Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorene podané dovolanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 238

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podanie obvineného, ktoré nebolo urobené prostredníctvom obhajcu, sa nepovažuje za dovolanie, aj keby bolo takto označené, a preto s ním nemožno spájať žiadne účinky týkajúce sa dovolania, t.j. ani účinky z hľadiska zachovania lehoty na podanie dovolania podľa § 370 ods. 2 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3Tdo/ 46/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. M artina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 28. októbra 2015 v trestnej veci obvineného M.. I. , pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c/ Trestného zákona , o dovolaní obvineného , ktoré podal prostre
Merito veci Dovolanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri odmietnutí oneskorene podaného dovolania sa dovolací súd nezaoberá prípustnosťou dovolania.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením zo 14. 3. 1993 potvrdil uznesenie Obvodného súdu Bratislava 2 z 1. 3.1993, ktorým bolo zastavené dovolacie konanie z dôvodu, že žalobca nezaplatil súdny poplatok za dovolanie, hoci bol na následky nezaplatenia súdneho poplatku upozornený. Žalobca podal proti tomuto uzneseniu mestského súdu dovolanie a žiadal, aby dovolací súd zrušil uznesenia oboch súdov a vec vrátil obvodnému súdu na ďalšie konanie s tým, aby mu bolo povolené zaplatenie súdneho poplatku. Naj
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak sa trestné stíhanie v konaní proti ušlému podľa § 302 a nasl. Trestného poriadku skončilo právoplatným rozsudkom, odsúdený, ktorý sa neskôr dozvie o tomto rozsudku, nemá právo na jeho doručenie. V prípade, ak proti takému rozsudku podá odvolanie, treba v zmysle § 253 ods. 1 Trestného poriadku jeho odvolanie z formálnych dôvodov zamietnuť ako oneskorene podané.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti odsúdenému N. A., pre trestný čin podvodu podlá § 250 ods. 1, ods. 3 písm. a), ods. 4 Trestného zákona, podľa § 253 ods. 1 Trestného poriadku zamietol odvolanie odsúdeného proti rozsudku Krajského súdu v K. z 22. septembra 1999, sp. zn. 1 T 7/98. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v K. z 22. septembra 1999, sp. zn. 1 T 7/98, bol N. A. pre skutky v ňom uvedené uznaný za vinného z pokračovacieho trestného činu podvodu podľa § 250 ods
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 veta prvá OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ OSP, odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžo/16/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013201124 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1013201124.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : J. Q., bytom Y. XXXX/XX, F., proti odporcovi : Centrum práv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolací súd pri posudzovaní včasnosti podania dovolania povinného vychádzal z ustanovenia § 240 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni a z ustanovenia § 240 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého zmeškanie uvedenej lehoty nemožno odpustiť. Lehota je však zachovaná, ak sa dovolanie podá v lehote na odvolacom alebo dovolacom súde. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. platí, že lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 309 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej : INTEX, akciová spoločnosť , so sídlom v Liberci, T anvaldská 345, proti povinnému : J. B. , bývajúc emu v K. , pre vymoženie 5 856 ,- € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 8 Er 702/2006 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. februára 201 3, sp. zn. 2 Co E 2/201 3, takto r o z h o d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány, ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého ( § 159 ods. 2 O. s. p. ). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova ( § 159 ods. 3 O. s. p. ). Ustanovenie § 159 ods. 1 O. s. p. je výrazom právnej istoty vzťahov, o ktorých bolo rozhodnuté. Ustanovenie § 159 ods. 2 O. s. p. špecifikuje záväznosť právoplatného rozsudku určením subjektov, ktoré rozsudok zaväzuje. Z pohľadu tejto záväznosti tieto subjekty delí na dve skupiny . Prvú skupinu, ktorých rozsudok zaväzuje, tvoria úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 39/2010 Uzn esenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky JUDr. I. D. bývajúcej v Š. zastúpenej JUDr. P. M., advokátom v B., proti odporcom 1/ Ing. arch. R. B. , bývajúcemu v B., zastúpenému Advokátskou kanceláriou G. spol. s. r. o. , so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná advokátka JUDr. E. G. , 2
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), pred tým, než by sa napadnutým rozhodnutím krajského súdu zaoberal z hľadiska jeho vecnej správnosti skúmal najskôr, či dovolanie bolo podané v zákonom určenej lehote. Dovolací súd pri posudzovaní včasnosti podania dovolania vychádzal z ustanovenia § 240 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ú.P.S.V.A.R., K., proti povinnému F., spol. s.r.o., so sídlom v K., o vymoženie 50 000,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 0 Er 1974/1998, o dovolaní Ú.P.S.V.A.R. v K., S.X., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach, z 27. júna 2007, sp.zn. 6 CoE 150/2006, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá p
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 240 O.s.p. je však ustanovením špeciálnym, ktoré platí pre posúdenie včasnosti podania dovolania. Preto pre dovolanie nestačí, ak je podané v lehote u ktoréhokoľvek súdu, ale musí sa tak stať na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni, alebo musí byť podané na odvolacom alebo dovolacom súde. Ak podá účastník dovolanie na nepríslušnom súde, nemá toto podanie účinky riadne a včas podaného dovolania, pokiaľ v lehote podľa ustanovenia § 240 ods. l O.s.p. nebolo týmto nepríslušným súdom odovzdané príslušnému súdu alebo orgánu, ktorý má povinnosť podanie doručiť v zmysle § 57 ods. 3 O.s. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. bývajúceho v B., zastúpenému JUDr. J., advokátom so sídlom v D., proti žalovanému M., bývajúcemu v N., zastúpenému Mgr. I., advokátom so sídlom v Z., o zaplatenie 45 254 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 3 C 146/2005, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 24. októbra 2007 sp. zn. 6 Co 56/2007, takto r o z h o d o l
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ústavného hľadiska nie je udržateľné, aby dobromyseľný účastník dovolacieho konania spoliehajúci sa na správnosť informácie o dátume právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu poskytnutej súdom (tzv. doložka právoplatnosti) prišiel o súdnu ochranu následkom pochybenia, ktorého sa dopustil tento súd.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Daniela Švábyho na neverejnom zasadnutí 2. apríla 2003 prerokoval prijatú sťažnosť M. P., bytom K., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obdo 22/2001 z 27. augusta 2002 a takto r o z h o d o l : 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 1 O
MENU