SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: omeškanie s plnením peňažného dlhu


Približný počet výsledkov: 146 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: omeškanie s plnením peňažného dlhu
  • omeskanie nájdené 25027 krát v 4919 dokumentoch
  • s nájdené 1991592 krát v 64619 dokumentoch
  • plnenie nájdené 45147 krát v 11826 dokumentoch
  • penazny nájdené 21230 krát v 6392 dokumentoch
  • dlhy nájdené 8114 krát v 3092 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 34 dokumentov
Krajské súdy SR 30957 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Podľa § 697 Občianskeho zákonníka ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravuje nároky veriteľa v prípade, ak sa dl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. F. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. P. K. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanému 1/ J. M. , bývajúcemu naposledy v M. , zastúpenému opatrovníkom Ob cou M. , IČO: X. , 2/ E. K. , bývajúcej vo V. , zastúpenej JUDr. A. C. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplat enie 4 797,05 € s prísl ušenstvom a iné , vedenej na Okresn om súde Dunajská Streda pod sp. zn. 6 C 82/2006, o .
Právna veta: Pre náhradu mzdy (bez rozlišovania, či ide o náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru alebo o inú náhradu mzdy) - ako to vyplýva zo zákonnej úpravy - je ale stanovená uvedená mesačná splatnosť, rovnako ako u mzdy. To, že súd náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru môže prisúdiť iba za podmienky, že tento nárok vznikol - odo dňa, keď zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával, a za stavu, že už rozhodol o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, neznamená, že súd tu určuje splatnosť náhrady mzdy. Aby súd mohol rozhodnutím určo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/8/2012 6708206879 04.02.2015 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2015:6708206879.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčka senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu Ing. T. B. PhD., bývajúceho vo I., zastúpeného JUDr. Pavlom Halajom .
Právna veta: Úroky z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby možno priznať najskôr od 1. mája 1995.

Úryvok z textu:
Okresný súd L. rozsudkom, č. k. 14Cb 420/01-56, uložil odporkyni zapla­ tiť navrhovateľovi 4 538,20 Sk s 22 % úrokom z omeškania od 15. februára 2002 do zaplatenia a trovy konania 500,- Sk. Konanie o sumu 22 884,70 Sk zastavil a vo zvyšku návrh zamietol. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že navrhovateľ sa domáhal zaplatenia sumy 27 422,90 Sk s príslušenstvom na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov z 9. decembra 1992, titulom nájomného a záloh za plnenie služieb spojených s užívaním nebytového .
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, omeškanie s plnením peňažného dlhu, kogentne stanovená hranica úrokov, peňažná pohľadávka

Zbierka NS 1/2000
R 5/2000
Uznesenie
Právna veta: Z povahy ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. vyplýva, že kogentne je stanovená iba horná hranica úrokov z omeškania, ktorej prekročenie nie je prípustné. Veriteľ peňažnej pohľadávky môže od dlžníka, ktorý je v omeškaní s plnením peňažného dlhu, uplatňovať úroky z omeškania aj v menšom rozsahu, než ustanovuje cit. právny predpis.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. potvrdil rozsudok Okresného súdu v T., ktorým tento súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 64 121 Sk titulom úrokov z omeškania, ako aj trovy konania 2 570 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rovnako ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba je dôvodná. Rozsudkom Okresného súdu T. bol totiž žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi 386 000 Sk s 3 percentnými úrokmi z omeškania od 2. novembra 1994 do zaplatenia. Žalovaný bol v omeškaní so zaplatením tejto sumy od 2. .
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, nie je použiteľné pre určenie výšky úrokov z omeškania s plnením peňažného dlhu vo vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi súdov Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka použiteľnosti § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z.“), pri stanovení výšky úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch, ak výška úrokov nebola dohodnutá. V právoplatnom rozsudku z 22. októbra 1999, č. k. 19 Cb 241/98 - 93, Krajský súd v T. vyslovil právny názor, že ak výška úrokov z omeškania nebola .
Kľúčové slová: nárok na úroky z omeškania, omeškanie s plnením peňažného dlhu

Zbierka NS 3/2007
R 35/2007
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády č. 87/L995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, neumožňuje meniť výšku úrokov z omeškania v súvislosti so zmenami v určení základnej úrokovej sadzby (predtým diskontnej sadzby), ku ktorým došlo po prvom dni omeškania s plnením peňažného dlhu.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Vranov nad Topľou dňa 24. júna 2003 sa žalobcovia domáhali voči žalovanej zaplatenia (každému z nich) sumy 31 358,40 Sk, predstavujúcej úroky z omeškania vo výške 17,6 % zo sumy 178 172,50 Sk za dobu od 1. júna 2002 do 31. mája 2003, a zaplatenia (každému z nich) sumy 1 789,90 Sk, predstavujúcej úroky z omeškania vo výške 17,6 % zo sumy 10 170,- Sk za dobu od 1. júna 2002 do 31. mája 2003. V žalobe uviedli, že v konaní vedenom na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 4 .
Merito Nájom
Kľúčové slová: obnovenie nájomnej zmluvy, návrh na vydanie veci, konkludentné činy, užívať vec aj po skončení nájmu

Zbierka NS 1/2009
R 4/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútnej neplatnej zmluvy, k obnoveniu nájomnej zmluvy podľa ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde.

Úryvok z textu:
... z omeškania, žalobcom vznikol nárok na ich zaplatenie podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože žalovaná sa ocitla v omeškaní s plnením peňažného dlhu. Do omeškania sa dostala dňom 16. januára 2000, teda deň po tom, čo ju o plnenie žalobcovia požiadali (§ 563 .
Právna veta: Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Porovnaj aj rozhodnutie uverejnené pod č. 53/1997 Zbierky rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky.)

Úryvok z textu:
... toho času, keď sa dlžník dostal do omeškania. Základným predpokladom vzniku nároku na úroky z omeškania je teda existencia omeškania s plnením peňažného dlhu a základným predpokladom takéhoto omeškania je existencia pohľadávky, t. j. práva na peňažné plnenie, a jej zročnosť ... dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak ide omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný .
Právna veta: Pokiaľ odvolací súd nevyzval účastníka konania v zmysle § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 15. októbra 2008, aby sa vyjadril k možnému použitiu toho ustanovenia právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je podľa názoru odvolacieho súdu pre rozhodnutie vo veci rozhodujúce, odňal účastníkovi konania možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... v sume 66 300 Sk ( 19,5 x 3400), v prepočte 2200,76 € . Vzhľadom na to, že žalovaný bol v omeškaní s plnením peňažného dlhu, priznal aj úrok z omeškania vo výške 10% od 17. mája 2004 do zaplatenia, čo zodpovedá dvojnásobku diskontnej sadzby urče ... , ktoré by mohla žalobkyňa získať, ak by uzavrela zmluvu o nájme. Vzhľado m na t o, že žalovaný bol v omeškaní s plnením peňažného dlhu, priznal aj úrok z omeškania vo výške 10% od 17. mája 2004 do zaplatenia. Odvolací súd v porovnaní so súdom .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu v zmysle OZ, vznik záväzkov, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka

Zbierka NS 5/2002
R 74/2002
Uznesenie
Právna veta: I. Páchateľ trestného činu, ktorý úmyselne spôsobil trestným činom majetkovú škodu vyjadriteľnú v peniazoch, je povinný, ak si poškodený riadne a včas taký nárok uplatní, nahradiť poškodenému nielen škodu, ktorú trestným činom spôsobil, ale aj jej príslušenstvo - napr. úroky z omeškania, pri výpočte ktorých je potrebné vychádzať z ustanovenia § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka a konkrétneho rozhodnutia bankovej rady Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby. II. Páchateľ trestného činu je v ome ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z.“) - výška úrokov z omeškania je dvojnásobok diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu (podľa § 3 tohto nariadenia). Výška diskontnej sadzby bola stanovená rozhodnutím bankovej rady Národnej banky Slovenska od 13 ... omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka, popri plnení, aj úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto .
Právna veta: Povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania je jedným z právnych následkov omeškania dlžníka so splnením peňažného dlhu (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a spočíva v tom, že dlžník musí poskytnúť veriteľovi okrem vlastného plnenia (istiny) tiež stanovené percento z tej časti peňažného dlhu (záväzku), s ktorým je v omeškaní. V dôsledku omeškania dlžníka nevzniká medzi účastníkmi nový (ďalší) záväzkový právny vzťah; ak teda vznikne dlžníkovi povinnosť zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania, dochádza k zmene v obsahu práv a povinností dlžníka, inak povedané, k zmene v obsahu záväzkového práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dlžník premlčania dovolá, ne možno úroky z omeškania veriteľovi priznať napriek tomu, že dlžník je dosiaľ stále v omeškaní s plnením peňažného dlhu. Právo na úroky z omeškania sa premlčí ako celok, a preto nemožno priznať jednotlivé časti úrokov z omeškania ... Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeš kaní. 6 Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť .
Právna veta: Zamestnanec, ktorý sa domáha na súde určenia, že rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, môže v žalobe zároveň (súčasne) uplatniť aj nárok na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru (porovnaj napr. R 36/1979). Prisúdenie tohto nároku však nie je možné skôr, než súd rozhodol o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru (uvedené rozhodnutie o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru predstavuje nevyhnutnú podmienku bez splnenia ktorej nie je možné rozhodnúť o nároku na náhradu mzdy). Súd v takom prípade spravidla rozhodne v rozsudku nielen o určení neplatnosti rozviazania prac ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej , v právnej veci žalobcu Ing. A. B. , PhD., bývajúce ho vo Z. , zastúpeného JUDr. Pavlom Halajom, advokátom v Revúcej, Remeselnícka 307/1, proti odporcovi Mesto Zvolen , Nám estie slobody 22, IČO : 320 439 , o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.