sídle krajského súdu a v takýchto veciach, s príslušnosťou vojenských súdov (§ 14, § 15 Trestného poriadku), vojenský obvodový súd (§ 26 ods. 2 Trestného poriadku). Takéto rozhodnutie robí sudca (§ 2 ods. 9 Trestného poriadku).

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Generálny prokurátor Slovenskej republiky na základe právoplatných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky zistil nejednotný postup krajských a okresných súdov pri určovaní vecnej príslušnosti súdov pri rozhodovaní o vydaní zatýkacieho rozkazu vo veciach uvedených v § 17 Trestného poriadku v prípade vyžiadania z cudziny podlá § 376 ods. 1 Trestného poriadku. Poukázal na nasledovné rozhodnutia: I. Krajský súd v B. uznesením z 27. mája 1999, sp. zn. 1 Nt 113/99, v trestnej veci pro
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce odsúdený vykonáva trest povinnej práce v obvode okresného súdu, v ktorom má bydlisko. So súhlasom odsúdeného môže byť trest vykonaný aj mimo obvodu tohto súdu. Príslušným súdom na nariadenie výkonu trestu povinnej práce nie je súd, ktorý tento druh trestu uložil, ale príslušný je vždy okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený bydlisko.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci odsúdeného R. J., v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Prešov a Vojenským obvodným súdom Prešov, podľa § 22 ods. 1 Trestného poriadku rozhodol, že príslušným na vykonanie konania je Okresný súd Prešov. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Prešov zo dňa 13. júna 2007, sp. zn. 1T 14/2007, hol slob. prof. sl. R. J. uznaný za vinného z prečinu porušovania služobných povinností podľa § 411 ods. 1 Trestného zákona a podľa §
Právna veta: Na odvolanie podané na nepríslušnom okresnom súde síce v lehote pätnástich dní od doručenia rozhodnutia, ale inak ako do zápisnice, sa ustanovenie § 218 ods. 2 O.s.p. nevzťahuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporcu) zo 16. júna 1992 zamietajúce navrhovateľovu žiadosť o invalidný dôchodok, keď po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že navrhovateľ podmienky pre priznanie invalidného ani čiastočného invalidného dôchodku nespĺňa. Navrhovateľ v odvolaní proti uvedenému rozsudku namietol spôsob posúdenia svojho zdravotného stavu, domáhal sa pribratia znalca a p
Právna veta: Z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený (§ 23 ods. 1 Tr. por.). „Dôležitými dôvodmi“ v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por., ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov na čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu patrí tiež požiadavka zabezpečenia obje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 8/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 19 . mája 201 5 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudco v JUDr. Libora Duľu a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci proti odsúdenému V. K. pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. a iné , o návrhu odsúdeného na odňatie a prikázani e veci takto r o z h o d o l : Trestná vec odsúde
Právna veta: I. Zo siedmeho oddielu ústavy Slovenskej republiky o práve na súdnu a inú právnu ochranu a zo zásady riadneho zákonného procesu uvedenej v § 2 ods. 1 Trestného poriadku vyplýva pre súdne konanie, okrem iného, povinnosť, aby konanie na súde prvého stupňa bolo vykonané riadne obsadeným súdom. V zmysle § 4 ods. 1, § 9 ods. 1, ods. 3 a § 35 ods. 2, ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov sa v prípade senátneho rozhodovania považuje za riadne obsadený súd, ak je zložený z riadne zvolených a ustanovených sudcov a prísediacich. Tento predpoklad nie je naplnený v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného Š. H., vedenej na Okresnom súde T., sp. zn. 6 T 4/99, vyslovil, že konaním, ktoré predchádzalo napadnutému rozsudku, bol porušený zákon vo vyššie uvedených ustanoveniach v neprospech obvineného. Tento rozsudok zrušil, vrátane rozhodnutí naň obsahovo nadväzujúcich a okresnému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a ro
Právna veta: Pod pojmom „nejestvujúci súd“ v zmysle § 567 ods. 3 Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006 treba rozumieť súd, ktorý zanikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov. Za nejestvujúci súd nemožno považovať súd, u ktorého došlo len k zmene vecnej príslušnosti v dôsledku rekodifikácie Trestného poriadku (v súvislosti s § 7 ods. 1 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky) podľa zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2006. Rekodifikáciou nedošlo k zmene vecnej príslušnosti súdu v konaní o obnove konania vo ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade prechodného ustanovenia § 567 ods. 5 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. v žnem neskorších predpisov) v súvislosti s ustanovením § 397 ods. 2 Trestného poriadku upravujúcim príslušnosť súdu na rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, podľa § 17 Trestného poriadku účinné
MENU