SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187000
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
10.07.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: oprava chýb


Približný počet výsledkov: 412 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: oprava chýb
  • oprava nájdené 9515 krát v 3150 dokumentoch
  • chyba nájdené 10427 krát v 5266 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 140 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 23 dokumentov
Krajské súdy SR 2001 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: daňové konanie, oprava chýb, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa § 247 OSP

Zbierka NS 4-5/1998
R 76/1998
Rozsudok
Právna veta: Podľa § 54 zákona SNR č. 511/1992 Zb. pod zrejmým omylom či nesprávnosťou treba rozumieť také chyby v písaní a počítaní, ku ktorým došlo zjavným a okamžitým zlyhaním duševnej či mechanickej činnosti osoby, ktorá rozhodnutie vyhotovila a ktoré je každému zrejmé. O také pochybenie nejde, ak zmena adresáta daňovej povinnosti je podmienená posudzovaním hmotnoprávnych podmienok prechodu práv a povinností z jedného subjektu na iný subjekt. Nemožno stotožniť prípad zmeny (opravy) v adrese daňového subjektu s prípadom, keď dochádza k zmene adresáta daňovej povinnosti, t. j. v osobe daňovníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutí Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej repbuliky v B.B. dvoch rozhodnutí z 25.1.1996 a dvoch rozhodnutí z 26. 1. 1996 s poukazom na nesprávne právne posúdenie veci a pre nezrozumiteľnosť rozhodnutí. Nesprávnosť videl v zámene dvoch samostatných právnych i daňových subjektov EC s.r.o. R a š.p. Tešia P. Tvrdil, že po vykonaní daňovej kontroly u š.p. Tešia boli vydané platobné výmery týkajúce sa dane z pridanej hodnoty daňovníka Tešia š.p. Až následnými .
Kľúčové slová: daňové konanie, oprava chýb, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa § 247 OSP

Zbierka NS 4-5/1998
R 76/1998
Rozsudok
Právna veta: Podľa § 54 zákona SNR č. 511/1992 Zb. pod zrejmým omylom či nesprávnosťou treba rozumieť také chyby v písaní a počítaní, ku ktorým došlo zjavným a okamžitým zlyhaním duševnej či mechanickej činnosti osoby, ktorá rozhodnutie vyhotovila a ktoré je každému zrejmé. O také pochybenie nejde, ak zmena adresáta daňovej povinnosti je podmienená posudzovaním hmotnoprávnych podmienok prechodu práv a povinností z jedného subjektu na iný subjekt. Nemožno stotožniť prípad zmeny (opravy) v adrese daňového subjektu s prípadom, keď dochádza k zmene adresáta daňovej povinnosti, t. j. v osobe daňovníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutí Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej repbuliky v B.B. dvoch rozhodnutí z 25.1.1996 a dvoch rozhodnutí z 26. 1. 1996 s poukazom na nesprávne právne posúdenie veci a pre nezrozumiteľnosť rozhodnutí. Nesprávnosť videl v zámene dvoch samostatných právnych i daňových subjektov EC s.r.o. R a š.p. Tešia P. Tvrdil, že po vykonaní daňovej kontroly u š.p. Tešia boli vydané platobné výmery týkajúce sa dane z pridanej hodnoty daňovníka Tešia š.p. Až následnými .
Právna veta: Správa katastra nie je oprávnená vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe úsudku o nesprávnosti dedičského rozhodnutia ako verejnej listiny, ak by takýmto rozhodnutím zasiahla do vlastníctva ďalších vlastníkov. Účelom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte nie je riešenie vlastníckeho sporu, riešenie ktorého patrí výlučne do občianskoprávneho konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Sžo 93/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Eva Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalob kyne : Ing. M.M. , bytom v X.S. , zastúpen ej a dvokát om JUDr. Mgr. S., Advokátska kancelária v P., proti žalovanému : Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova č. 6 , o preskúmanie .
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, katastrálny zákon

Právna veta: Predpokladom vykonania opravy chyby v operáte katastra nehnuteľností správou katastra podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona je zistenie, či už na základe návrhu alebo z úradného postupu, sú údaje katastra v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 101/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalob cu : M. s.r.o. , P., IČO: X. , zastúpen ý advokát om Mgr. J., Advokátska kancelária H. , s.r.o., Š., IČO: X. , proti žalovanému : Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova č. 69, Nitra , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Právna veta: V zmysle § 59 ods. 1 písm. a) Katastrálneho zákona opraví správa katastra aj bez návrhu údaje katastra nehnuteľností, ak sú v rozpore s verejnou listinou, alebo inou listinou alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra alebo revízie údajov katastra. Podľa § 78 ods. 1 Katastrálneho zákona zápisy k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže opak, správa katastra opraví zápis.Katastrálny zákon v znení účinnom do 31. decembra 2001 v ustanovení §§ 52-56 up ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne: Obec H., zastúpenej JUDr. J. V., proti žalovanému: KÚ P, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 42/2005 zo dňa 28. novembra 2005, konajúc o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa č.k. 1 S .
Právna veta: Najvyšší súd už vo svojej doterajšej judikatúre vyzdvihol nutnosť pripustenia súdneho prieskumu v prípade konania o oprave chýb v katastrálnom operáte. Napríklad v rozsudku 1Sžr 64/2011 z 14.02.2012 vyslovil, že „Prenos údajov z návrhu a vkladu schopnej listiny do údajov katastra, a to najmä údajov o právach k nehnuteľnostiam tým spôsobom, aby sa stali hodnovernými údajmi katastra, po vydaní pozitívneho vkladového rozhodnutia, je nutné chápať ako postup správneho orgánu, ktorý v zmysle § 244 a nasl. O.s.p. spadá pod prieskumnú právomoc správneho súdnictva.“ Ďalej sa Najvyšší súd zaobera ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr /110/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD . a čle nov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobc ov : 1. M. , 2. Mgr. Z. , obaja trvale bytom R. , zastúpen í JUDr. Zuzanou Komorovskou, advokátkou, so sídlom Kuzmányho č. 57, Košice , proti žalovaným : 1. Katastrálny úrad .
Právna veta: Je tiež jednoznačné, že orgán správy katastra tým, že na darovaciu listinu pripojil odtlačok pečiatky s údajmi vkladového rozhodnutia, tak formálne deklaroval svoju vrchnostenskú vôľu v celom rozsahu návrhu vyhovieť a pripojenú listinu tým v zmysle § 31 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. implicitne označil za vkladu schopnú listinu, tzn. že neobsahuje nedostatky, ktoré zákon jednoznačne označuje ako prekážky vkladu práva k nehnuteľnostiam. Naopak, ak počas interného prenosu dôjde k vneseniu chybných údajov do katastrálnej evidencie, tzn. ak by vznikol rozpor medzi vadnými údajmi v katastri a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalob cu : R. , bytom S.X. , zast. JUDr. Mgr. Štefanom Buchom , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie Námestie M. R. Štefánika, Žilina, proti žalovanému: Katastrálny úrad Žilina so sídlom .
Právna veta: Podľa § 59 ods. 1 až 5 zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len katastrálny zákon) správa katastra aj bez návrhu: a) opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, b) v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice pozemkov, c) v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/158/ 2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členov senátu JUDr. Z uzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. v právnej veci žalobc u: I.. J. F. , bytom K. , zast. advokát om JUDr. P. L., K. proti žalovanému: Katastrálny úrad v Prešove , Konštantínova 6, Prešov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa .
Právna veta: Podľa § 59 ods. 4 katastrálneho zákona oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; to neplatí, ak ide o opravu podľa § 59 ods. 1 písm. a) a § 78 ods. 1. Z citovanej právnej normy vyplýva, že pokiaľ ide o opravu chyby podľa § 59 ods. 1 písm. a/, v zmysle ktorého, správa katastra aj bez návrhu opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, oprava takejto chyby môže mať vplyv na vznik, zmenu a zán ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 38/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: L. s.r.o., T. , zastúpeného advokátkou JUDr. Z. , Advokátska kancelária Š. , proti žalovanému: Katastrálnemu úradu v Košiciach, Južná trieda č. 8, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného .
Právna veta: Základný rámec pre opravu chýb v katastrálnom operáte vymedzuje v prejednávanej veci ustanovenie § 59 ods. 1 písm. a) zák. č. 162/1995 Z.z. spolu s ustanovením § 22 ods. 1 a X., podľa ktorého aj konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte je katastrálnym konaním, ktoré je všeobecne upravené ako správne konanie. Pritom od správy katastra sa celkom legitímne očakáva, že si bude v zmysle čl. 2 ods. 2 ústavy riadne plniť svoje úlohy jej zákonom vymedzené v oblasti evidencie nehnuteľností, a to najmä, že v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) zák. č. bude spravovať a aktualizovať kataster v súlade s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalob cu : E. , bytom X.V.H. , zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Roman Blažek s.r.o. so sídlom Pohraničná č. 4, Komárno, proti žalovanému (ým) : 1/ Správa katastra Komárno , so sídlom Alžbetin Ostrov, Platanová alej č. 7, Komárno, IČO: 37 860 381, 2/ Katastrálny úrad v Nitre so sídlom Štefánikova č. 69, Nitra, IČO: 37 860 381 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho or .
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku , náležitosti rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia podľa § 65 Správneho poriadku

Zbierka NS 5/2002
R 90/2002
Rozsudok
Právna veta: Oprava chyby v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti rozhodnutia je prípustná len vtedy, ak sú takéto chyby a nesprávnosti rozhodnutia zrejmé z kontextu predmetného rozhodnutia. Omyl v hodnotení skutkových okolností alebo právnom posúdení veci, hoci sa javí ako zrejmý, nemožno napraviť podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok.) Formou opravy rozhodnutia nemožno zásadne zmeniť pôvodné rozhodnutie tak, aby na základe opravy rozhodnutia malo dôjsť k zmene právnej situácie založenej rozhodnutím. Takúto zásadnú zmenu rozhodnutia je možné dosiahnuť iba ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... chyby a nesprávnosti pri písomnom vyhotovení rozhodnutia, nie teda o obsahové nesprávnosti, opravou ktorých by sa zmenil samotný zmysel rozhodnutia. Oprava chyby alebo zrejmej nesprávnosti je prípustná len vtedy, ak sú takéto chyby a nesprávnosti zrejmé z kontextu predmetného rozhodnutia. Omyl v .
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, rozdielny právny názor, zmena v osobe vlastníka

Zbierka NS 4/2008
R 44/2008
Rozsudok
Právna veta: Spor o vlastníctvo medzi štátom a obcou nemožno riešiť opravou údajov katastra podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, lebo nejde o rozpor zápisu s verejnou listinou alebo inou listinou, ani o rozpor s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, ani o rozpor s výsledkami revízie údajov katastra, ale o rozdielny právny názor štátu a obce na otázku prechodu vlastníctva k nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva obce podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... SPF") na základe údajov v pozemnoknižných vložkách. Krajský súd dôvodil tým, že nehnuteľnosti uvedené v návrhu žalobcu na opravu chýb v katastri nehnuteľností boli riešené v rámci Registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP"), ktoré konanie bolo ... s iným zásadným stanoviskom. V bode 3) odvolania namietal argumentáciu súdu o neprípustnosti rozhodovať o vlastníctve formou opravy chýb v katastrálnom operáte, ktorý názor podľa žalobcu nemá oporu v platnom práve, pričom v množstve prípadov sa .
Právna veta: Orgán katastra postupoval v rozpore so zásadou priority zápisov, ustanovenou v § 41 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon), keď rozhodol o povolení vkladu na základe návrhu na vklad, ktorý bol doručený orgánu katastra ako druhý v poradí, pričom o návrhu, ktorý bol doručený orgánu katastra ako prvý v poradí a týkal sa totožnej nehnuteľnosti, nebolo právoplatne rozhodnuté.

Úryvok z textu:
... k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu; podľa ods. 2 je na katastráln e konan ie príslušná správa katastra .
Kľúčové slová: správny orgán , žalovaný správny orgán podľa § 250 ods. 4 OSP

Zbierka NS 5/2014
R 84/2014
Uznesenie
Právna veta: Hoci § 250 ods. 4 OSP kogentne definuje žalovaného v konaní o žalobe podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ako správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni, nie je povinnosťou súdu zisťovať namiesto žalobcu, ktorý správny orgán má byť žalovaný. Platí to pre prípady, kedy žalobca označí ako žalovaného správny orgán, ktorý sa žiadnym spôsobom nezúčastnil na konaní, v ktorom bolo napadnuté rozhodnutie vydané.

Úryvok z textu:
... 1977 vydaný Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Preto krajský súd postupoval správne, ak podanie žalobcu, v ktorom sa domáhal opravy chyby v písaní, vyhodnotil ako návrh na zámenu účastníka konania podľa § 92 ods. 4 OSP, pričom deň podania toho podania .
Právna veta: Pokiaľ dôjde k stretu dvoch základných práv a slobôd, na jednej strane práva žalobcu na súkromie a rodinný život garantovaného Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd (čl. 8 ods. 1 Dohovoru) a na druhej strane práva štátu na zásah do tohto práva z dôvodu potreby ochrany bezpečnosti a verejného poriadku (čl. 8 ods. 2 Dohovoru), teda k stretu záujmu súkromného so záujmom verejným, treba, aby v administratívnom konaní bolo nad všetky pochybnosti preukázané, že z konania žalobcu hrozí Slovenskej republike ohrozenie verejnej bezpečnosti, pričom v tejto súvislosti správny orgán zváži aj hľadisko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... listu došlo na matričnom úrade k chybe, a to v koncovke priezviska, po tom, čo uvedenú skutočnosť zistil, požiadal o opravu chyby v sobášnom liste, na čo mu bolo aj vyhovené, o zmene rodného priezviska nemá žiadnu vedomosť. Žalobca vyčítal prvostupňovému orgánu .
Kľúčové slová: na konanie vo veciach poplatkov

Zbierka NS 9/2018
R 82/2018
Uznesenie
Právna veta: Konanie o súdnych poplatkoch súčinnosťou od 1. júla 2017, vrátane vydania uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, je jednoinštančné a vedie sa výlučne na súde prvej inštancie. Proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, ktoré bolo vydané po 1. júli 2017, nie je prípustné odvolanie a ani dovolanie.

Úryvok z textu:
... o opatrenia, e) zrušení neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia podľa § 334 a § 335 ods. 1, f) návrhu na opravu chýb v písaní počítaní a iných zrejmých nesprávností okrem odôvodnenia, g) zamietnutí návrhu na doplnenie rozsudku, h) zamietnut í návrhu na .
Kľúčové slová: prípustnosť odvolania, princíp právnej istoty

Zbierka NS 7/2017
R 65/2017
Uznesenie
Právna veta: Taxatívny výpočet uznesení v ustanovení § 357 C. s. p., proti ktorým je prípustné odvolanie, sa vzťahuje iba na uznesenia vydané podľa Civilného sporového poriadku. V konaniach začatých a vedených podľa zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v platnom znení, ktorého ustanovenia odkazujúce na primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťali podanie odvolania voči konkrétnemu druhu rozhodnutia, vydanému však za účinnosti Civilného sporového poriadku, ktorý takúto prípustnosť expressis verbis neupravuje, je potrebné posudzovať prípustnosť odvolania podľa Civilného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zabezpečovacieho opatrenia, e/ zrušení neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia podľa § 334 a § 335 ods. 1, f/ návrhu na opravu chýb v písaní počítaní a iných zrejmých nesprávností okrem odôvodnenia, g/ zamietnutí návrhu na doplnenie rozsudku, h/ zamietnutí návrhu na zrušenie .
Kľúčové slová: štatút mesta, primátor, ručiteľský záväzok, mestské zastupiteľstvo, samospráva obce

Zbierka NS 5/2007
R 62/2007
Rozsudok
Právna veta: Ak štatút mesta určuje hodnotu majetkových práv, ktoré podliehajú vždy schváleniu mestského zastupiteľstva, nemôže štatutárny orgán mesta - primátor platne prevziať ručiteľský záväzok, ktorý určenú hodnotu presahuje. Bez schválenia mestským zastupiteľstvom je takýto právny úkon neplatný.

Úryvok z textu:
... časti v znení doplňujúceho rozsudku zo dňa 17. júna 2004 a uznesenia o oprave chyby zo dňa 12. mája 2005 zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie ... . s. p. Okrem toho nie je mož­ né, aby v uznesení o oprave chyby sa menilo alebo doplňovalo rozhodnutie súdu vo veci samej. Z rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyššieho ... 5 Obo 62/03 zo dňa 12. mája 2005, dovolateľ namieta, že rozhodnutie o oprave chyby je zmatočné. V predmetnom uznesení opravuje odvolací súd ICO navrhovateľa v záhlaví rozsudku, ale .
Právna veta: I. Podstata skrátenia dane v zmysle § 148 ods. 1 Tr. zák. spočíva v akomkoľvek úmyselnom konaní páchateľa, ktorým dosiahne, že mu príslušný štátny orgán daň vôbec nevymeria alebo mu ju vymeria v nižšej ako zákonom určenej čiastke, pokiaľ bola skrátená v nie malom rozsahu. Skrátením dane nie je však púhe neodvedenie už vyrubenej dane. Takáto dávka sa predpísaným spôsobom vymáha. II. Konanie páchateľa spočívajúce v tom, že úmyselne neodvedie príslušnému štátnemu orgánu sumy zrazené na účely dane z príjmu z hrubej mzdy od osôb povinných daň platiť, ale tieto si ponechá, zakladá znaky trestnéh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 124/1993 Z.z. a zákonom Národnej rady SR č. 326/1993 Z.z. (ako aj z redakčného oznámenia o oprave chýb čiastke č. 40 Z.z. z r. 1993). Uvedený zákon, vrátane jej noviel, upravuje daň z príjmov fyzických aj právnických .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.