Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorenosť podania žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V danom prípade bolo potrebné postupovať podľa druhej hlavy piatej časti OSP, konkrétne podľa § 250b ods. 1, keďže v konaní rozhodovali dve správne inštancie. V týchto prípadoch žaloba musí byť podaná do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni (posledná inštancia), pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Ustanovenie § 250b ods. 1 O.s.p. neumožňuje odpustenie zmeškanej lehoty.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/78/2015 Identifikačné číslo spisu: 1014200899 Dátum vydania rozhodnutia: 16.12.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1014200899.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. U., X., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústre
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 250b ods. 1 O.s.p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/7/2014 Identifikačné číslo spisu: 3013200258 Dátum vydania rozhodnutia: 16.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3013200258.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu IVIASAT, s.r.o., so sídlom Košovská cesta 2533/11B, Prievidza, IČO
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aj podaním takého návrhu na začatie súdneho konania, ktorý má nedostatky vyžadujúce ich odstránenie v zmysle ustanovenia § 43 O.s.p., sa začína súdne konanie s účinkami zachovania procesných aj hmotnoprávnych lehôt. Občianske súdne konanie sa začne dňom podania žaloby i na miestne a vecne nepríslušnom súde, a to aj v prípade, keď treba odstrániť jej nedostatky v zmysle ustanovenia § 43 O.s.p.

Úryvok z textu:
Okresný súd M. rozsudkom vyhovel žalobe o zaplatenie 60 000 Sk s príslušenstvom podlá § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/1991 Zb.“), lebo dospel k záveru, že je dôvodná. Vychádzal z toho, že žalobcovia včas uplatnili svoj finančný nárok na odškodnenie už v žalobe podanej na Najvyšší súd Slovenskej republ
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca vlastnícke právo k svojmu majetku, z ktorého by inak mohol veriteľ dosiahnuť (aspoň čiastočné) uspokojenie svojej pohľadávky. II. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľnosti nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky dlžníkovho veriteľa, keďže až do rozhodnutia o povolení vkladu je vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti dlžník a veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z tejto nehnuteľnosti. III. Pl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/8/2020 Identifikačné číslo spisu: 7115213763 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7115213763.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom Štúrova 22, Košice, správkyňa
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sk/5/2020 Identifikačné číslo spisu: 6017200106 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6017200106.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U.. K. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXXX/XX, D., zastúpe
Merito veci o neplatnsoť skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd 6 Cdo 361/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v B., zastúpenej M., advokátkou so sídlom v P., proti žalovanému M., so sídlom na N., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 7 Cpr 1/2011, o dovolaní žalobkyne proti rozsudk
Merito veci o neplatnsoť skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd 6 Cdo 361 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. , bývajúce j v B. , zastúpenej M. , advokát kou so sídlom v P., proti žalovan ému M. , so sídlom na N. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 7 Cpr 1/20 11 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčín e z 28. máj a 201 3 sp. zn. 6 Co Pr 2/201 3 takto r o z h o d o l : Do
Merito veci povinnosti zdržať sa výkonu záložného práva + nariadenie PO
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/100/2018 Identifikačné číslo spisu: 8215206805 Dátum vydania rozhodnutia: 11.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8215206805.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ O.. Q. Q. a 2/ M. Q., bývajúcich v K., Ť.Č. Č.. XXX
Merito veci obnova konania 3Rob 55/2008
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6211200027 Dátum vydania rozhodnutia: 16. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6211200027.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: X. X., nar. XX. Z. XXXX, bytom K., zastúpenej JUDr. Denisou Veselou, advokátkou, so sídlom Mierová 1 , 990 01 Veľký Krtíš, proti žalovanému: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratis
MENU