SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345947
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorené podanie opravného prostriedku


Približný počet výsledkov: 25 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: oneskorené podanie opravného prostriedku
  • oneskoreny nájdené 11814 krát v 5363 dokumentoch
  • podanie nájdené 133304 krát v 41586 dokumentoch
  • opravnit nájdené 143360 krát v 58583 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 177898 krát v 60036 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 10 dokumentov


Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že žalovaný .
Právna veta: Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením. Deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je deň oznámenia rozhodnutia len vtedy, ak sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Účinky doručenia rozhodnutia nastanú aj vtedy, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navyše nie sú všeobecne záväzným právnym predpisom, uverejneným v Zbierke zákonov. Na základe uvedených skutočností je predčasný jeho záver o oneskorenom podaní opravného prostriedku, ktoré bolo bez riadnych skutkových zistení dôvodom na odmietnutie opravného prostriedku. Z uvedených dôvodov preto odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil .
Právna veta: Zákonodarca zákonom č. 308/2000 Z. z. zveruje do právomoci Rade presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení § 64 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. Z uvedených dôvodov najvyšší súd vyhodnotil tvrdenie Rady o oneskorenom podaní opravného prostriedku za nedôvodné. Najvyšší súd pri skúmaní z ákonnosti napadnutého rozhodnutia Rady v medziach procesných námietok uvedených v opravnom prostriedku navrhovateľky .
Meritum invalidný dôchodok
... 2. augusta 2007, t.j. po uplynutí tridsaťdňovej lehoty plynúcej od 15. júna 2007 do 16. júla 2007. Vzhľadom na oneskorené podanie opravného prostriedku rozhodnutie odporkyne nadobudlo právoplatnosť a súdy už nie sú oprávnené také rozhodnutie preskúmavať. Nepochybil preto krajský súd, keď konanie zastavil .
Meritum invalidný dôchodok
... zhodnotenia doby od roku 2001 ako doby postenia z titulu opatrovania jej syna. Vzhľadom na uvedené záver krajského súdu o oneskorenom podaní opravného prostriedku nie je správny. Odvolací súd preto napadnuté uznesenie podľa § 221 ods.1 písm. f/ a ods. 3 OSP zrušil .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... /2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proti tomuto uzneseniu podal navrhovateľ včas odvolanie a oneskorené podanie opravného prostriedku zdôvodnil osobným zavinením právneho zástupcu z dôvodu pobytu mimo územia SR. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 .
Meritum invalidný dôchodok
... , keď opravný prostriedok navrhovateľa ako oneskorený odmietol, keď sa už nemohol zaoberať zákonnosťou rozhodnutia odporkyne. Navrhovateľ v odvolacom konaní nespochybnil oneskorené podanie opravného prostriedku. Odvolací súd v odvolacom konaní skúmal len správnosť rozhodnutia krajského súdu o zastavení konania a mohol posudzovať len to, či .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... 28. novembra 2007, t.j. po uplynutí tridsaťdňovej lehoty plynúcej od 13. októbra 2007 do 12. novembra 2007. Vzhľadom na oneskorené podanie opravného prostriedku rozhodnutie odporkyne nadobudlo právoplatnosť a súdy už nie sú oprávnené také rozhodnutie preskúmavať. Nepochybil preto krajský súd, keď opravný prostriedok .
Meritum "§ 30 O.s.p"
... rozhodnutia z 30.januára 2004, ktorým bolo zmenené rozhodnutie odporkyne zo 7.augusta 2002 bol preto záver krajského súdu o oneskorenom podaní opravného prostriedku predčasný a jeho rozhodnutie o neustanovení zástupcu z radov advokátov nepodložené. Okolnosti nasvedčujú záveru, že návrh na preskúmanie (č.l .
Meritum o invalidný dôchodok
... odvolací súd rozhodnutie krajského súdu zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec na konanie a rozhodnutie o opravnom prostriedku. Oneskorené podanie opravného prostriedku odôvodňovala tým, že v čase doručenia predmetného rozhodnutia odporkyne bola na liečení v P. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.