Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813007
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnené osoby


Približný počet výsledkov: 601 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: oprávnené osoby
  • opravnene nájdené 4551 krát v 3084 dokumentoch
  • osoba nájdené 151945 krát v 25463 dokumentochRozhodnutia o väzbe môže dovolaním napadnúť iba minister spravodlivosti, obvinený takéto oprávnenie v prípadoch rozhodnutia o väzbe zo zákona nemá. Odmietnutie dovolania obvineného ako podané neoprávnenou osobou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené v jeho prospech podať opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať rozhodnutie súdu o väzbe obvineného. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dovolanie na nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 369 ods. 2 Tr. por. právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu môže dovolaním napadnúť z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 a) generálny prokurátor proti ktorémukoľvek výroku, b) obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho priamo týka.Z citovaných zákonných ustanovení je zrejmé, že obvinený, i keď v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. je osobou oprávnenou na podanie dovolania, toto môže podať len z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por. (a teda nie aj z dôvodov uvedených v odseku 2 citovaného ustanovenia). Ustanovenie § 371 ods. 2 Tr. por. upravuje špeciálne právo na podanie dovolania m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dovolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste, môže podať len minister spravodlivosti SR (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 369 ods. 2 Tr. por. neoddeliteľne nadväzuje na § 334 ods. 4 Tr. por., pričom zrozumiteľne a jednoznačne vymedzuje pre subjekty oprávnené podať dovolanie – oprávnené osoby „okruh“ rozhodnutí, ktoré môžu dovolaním napadnúť. Rozširujúci výklad ustanovenia § 334 ods. 4 Tr. por. v prospech obvineného tak, že môže podať dovolanie z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. proti rozsudku súdu prvého stupňa, neprichádza do úvahy, a to ani s ohľadom na právo na spravodlivý proces. Prípadne zistená nesprávnosť vo vyššie uvedených rozhodnutiach môže byť napravená len na podklade dovolani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Skutočnosti preukazujúce oprávnenosť osoby pozostávajúce z listiny pníreukazujúcej vlastníctvo žiadaných pozemkov, a pokiaľ žiadateľom nie je oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 (pôvodný vlastník) aj listiny preukazujúce právne nástupníctvo po pôvodnom vlastníkovi (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria a lesný pôdny fond. Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku taxatívne ustanovenom v ods. 1 písm. a/ až písm. t/ a § 3 zákona č. 503/2003 Z.z. V ustanovení § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. je kogentným spôsobom ustanovené, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznania práva na náhradu za pozemky v prípade splnenia taxatívne stanovených zákonných ustanovení § 3. Skutočnosti preukazujúce oprávnenosť os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dovolanie otca obvineného podané bez výslovného písomného súhlasu obvineného, nemožno považovať za dovolanie podané oprávnenou osobou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 369 ods. 5 prvá veta Tr. por. v prospech obvineného, s jeho výslovným písomným súhlasom, môže dovolanie podať aj príbuzný obvineného v priamom pokolení, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh. V zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia je zrejmé, že osoby oprávnené podať v prospech obvineného dovolanie môžu tak urobiť len s výslovným písomným súhlasom obvineného. V prípade, ak takýto súhlas absentuje, nemožno takúto osobu považovať za osobu oprávnenú na podanie dovolania.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zamietnutie odvolania obžalovaného podané obhajcom v jeho mene (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 247 ods. 2 veta druhá Tr. por. účinného do 1. januára 2006 ak je obžalovaný pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, môže i proti vôli obžalovaného za neho v jeho prospech odvolanie podať aj jeho zákonný zástupca a jeho obhajca. Vyššie citovanými ustanoveniami Trestného poriadku sa krajský súd pri svojom rozhodovaní dôsledne neriadil. Ustanovenie § 41 ods. 2 Tr. por. účinného do 1. januára 2006 (rovnako § 44 ods. 2 nového Trestného poriadku), upravujúce práva obhajcu, je všeobecne platným ustanovením vzťahujúcim sa na všetky štádiá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Porušenie práva na obhajobu v dôsledku neoznámenia uznesenia obžalovanému proti rozhodnutiu o pribratí znalca (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo na obhajobu je jedným zo základných atribútov spravodlivého procesu zabezpečujúcim „rovnosť zbraní“ medzi obžalovaným na jednej strane a prokurátorom ako žalobcom v trestnom konaní na strane druhej. Táto základná zásada trestného konania je v Trestnom poriadku upravená v ustanovení § 2 ods. 9 Tr. por. a vyplýva z čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Garantovaná je v takých významných‚ právnych dokumentoch, akými sú Listina základných práv a slobôd a Dohovor. Podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Osoba poškodená trestným činom nie je oprávnenou osobou na podanie dovolania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Okruh osôb oprávnených podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 upravuje ustanovenie § 369 Tr. por. Dovolanie sú oprávnení podať samostatne iba minister spravodlivosti, generálny prokurátor a obvinený. Žiadna iná osoba nie je oprávnená podať dovolanie, aj keď mala pôvodne v trestnom konaní postavenie strany (zúčastnená osoba, poškodený a pod.).
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Proti trestnému rozkazu nemôže obvinený podať dovolanie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 369 ods. 2 písm. b) Tr. por. proti právoplatnému rozhodnutiu súdu druhého stupňa môže podať dovolanie z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho priamo týka. Z uvedeného vyplýva, že obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5 Trestného poriadku môže podať dovolanie len proti rozhodnutiu odvolacieho resp. sťažnostného súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená (k tomu viď aj rozhodnutie sp. zn. 1 Tdo V-3/2006). Trestný rozkaz nie je takým rozhodnutím a dovolanie proti nemu môže podať len minister spravodlivosti na podnet (§ 369 ods. 1 Tr. por.) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Iba minister spravodlivosti je oprávnenou osobou na podanie dovolania v prípade porušenia ustanovenia Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení obvineného z výkonu trestu odňatia slobody (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené podať v jeho prospech opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie končí. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať uznesenie o zamietnutí žiadosti obvineného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ani uznesenie o zamietnutí sťažnosti obvineného proti takémuto uzneseniu. Výnim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Žalobca sa v správnom konaní domáhal, ako vlastník pozemku a stavby na ňom postavenej, vyhlásenia cesty za neverejnú účelovú komunikáciu podľa § 22 ods. 3 cestného zákona. Príslušný prvostupňový správny orgán, však vo výroku svojho rozhodnutia nielenže rozhodol o tom, že ju nevyhlási za neverejnú účelovú, ale rozhodlo aj o tom, že bude verejná účelová komunikácia, teda nad rámec vymedzeného predmetu konania (dispozičnej zásady). Žalobca určil predmet konania, vyhlásenie cesty za neverejnú účelovú, preto mal správny orgán rozhodnúť o tom, či ju za takú vyhlási alebo nie. Ak však vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a výstavbu ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú ich vlastníci a iné oprávnené osoby. Podľa § 4b ods. 1 cestného zákona, miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
160/2015 - Civilný sporový poriadok
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: "Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p/ zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľnosti v prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľnosti bez splnenia základných požiadaviek vyplývajúcich z vte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k jeho neúčinnému vyvlastneniu. Keďže v preskúmavanom prípade bol na základe skutkových zistení daný reštitučný nárok a oprávnené osoby sa mohli domáhať ochrany svojho vlastníckeho práva postupom podľa reštitučného predpisu – zákona o pôde, nemôžu úspešne uplatniť ... 4 Cdo 124/2012 najvyššieho súdu, že ak „bol na základe skutkových zistení daný reštitučný nárok a oprávnené osoby sa mohli domáhať ochrany svojho vlastníckeho práva postupom podľa reštitučného predpisu – zákona o pôde“, sťažovatelia nemôžu úspešne ...
Súvisiace predpisy:
229/1991 - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov stanovuje zákona č. 428/2002 Z. z. tak, že osobným údajom je informácia týkajúca sa fyzickej osoby, ktorá je „určená“ alebo „určiteľná“, resp. ktorá je na základe určitého súboru rôznych údajov konkrétne identifikovateľná a nezameniteľná s inou osobou. Ak žiadateľ požiada o sprístupnenie informácií o sprístupnenie dokumentov obsahujúcich informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nesmerujú k výkonu ich právomoci alebo realizovať šetrenia, či kontrolnú alebo vyhodnocovaciu činnosť na požiadanie oprávnených osôb. Konštatoval, že oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná osoba k dispozícii a ktoré je ...
Súvisiace predpisy:
122/2013 - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje prevod práva zo záväzkového právneho vzťahu – postúpenie pohľadávky v §§ 524 – 530. Občiansky zákonník však stanovuje určité obmedzenia pri aplikácii princípu všeobecnej prevoditeľnosti práva zo záväzkových vzťahov v § 525, podľa ktorého nemožno postúpiť pohľadávku, a/ ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa, b/ ktorej obsah by sa zmenil zmenou veriteľa, c/ ktorá nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia, d/ postúpenie ktorej odporuje dohode veriteľa a dlžníka. Z uvedeného tak vyplýva (berúc do úvahy fakt, že podľa § 524 Občianskeho zákonníka predmetom postúpenia nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2/, 3/ ako oprávnené osoby (§ 3 ods. 2 zákona o mimosúdnych rehabilitáciách) vyzvali podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona v zákonnej lehote povinnú osobu na vydanie veci. Nakoľko povinná osoba vec nevydala, oprávnené osoby uplatnili svoje práva ... oprávneným osobám. Citovaný zákon vymedzuje skutkový základ, s ktorým je spojené právo na odškodnenie (zmiernenie krívd), určuje oprávnené osoby ako aj povinné osoby a zo zákonnej úpravy taktiež vyplýva spôsob a rozsah odškodnenia. Základnou formou odškodnenia je ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
40/1964 - Občiansky zákonník
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
199/2004 - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná . osoba k dispozícii, a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť. Rozširujúci výklad, podľa ktorého by povinná osoba musela spracovávať údaje do inej formy, ako je tá, v ktorej sa nachádzajú, alebo poskytovať oprávnenej osobe kompletné podklady, ktoré má k dispozícii, by žiadosť o poskytnutie informácie v skutočnosti zmenil na pokyn nadriadeného, čo nebolo a nie je účelom zákona o informáciách Žiadosť o poskytnutie informácie má za cieľ sprístupniť verejnosti jej neznáme údaje vo veciach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... také úkony, ktoré nesmerujú k výkonu ich právomoci, alebo realizovať šetrenia, či kontrolnú alebo vyhodnocovaciu činnosť na požiadanie oprávnených osôb. Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná . osoba k dispozícii, a ktoré je povinná na ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
211/2000 - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Právna veta: Právo na informácie spolu so slobodou prejavu sú ústavnými právami každého subjektu garantovanými Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť len zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti (čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). Výkladovým pravidlom pri obmedzovaní základných práv a slobôd je ustanovenie čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovens ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátne orgány ani iné orgány verejnej moci nemusia predložiť oprávneným osobám, ale musia strpieť prístup k nim, ak oprávnené osoby uplatnia svoje právo na informácie. Tretiu skupinu informácií tvoria informácie, ktoré nemožno zverejniť, pretože ide o ... nesmerujú k výkonu ich právomoci, alebo realizovať šetrenia, či kontrolnú alebo vyhodnocovaciu činnosť na požiadanie oprávnených osôb. Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná osoba k dispozícii, a ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Do účinnosti zákona č. 261/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 261/2001 Z.z.“), boli jednou z foriem vkladového vzťahu aj vklady na vkladných knižkách na doručiteľa. Pri tejto forme vkladu banka ani pri jeho založení, ani pri ďalších dispozíciách s vkladom (vkladanie, vyberanie) neskúmala, kto je vkladateľom, resp. kto vkladnú knižku predkladá; banka každému, kto predložil vkladnú knižku na doručiteľa, vyplatila požadovanú finančná čiastku, ak tomu nebránil napr. niektorý zo zákazov výplaty v zmysle ustanovení vyhlášky č. 47/1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , kto ju predložil. Po zrušení vkladov na doručiteľa k 31. decembru 2003, zostatky vkladov, ktoré si vkladatelia alebo iné oprávnené osoby neuplatnili a nepreukázali do 31. decembra 2006, prešli 31. decembra 2006 na štát (§ 879i ods. 2 Občianskeho zákonníka); právo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štrukturované dohody sú prospešné tak pre obvineného ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo porušené právo na obhajobu). Tento záver Najvyšší súd vyvodil z ustanovenia § 372 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého oprávnené osoby okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok a ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Stavbou z hľadiska občianskeho práva treba rozumieť výsledok stavebnej činnosti, pokiaľ jej výsledkom je vec v právnom zmysle, teda spôsobilý predmet občianskoprávnych vzťahov vrátane vlastníckeho práva. Podľa názoru dovolacieho súdu (zhodne s názorom odvolacieho súdu) za takúto vec nemožno považovať futbalové tréningové ihrisko (škvárové tréningové ihrisko), ktoré síce vzniklo ako výsledok určitej stavebnej činnosti, avšak nie je vecou v právnom zmysle. Odvolací súd preto správne uzavrel, keď ihrisko umiestnené na spornom pozemku nepovažoval za stavbu, ktorá by bránila vydaniu pozemku podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je povinnou osobou na vydanie pozemku, pretože v čase účinnosti zákona č. 403/1990 Zb. tento pozemok nedržala. Konštatoval, že oprávnené osoby splnili zákonné predpoklady vyžadované citovaným zákonom. V konaní bolo nepochybne preukázané, že sporná nehnuteľnosť okrem iných bola odňatá právnemu predchodcovi ...
Súvisiace predpisy:
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
40/1964 - Občiansky zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.