Nájdené rozsudky pre výraz: opravné prostriedky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88720

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39524 dokumentov
110450 dokumentov
1687 dokumentov
54 dokumentov
13 dokumentov
441 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z hľadiska čl. 46 ods. 1 ústavy je akceptovateľné, ak opravná inštancia, štatutárny orgán Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie, odmietla žiadosť o preskúmanie neschválenia nenávratného finančného príspevku, ktorou nebolo namietané posúdenie splnenia výberových kritérií (§ 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie). Ak žiadateľ o dotáciu má o rozhodnutí o neschválení nenávratného finančného príspevku závažné ústavnoprávne pochybnosti, môže proti nemu podať ústavnú sťa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. júla 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti Človek v tísni, o. p. s., so sídlom pobočky na Slovensku, Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie, Slovenská republika,... zastúpeného advokátom JUDr. Pavlem Uhlem, Advokátska kancelária, Koŕenského 15, Praha 5 - Smíchov, Česká republika, v postavení hosťujúceho eu
Právna veta: Ak orgán dôchodkového zabezpečenia nevyhovel v plnom rozsahu podanému opravnému prostriedku, je poučenie o novom plynutí lehoty na podanie opravného prostriedku, uvedené v jeho vysvetľujúcom liste nadbytočné a nemá právne účinky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. januára 2001 odmietol ako oneskorene podaný opravný prostriedok navrhovateľky z 23. októbra 2000, ktoiým sa domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne z 19. júla 2000 o priznaní starobného dôchodku vo výške 3 704 Sk mesačne s účinnosťou od 20. júla 2000 a s účinnosťou od 20. augusta 2000 vo výške 4 118 Sk mesačne. Proti uzneseniu Krajského súdu v K. podala navrhovateľka včas odvolanie. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil, lebo je vecne nesprávne.
Právna veta: Nie je splnená zákonná podmienka na podanie sťažnosti pre porušenie zákona, vyjadrená v § 266 ods. 1 Trestného poriadku a v dôsledku toho ani na postup podľa § 268 ods. 2 Trestného poriadku, ak sťažovateľ dospel len na základe vlastného hodnotenia dôkazov vo významnej časti k iným skutkovým a právnym záverom, než súd prvého stupňa, ktorý vykonal všetky obžalobou navrhnuté, dostupné a potrebné dôkazy v zmysle § 2 ods. 5 Trestného poriadku, vyhodnotil ich jednotlivo i v ich súhrne tak, ako to predpokladá ustanovenie § 2 ods. 6 Trestného poriadku a toto hodnotenie dôkazov neodporuje základným pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť generálneho prokurátora, ktorú podal proti uzneseniu Vyššieho vojenského súdu v T. z 29. marca 2000, sp. zn. 6 To 11/00, podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu v B. z 18. januára 2000, sp. zn. 5 T 180/99, bol obvinený S. P., v tom čase vojak základnej služby, uznaný za vinného z trestného činu ruvačky podľa § 225 ods. 1, 2 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 24. novembra 1996
Právna veta: Vo veci, v ktorej odvolací súd postupoval v súlade s ustanovením druhej vety § 259 ods. 3 Trestného poriadku a pre nedostatok odvolania prokurátora v neprospech obžalovaného neodstránil svojím rozhodnutím nesprávnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa, nie je možné z dôvodu tejto nesprávnosti podať v neprospech obžalovaného sťažnosť pre porušenie zákona proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ani proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, keďže toto rozhodnutie samo osebe v takomto prípade nebolo právoplatný (§ 266 ods. 1 Trestného poriadku.)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. novembra 2000, sp. zn. 5 To 119/00. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II z 18. júla 2000, sp. zn. 3 T 74/00, bol obvinený R. I. uznaný za vinného z trestného činu nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s
Kľúčové slová: platobný rozkazopravné prostriedkyskrátené konanie
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust.§ 174 O.s.p. umožňuje podanie opravného prostriedku proti platobnému rozkazu a to podanie odporu alebo odvolania. Teda vydanie platobného rozkazu nie je nemenné rozhodnutie v prípade, že súd ním rozhodne v tzv. skrátenom konaní a že žalobca už nič nemusí dokazovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J.Š. -S., V. , IČO: X. , zast. JUDr. S.K. , advokátom so sídlom P.M. , proti žalovanému: P. , s. r. o., M. , IČO: X. , Ž. ,zast. JUDr. P.R. , advokátom so sídlom A.Ž. , o zaplatenie 2 306,15 EUR s prísl. a o zaplatenie 9 595,24 EUR s prísl. vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 11 Cb 275/2008, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 25. marca 2010,
Právna veta: Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f O.s.p.), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie (§ 243e ods. 1 O.s.p.). Citované ustanovenie vyvodzuje (nad rámec podmienok konania v prvom stupni, odvolacieho konania a tiež konania o mimoriadnych op ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. D., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. K. A., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému S. B. D. K., so sídlom v K., o zaplatenie 2 516 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 20 C 230/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 3. apríla 2006 č.k. 20 C 230/2004-55 a proti ro
Právna veta: Podľa § 159 ods. 1 O. s. p. doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný. Mimoriadne dovolanie ako opravný prostriedok smeruje vždy proti právoplatnému rozhodnutiu súdu. Riadne doručenie rozsudku účastníkovi konania je základnou podmienkou pre nadobudnutie právoplatnosti. Pokiaľ rozsudok nenadobudol právoplatnosť, nie je splnená zákonná podmienka § 243e ods. 1 a nasl. O. s. p. na podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. s.r.o. , so sídlom V. , B. , IČO: X. , proti žalovanému: V. , a. s. , so sídlom M. , B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti právneho úkonu a vrátenie kúpnej ceny , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 20Cb 1/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III z 21. marca 2011 č.k. 20Cb 1/2010 –
Právna veta: Splnenie zákonných podmienok pre oznamovanie verejnou vyhláškou si posudzuje správny orgán sám. V prejednávanom prípade odôvodňovalo postup žalovanej zistenie, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Právna úprava tohto procesného inštitútu bola zavedená do úpravy stavebného zákona v záujme efektívneho výkonu verejnej správy v stavebnom konaní. Aký počet účastníkov sa považuje za veľký v stavebnom konaní nie je zákonom určené, a preto je to na úvahe správneho orgánu. V tejto súvislosti odvolací súd podporne poukazuje na právnu úpravu v Českej republike, kde zákon č. 500/2004 S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcov : 1. A. B. , bytom D. U. X. , M. S., S., štátneho občana S. R. , 2. I.. P. B. , bytom G. X. , B. , 3. R. . J. B. , bytom G. X. , B. , 4. J. S., bytom V. X. , B. , 5. A. T. , bytom G. X. , B. , 6. K. H. , bytom G. X. , B. , 7. A. T. P. , bytom X. O. C. R. , S. O. , S., štátneho občana S. K. V. B. a S. Í., zastúpených JUDr. O . Š., advokátom , zo sídlom P. S. m., B ., proti žalovanej
Právna veta: Doručovanie písomností verejnou vyhláškou predstavuje štandardný spôsob doručovania umožňujúci primeraným spôsobom riešiť napätie medzi povinnosťou orgánu verejnej správy oznámiť oprávneným subjektom relevantné údaje v konaní a požiadavkou zabezpečiť plynulý priebeh konania elimináciou rizika jeho zablokovania v dôsledku objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti doručenia veľkému počtu osôb v primeranom časovom rozpätí alebo v dôsledku absencie aktuálnych údajov o mieste ich pobytu (napríklad nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 22/06 z 1. októbra 2008, uznesenie Najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov: 1. P. . M. . T. J., D. ., bytom L.L. , K. , 2. B. M. , bytom L.L. , K. , 3. J. K. , bytom L. , K. , 4. M. K. , bytom M. , K. , 5. R. . Z. K. , P. ., bytom B. , K. , 6. D. R. , bytom L. , K. , 7. J. K. , bytom L. , K. , 8. J. J., bytom L. , K. , 9. K. R. , bytom L. , K. , 10 . M. K. , bytom L. , K. , 11 . T. K. , bytom L. 01 , K. , 12 . I.. R. P. , bytom L. , K. , 13 . A.. J.,
Právna veta: Právna úprava správneho súdnictva je obsiahnutá v piatej časti O.s.p. a k ostatným častiam O.s.p. má povahu lex specialis, kde ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti O.s.p. sa v zmysle § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. použijú primerane. Ustanovenie § 246c ods. 1 veta druhá O.s.p. zároveň upravuje prípustnosť opravných prostriedkov (či už riadnych alebo mimoriadnych) v jednotlivých typoch konaní vo veciach správneho súdnictva, pričom opravný prostriedok v správnom súdnictve je prípustný len vtedy, ak je to ustanovené v piatej časti O.s.p. Ak by zákonodarca mal v úmysle v správnom súdnictve pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. J. Š., K. , proti odporcom: 1/ Obec Krajné, 2/ Obec Jablonka, a 3/ Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, v konaní o návrhu na obnovu konania, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/134/2012 -7 zo dňa 10. októbra 2012 , v spojení s opravný m uznesením č. k. 13 S/1 34 /201 2-22 zo dňa
MENU