Nájdené rozsudky pre výraz: oprava rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 133

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

90 dokumentov
803 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkami pre vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku súdu v zmysle ustanovenia § 165 OSP teda sú: - žiadosť účastníka konania o vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku, - podanie žiadosti pred tým, než predmetný rozsudok nadobudne právoplatnosť, - odôvodnenie rozsudku nemá podklad v zistení skutkového stavu. Oprava odôvodnenia rozhodnutia v zmysle § 165 OSP sa môže týkať len skutkových zistení a nie právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 165 ods. 2 O.s.p., konkrétne slovné spojenie „o oprave rozhodne“ je nutné vykladať tak, že odvolací súd v rámci svojej právomoci (1. hlava 4. časti O.s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/158/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: v rade A/ P., bytom D., v rade B/ A., bytom D., obaja právne zastúpení: Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka JUDr. Blendovský, s. r. o., so sídlom Potočná 2835/lA, Čadca, proti odporcovi: Správa katastra Čadca, so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca, za účasti účastn
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: "Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť (§ 164 O.s.p.).\ Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 164 O.s.p., ak sa v písomnom vyhotovení súdneho rozhodnutia vyskytnú chyby v písaní a počítaní, súd ich kedykoľvek aj bez návrhu opraví. Opraviť teda chyby písania a počítania môže súd kedykoľvek, a to aj po nadobudnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 197/2012 Slovenskej republiky 4 Cdo 198/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I., bytom B. , proti žalovaným 22 , Bratislava, 2/ Slovenskej republike , zastúpenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , Špitálska 4, Bratislava, 3/ Slovenskej republike , zastúpenej Obvodným úradom Prešov , Námestie mieru 3, Prešov, o neoprávnené pozastavenie pracovnej činnosti a iné , vedenej na Okresnom súde Barde
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Viazanosť súdu vyhláseným výrokom rozsudku znamená, že súd už nemôže rozhodnúť inak, než rozhodol, a že v písomnom vyhotovení rozsudku, sa nesmie v žiadnom smere odchýliť od výroku, ktorý ústne predniesol pri vyhlásení rozsudku a ktorý uviedol v zápisnici o hlasovaní. Ak by v písomnom vyhotovení, došlo k rozporu spočívajúcemu v nejakej chybe v písaní, počítaní alebo k inej zrejmej nesprávnosti, možno dosiahnuť nápravu opravou rozsudku podľa § 164 O.s.p.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obdo/32/2017 Identifikačné číslo spisu: 1511206292 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1511206292.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591
Kľúčové slová: neúplnosť spisov správneho orgánu zrušenie rozhodnutia správny orgán
R 104/2011
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak súd v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP po preskúmaní rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu dospeje k záveru, že sú dôvody na jeho zrušenie uvedené v § 250j ods. 2 a 3 OSP, nie je povinný samostatne odôvodňovať, prečo dospel k záveru zrušiť resp. nezrušiť aj rozhodnutie prvostupňového orgánu, nakoľko táto skutočnosť vždy vyplýva zo skutkových okolností konkrétneho prípadu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: RNDr. L. Z. , zastúpenéh o JUDr. P. H. , advokátom , proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo dňa 1. apríla 2009 , č. k. 30 S 43/2007 -112 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Kra jského súdu v N
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Správca bytového domu je osobou, ktorá zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome okrem iného služby spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru, ďalej prevádzku údržby, opravy a udržania spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a je povinný vykonávať správu domu samostatne, v mene vlastníkov bytov nebytových priestorov na ich účet, ako aj konať pri správe domu za vlastníkov bytov a zodpovedá za záväzky až do výšky splatených úhrad za plnenia, alebo do výšky zostatku fondu prevádzky. Pokiaľ je odvolanie podané včas, odvolací súd tieto zrejmé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 19/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu : S. E. - D. , a. s., P. , IČO: X. , proti žalovanému : O. S. B. D. , G. , IČO: X. , právne zastúpenému JUDr. S. Z. , advokátom, F. o náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny vo výške 6 580,80 Eur , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 29. februára 2012, č. k. 13Cob 239/2011 -82, takto r o z h o d o l : Najv
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Návrh alebo žiadosť procesnej strany na vydanie uznesenia o oprave vyhotovenia rozhodnutia a jeho rovnopisu treba v zmysle § 62 ods. 1 Tr. por. považovať za podnet pre predsedu senátu na postup podľa § 174 ods. 1 Tr. por. Ak sa zistí opodstatnenosť podnetu, predseda senátu postupuje v intenciách § 174 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 Tr. por. s tým, že proti uzneseniu o oprave podľa ods. 1 § 174 Tr. por. je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. Ak podnet nie je opodstatnený, predseda senátu o tom len písomne upovedomí toho, kto podnet podal.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Predseda trestnoprávneho kolégia NS SR v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) na základe podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Trenčíne zo 6. júna 2011, číslo Spr 137/11-61, zistil, že v rozhodnutiach Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 3 Tos 30/2011 na strane jednej a sp. zn. 23 Tos 36/2011 na strane druhej, je rozdielny výkla
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Organizačná zmena vykonaná príslušným orgánom je individuálnym aktom riadenia, nie je individuálnym správnym aktom, preto nepodlieha súdnemu preskúmavaniu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobkyne JUDr. A., bytom B., proti žalovanému Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Dobrovičova 12, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného a o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd zistí, že v tej istej veci (jej časti) bolo právoplatne rozhodnuté alebo začalo prv konanie, konanie bez ďalšieho zastaví (§ 104 ods. 1 O.s.p.). Právoplatné rozhodnutie tvorí prekážku rozsúdenej veci vtedy, ak v novom konaní ide o to isté, o čo išlo v prechádzajúcom rozhodnutí; pri tom musí ísť o totožnosť osôb, predmetu konania skutkových okolností. Typická pre túto procesnú vadu je existencia dvoch rozhodnutí (resp. dvoch konaní) „v tej istej veci“, pričom druhé rozhodnutie nemalo byť vydané z dôvodu skoršieho rozhodnutia (resp. druhé konanie nemalo začať vzhľadom na začatie skoršieho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 139/2011 Slovenskej republiky 3 Cdo 140/2011 3 Cdo 141/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. K. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Ľ. F. , advokátkou so sídlom vo Z ., proti žalovanému J. F. , bývajúcemu vo Z. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 6 C 280 /20 00, o dovolan iach žal obkyne proti uzneseniam Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28 . októbra 20
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Možnosť vysielania sa preto má obmedziť výlučne na podniky, ktoré obvykle vykonávajú významné činnosti na území členského štátu, v ktorom boli založené. V prípade pochybností, či podnik obvykle vykonáva významné činnosti na území členského štátu, v ktorom bol založený, je potrebné skúmať jeho obrat počas zodpovedajúceho reprezentatívneho obdobia v členskom štáte, ktorého sa to týka. Odvolací súd rovnako, ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že určenie kritéria 25 % obratu na území Slovenskej republiky v tzv. Kódexe dobrej praxe ako aj kritéria 25 % zamestnancov na území Slovenskej republik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7Sžso/47/2009 Slovenskej republiky 7Sžso/48/2009 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne V., bytom O., V., zastúpenej Mgr. G., advokátom v G., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul.29.augusta č.8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 29. októbra 2
MENU