SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: omeškanie dlžníka


Približný počet výsledkov: 185 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: omeškanie dlžníka
  • omeskanie nájdené 25044 krát v 4920 dokumentoch
  • dlznik nájdené 23915 krát v 4197 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 186 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 4547 dokumentov


Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, poplatok z omeškania, príslušenstvo pohľadávky, omeškanie dlžníka

Zbierka NS 1/1998
R 7/1998
Uznesenie
Právna veta: Ak predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky nie je výslovne aj poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, žalobca, ktorý pohľadávku postúpil, nestratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omeškania za obdobie pred postúpením pohľadávky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie poplatku z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr č. 620006, 620809, 620810 a 620811 vo výške 1, 328 603 Kčs za obdobie od 1. januára do 31. marca 1992. Po vykonanom dokazovaní súd zistil, že žalobca zmluvou o postúpení pohľadávok z 5. augusta 1992 postúpil Č., a.s. P., o. i. aj pohľadávky na zaplatenie tovarových faktúr 620006, 620809, 620810, 620811, v dôsledku čoho podľa § 524 ods.2 Občianskeho .
Právna veta: Zodpovednosť za omeškanie dlžníka, ako aj veriteľa, je objektívnou zodpovednosťou. Podľa § 365 Obchodného zákonníka dlžník nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže svoj záväzok plniť v dôsledku omeškania veriteľa. To znamená, že medzi omeškaním veriteľa a dlžníka musí byť vzájomná príčinná súvislosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 96/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: A. s.r.o., P.R., IČO: X. (pôvodne JUDr. V., nar. X., L.V.) proti žalovanej: JUDr. V., P.B., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S.R.D., IČO: X., zastúpenej advokátom Mgr. R., R.D., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 11.marca 2008, .
Právna veta: Dohodnutá výška úrokovej sadzby, pokiaľ nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, môže prevyšovať úroky, ktoré banky žiadajú pri poskytovaní úverov.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom mestský súd zmenil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 4 tak, že zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 2179 Sk a v sume 5785 Sk žalobu zamietol. Rozhodnutie o náhrade trov konania potvrdil. Rozsudok odôvodniltým, že účastníci v kúpnej zmluve dojednali úrok z omeškania vo výške 0,18 % za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. Poukázal na ust. § 369 ods. 1, § 502 ods. 1, § 265 Obeh. zák. Dopytom v banke zistil, že v apríli 1992 úrokové sadzby boli stanovené v rozpätí od 13,5 % do 17 % .
Právna veta: Nárok na úroky z omeškania vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie veriteľa, ide teda o objektívnu zodpovednosť. Ak sú splnené zákonné podmienky, omeškanie dlžníka, teda povinnosť platiť úroky z omeškania nastane priamo zo zákona, a to bez ohľadu na zavinenie. Zmluvné strany si úrok z omeškania nemusia zmluvne dohodnúť. Nárok aj v takom prípade vznikne priamo zo zákona. Omeškanie dlžníka trvá až do riadneho splnenia záväzku. Z hľadiska funkčnosti úroku z omeškania možno hovoriť o zabezpečovacej funkcii, ktorá pôsobí ex ante vo vzťahu k porušeniu povinnosti, t.j. pôsobí v smere včasného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Obdo 2/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu R., zastúpeného JUDr. J., proti žalovanému N. zastúpenému Mgr. I. o zaplatenie 391 482,50 Sk s príslušenstvom, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 20 Cob 296/ .
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, nie je použiteľné pre určenie výšky úrokov z omeškania s plnením peňažného dlhu vo vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi súdov Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka použiteľnosti § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z.“), pri stanovení výšky úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch, ak výška úrokov nebola dohodnutá. V právoplatnom rozsudku z 22. októbra 1999, č. k. 19 Cb 241/98 - 93, Krajský súd v T. vyslovil právny názor, že ak výška úrokov z omeškania nebola .
Právna veta: Podľa § 563 OZ ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že dlh zanikne jeho splnením, pričom dlžník je povinný dlh splniť riadne a včas. Ak dlžník plnenie neposkytne najneskôr v posledný deň splatnosti dlhu, dostáva sa do omeškania a ak ide o plnenie peňažného dlhu, veriteľ má právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania. Čas splnenia môže byť predovšetkým dohodnutý účastníkmi, ustanovený právny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. M. , bývajúceho v B. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. K. , advokátom so sídlom vo Z. , proti žalovanému M. , o zaplatenie úrokov z omeškania , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 10 C 63/2008 , o dovolaní žalobc u proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. septembra 2009 sp. zn. 16 Co 215/2009 , takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v .
Právna veta: I. Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. II. Ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie, ktorej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zabezpečenej povinnosti dlžníkom a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty za určené časové obdobie. III. Celková výška zmluvnej pokuty, ktorú je dlž ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/11/2019 8710206608 17. júla 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:8710206608.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Arcus International, s.r.o., so sídlom Horná Potôň 85, IČO: 36 259 829, zastúpeného advokátom JUDr. Tamásom Puskásom, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda, proti žalovanému: RetroTatry, spol. s r.o., so sídlom Hotel .
Právna veta: Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Podľa § 697 Občianskeho zákonníka ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravuje nároky veriteľa v prípade, ak sa dl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. F. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. P. K. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanému 1/ J. M. , bývajúcemu naposledy v M. , zastúpenému opatrovníkom Ob cou M. , IČO: X. , 2/ E. K. , bývajúcej vo V. , zastúpenej JUDr. A. C. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplat enie 4 797,05 € s prísl ušenstvom a iné , vedenej na Okresn om súde Dunajská Streda pod sp. zn. 6 C 82/2006, o .
Právna veta: Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Porovnaj aj rozhodnutie uverejnené pod č. 53/1997 Zbierky rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v P. rozsudkom rozhodol o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov tak, že do výlučného vlastníctva každého z nich prikázal veci označené vo výroku rozsudku a odporkyni uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi na úplné finančné vyrovnanie 516 809,25 Sk do deväťdesiatich dní od právoplatnosti rozsudku. Účastníkom uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov štátu, a to každý po 898,50 Sk na účet súdu do troch dní od právoplatnosti rozsudku a tiež povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne .
Právna veta: Poistený, ktorý v čase poistnej udalosti mal poistné zaplatené, nie je v omeškaní z hľadiska ustanovenia podľa § 11 ods. 4 vyhlášky č. 423/1991 Zb., hoci poistné zaplatil po lehote jeho splatnosti.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 26. septembra 2000, č. k. 21 C 260/98-45, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 24 700,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 3. augusta 1998 do zaplatenia a trovy konania 988,- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozsudku uviedol, že v konaní bolo preukázané, že žalovaný motorové vozidlo zn. Mazda 626 nadobudol 19. septembra 1995 a zákonné poistné zaplatil 3. októbra 1995, pričom v ten istý deň bola týmto vozidlom spôsobená dopravná nehoda, .
Právna veta: Povinnosť zaplatiť náhradu zodpovedajúcu ďalšiemu zvýšeniu odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia (bolesť) podľa ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení neskorších predpisov, vzniká až na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom je určená doba splnenia. Až uplynutím tejto doby určenej na splnenie priznanej náhrady, dochádza k omeškaniu dlžníka.

Úryvok z textu:
... - ktoré je v tomto smere konštitutívne - v ktorom je určená doba splnenia. Až uplynutím takto určenej doby splnenia dochádza k omeškaniu dlžníka, ako správne uviedol krajský súd. Z uvedeného vyplýva, že právne posúdenie veci odvolacím súdom bolo správne, a preto dovolací dôvod .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky, absolútna neplatnosť právneho úkonu

Zbierka NS 8/2018
R 60/2018
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky. Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úkon.

Úryvok z textu:
... to: ak je pohľadávka 1/ splatná, a to až po predchádzajúcej 2/ písomnej výzve a kumulatívne, ak je splnené 3/ omeškanie dlžníka so splnením postupovanej pohľadávky nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní. Uvedené skutočnosti považoval za zákonné predpoklady pre platné postúpenie pohľadávky .
Kľúčové slová: dohodnutá výška úrokov z omeškania, úroky z omeškania , výška úrokov, omeškaný peňažný záväzok, súčasť pohľadávky

Zbierka NS 6/1995
R 70/1995
Rozsudok
Právna veta: Úroky z omeškania nie sú súčasťou pohľadávky, ale len jej príslušenstvom. Oneskoreným zaplatením úrokov nevzniká právo na ďalšie úroky z omeškania (§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
... iného tiež zo skutočností uvedených v zákone. V tomto prípade je inou skutočnosťou uvedenou v zákone (§ 369 Obeh. zák.), omeškanie dlžníka s plnením peňažného záväzku. Zastával názor, že niet pochybností o tom, že vzniknutý záväzok platiť úroky z omeškania je záväzkom .
Právna veta: Predávajúci môže po uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty odstúpiť od zmluvy pre nezaplatenie kúpnej ceny kupujúcim, aj keď to nebolo medzi účastníkmi dohodnuté.

Úryvok z textu:
... . § 517 ods. 1 Obč. zák.) a ktoré sa zakladá na zmluve podľa § 497 Obč. zák. Preto v dôsledku omeškania dlžníka, ktorý nesplnil dlh ani v dostatočne primeranej lehote, ktorú mu veriteľ poskytol, vzniká veriteľovi právo od zmluvy odstúpiť, aj keď ... pre prípad uzavretia zmluvy v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok (§ 49 Obč. zák.) a ďalej predovšetkým ako sankciu za omeškanie dlžníka (§ 517 ods. 1 Obč. zák.), či za iné porušenie zmluvných povinností (napr. § 597, § 623, § 679 Obč .
Kľúčové slová: dovolanie podané v prospech obvineného, nesprávnosť právnych úvah, výrok o vine, dôvody dovolania

Zbierka NS 4/2013
R 49/2013
Uznesenie
Právna veta: I. Nesprávnosť právnych úvah uvedených v odôvodnení dovolaním napadnutého rozsudku nie je dôvodom na konštatovanie splnenia dovolacieho dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., ak skutková veta výroku o vine zodpovedá podľa hodnotenia dovolacieho súdu použitej právnej kvalifikácii. II. Správnosť zisteného skutku v zmysle § 371 ods.1 písm. i/ Tr. por. časť vety za bodkočiarkou nemožno konštatovať, ak si okolnosti uvedené v skutkovej vete výroku odsudzujúceho rozsudku navzájom odporujú. Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je v takom prípade splnený, ak niektorá z od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Sk, ktorú obvinený previedol na svojho syna Š. S. za 1 Sk bola splatná do 31. decembra 2005, teda k omeškaniu dlžníka S. s.r.o. by došlo až po tomto dátume. V súvislosti s vyššie uvedenou zároveň aj s ďalšou z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.