Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného
Právna veta: Ust. § 63 ods. 4 ZP, aj keď má chrániť právnu istotu zamestnanca, jeho stabilitu v pracovnom i rodinnom živote, ktorá by mohla byť výpoveďou po tak dlhej dobe od uplynutia výpovedného dôvodu z pohľadu zákona neželane narušená, je však absolútne možné uplatniť v prípade, ak výpovedný dôvod spočíva v skutku, či jednorazovom konaní (napr. nedovolená absencia v práci). Za začiatok plynutia objektívnej lehoty nemožno považovať len moment vytvorenia možnosti uskutočniť neoprávnené konanie, ale aj od každého ďalšieho momentu vytvorenia či udržiavania možnosti pre ďalšie neoprávnené konanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/223/2017 8715208216 24. 04. 2019 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2019:8715208216.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: S.Š. Š., bytom I. XXX/XXX, G., zastúpený Mgr. Martinou Slosiarikovou, advokátkou so sídlom Jelšová 2A, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešo
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1110200754 Dátum vydania rozhodnutia: 26. septembra 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Beniačová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1110200754.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. N., bývajúceho v R., C., proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Sl ovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o náhradu škody, vedenom na Okresnom sú
Meritum odpočet DPH § 20 ods. 1 zák. č. 289/1995 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf/25/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Ruma nu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: M. , s.r.o., so sídlom v L., právne zastúpeného advokátom JUDr. J. M. , so sídlom B ., proti žalovanému : Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republik y, so sídlom Banskej Bystrici, N ová ulica 13, v konaní o preskúmanie zákonnosti
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/45/2014 1013200227 01. 04. 2015 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2015:1013200227.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1) Dukasa Corp, s.r.o. so sídlom Slovinská 3412/8, 821 04 Bratislava, IČO: 46 528 890 (zmena obchodného mena z REZATOX s.r.o. a súčasne právny nástupca REPELO s.r.o., IČO: 46 528 199 a právny nástupca REXASONu s
Meritum dobrovoľná registrácia pre účely DPH ready made spoločnosť, § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom v roku 2012, rozsudku SDEU zo dňa 14.03.2013 C-527/11 Ablessio
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf/45 -54/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1) Dukasa Corp , s.r.o. so sídlom Slovinská 3412/8, 821 04 Bratislava , IČO: 46 528 890 (zmena obchodného mena z REZATOX s.r.o. a súčasne právny nástupca REPELO s.r.o., IČO: 46 528 199 a právny nástupca REXASONu s.r.o., I Č O : 4 6 5 2 9 0 9 8 ), 2) CONTEMPORAIRE s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava (právny nástupca REPRELu s.r.o., IČO: 46 528 172 a REQ
Meritum neplatnosť zmluvy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a sudcov JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej v právnej veci žalobkyne: Ing. B. J., nar. X., bytom Prešov, Č., zastúpená advokátom JUDr. L. N., so sídlom v Košiciach, H., proti žalovaným: 1/ P. J., nar. X., bytom Prešov, J., 2/ Š. J., nar. X., bytom Prešov, L., obaja zastúpení advokátom JUDr. A. N., so sídlom v Prešove, S., o neplatnosti zmlu
Meritum odpočet DPH § 20 ods. 1 zák. č. 289/1995 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf/ 30 /2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sud cov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: M. , s.r.o., so sídlom v L., L ., právne zastúpený: JUDr. J. M. , advokátom, so sídlom K. , B., proti žalovanému : Daňové riaditeľstv o Slovenskej republik y, so sídlom Banskej Bystrici, N ová ulica 13, o preskúmanie záko
Meritum samostatne zárobková osoba - povinné poistenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako s úd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : JUDr. M. , pobyto m Z. , proti žalovan ej: Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlom Ulica 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správne
MENU