SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnenie podať odvolanie


Približný počet výsledkov: 80 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: oprávnenie podať odvolanie
  • opravnenie nájdené 31143 krát v 13389 dokumentoch
  • podat nájdené 176510 krát v 61412 dokumentoch
  • odvolanie nájdené 153514 krát v 50404 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Krajské súdy SR 61 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 188/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S. T. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. O. B. , advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi J. B. , naposledy bytom v A. , zastúpenému opatrovníkom B. B. , bývajúcim v A. , o zaplatenie 2 229,52 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 4 C 71/2011, v konaní o dovolaní Z. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. M. , advokátom so sídlom .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 201 ods. 1 prvá veta O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Na podanie odvolania sú oprávnení účastníci konania. Oprávnenie na podanie odvolania nemá účastník konania bez ďalšieho. Z povahy odvolania ako riadneho opravného prostriedku vyplýva, že odvolanie môže podať len ten účastník, ktorému nebolo rozhodnutím súdu prvého stupňa v celom rozsahu vyhovené, prípadne ktorému bola rozhodnutím spôsobená iná určitá ujma na jeho právach. Rozhodujúci je pritom výrok rozhodnutia súdu prvého stupňa, pretože existenci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. L. Ž. , proti žalovanému Ing. Š. Ž. , zastúpenému JUDr. J. L.M. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželov, vedenej na Okresnom súde L. Mikuláš pod sp.zn. 7 C 87/2008, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 5. mája 2010, sp. zn. 10 Co 165/2009 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobkyni náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. .
Kľúčové slová: oprávnenie podať odvolanie, podmienky prípustnosti odvolania

Právna veta: Prípustnosť odvolania predpokladá splnenie subjektívnej a objektívnej podmienky jeho prípustnosti. Subjektívna podmienka prípustnosti odvolania zohľadňuje osobný aspekt tohto opravného prostriedku, t. j. to, či odvolanie podala na to oprávnená osoba. Objektívna podmienka prípustnosti odvolania zohľadňuje vecný aspekt tohto opravného prostriedku, t. j. to, či odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie prípustné. Záver o tom, že odvolanie je procesne prípustné vyžaduje súčasné splnenie oboch podmienok, t. j. podmienky subjektívnej a pod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 1Obo/8 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Ivany Nemčekovej, v spore žalobcu Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zastúpeného Advokátska kancelária Mária Grochová a partneri s.r.o., so sídl om Bočná 10 , 040 01 Košice, IČO: 36 863 017, proti žalovanému v 1. rade M. M. , nar .
Kľúčové slová: rozhodnutie správneho orgánu , oprávnenie podať odvolanie

Zbierka NS 4/2009
R 42/2009
Právna veta: Ak krajský súd, ako súd prvého stupňa, rozsudkom zrušil rozhodnutie správneho orgánu a vrátil mu vec na ďalšie konanie a rozhodnutie z dôvodu, že opravnému prostriedku navrhovateľa bolo vyhovené v celom rozsahu, navrhovateľ nie je osobou oprávnenou na podanie odvolania proti takémuto rozsudku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. z 20. februára 2009 rozsudkom zrušil rozhodnutie odporkyne z 20. augusta 2008, ktorým určila, že navrhovateľ má od 1. januára 2004 nárok na úrazovú rentu v sume 45,— Sk mesačne až do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, jej výplatu alebo určenie jej sumy a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie. Rozsudok bol navrhovateľovi i odporkyni doručený 9. marca 2009. Navrhovateľ napadol rozsudok krajského súdu odvolaním, podaným osobne na Najvyššom súde Slovenskej .
Právna veta: Ak z odvolania nie je zrejmé, ktoré z viacerých výrokov rozsud­ku súdu prvého stupňa boli ním napadnuté a na ktoré sa vzťahuje suspenzívny účinok odvolania, ide o vadu odvolacieho konania, ktorú mal odvolací súd odstrániť procesným postupom vyplývajú­cim z ustanovenia § 43 v spojení s ustanovením § 209 O. s. p. v znení účinnom do 30. septembra 2004. Ak bol odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ob­sahujúci viac výrokov a odvolací súd preskúmal vecnú správnosť iba jedného z nich, nepreskúmaním ostatných výrokov odňal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra rozsudkom zo 17. decembra 2002, č. k. 25 C 132/00-231, zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1/, 2/ pôvodnou žalobou podanou na súde dňa 2. júna 2002 domáhali určenia, že vlastníckou nehnuteľnosti pare. č. 663/8 kat. úz. C. podlá geometrického plánu Ing. A. K. č. 27/99 ako záhra­ da 54 m2 nie je žalovaná, ale žalobcovia v pomeroch, aké budú zistené znal­ com vzhľadom na rôznosť spoluvlastníckych pomerov medzi žalobcami. Zá­ roveň žiadali, aby súd žalovanú zaviazal odstrániť ňou na tomto .
Právna veta: Právo vedľajšieho účastníka, ktorý má samostatné právo podať odvolanie v zmysle § 201 vety druhej Občianskeho súdneho poriadku, nie je limitované odvolacou lehotou hlavného účastníka. Takémuto vedľajšiemu účastníkovi začína plynúť odvolacia lehota v zmysle § 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku po doručení rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
... je však obmedzená účastníkom, na stra ne ktorého vedľajší účastník vystupuje (ď alej len „hlavný účastník“) . Oprávnenie podať odvolanie (či dovolanie ) prináleží vedľajšiemu účastníkovi iba vtedy, ak toto oprávnenie má aj hlavný účastník . V prípade, ... predmetom konania (napr. zmena návrhu) a tých, ktoré vykonáva len sám účastník (napr. späťvzatie odvolania). Oprávnenie podať odvolanie má vedľajší účastník vtedy, ak takéto právo prináleží aj účastníkovi, na strane ktorého vystupuje. Žalovaný ako .
Kľúčové slová: zastavenie konania podľa ZP, súkromnoprávny vzťah, priestupkové konanie, uplatniť si náhradu škody

Zbierka NS 2/2012
R 27/2012
Právna veta: 1. Ak poškodený v prípravnom konaní si uplatnil náhradu škody, môže sa domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovom konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody. 2. Predmetom súdneho prieskumu nemôže byť rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému z priestupku nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.

Úryvok z textu:
... konaní (ods. 2). Na podanie návrhu podľa odseku 2 sú oprávnení účastníci konania (§ 72) v rozsahu, v akom sú oprávnení podať odvolanie (§ 81) (ods. 3) . Podľa § 244 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť .
Právna veta: I. Charakteristickou črtou konania proti ušlému je to, že orgánom činným v trestnom konaní, resp. súdu nie je obvinený k dispozícii, a to z dôvodu jeho neprítomnosti na území Slovenskej republiky, alebo vzhľadom na to, že jeho pobyt nie je týmto orgánom známy. Ide o osobitný spôsob konania proti osobe, ktorú nemožno postaviť pred súd, pretože sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo tým, že sa skrýva. II. Konanie proti ušlému, ktoré do značnej miery obmedzuje princípy spravodlivého procesu, preto musí byť vykonané iba na základe ústavnej zásady vyslovenej v čl. 48 ods. 2 Ústavy S ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . O. , ktorá, keďže išlo o konanie proti ušlému, mala rovnaké práva ako obvinený (§ 304 Tr. por. ), t.j. aj oprávnenie podať odvolanie. V písomnom odôvodnení odvolania poukázala na to, že obžalovaný poprel, že by sa dopustil trestného činu podvodu. Poškodení mu v .
Meritum Konkurz
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu, konkurzné konanie, dispozičné právo

Zbierka NS 5/2010
R 46/2010
Právna veta: Ak dlžník, ktorý ako jeden z viacerých navrhovateľov, vzal svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť, má už v ďalšom konaní len postavenie dlžníka. Ak bol na jeho majetok po tom, ako vzal návrh späť, vyhlásený konkurz, je osobou oprávnenou podať proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu odvolanie.

Úryvok z textu:
... Obo 296/2005-673, odvolanie odmietol. V odvolaní uviedol, že dlžník, aj keď je nepochybne účastníkom konania a spravidla má oprávnenie podať odvolanie proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok, v prejednávanej veci toto právo nemá. Návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s .
Kľúčové slová: návrh na vyhlásenie konkurzu, účastníci konkurzného konania, prihlásenie pohľadávky

Zbierka NS 1/1998
R 15/1998
Právna veta: Veritelia, ktorí sa stali účastníkmi konkurzného konania až prihlásením svojich pohľadávok a neboli účastníkmi konania v čase vyhlásenia konkurzu, nemôžu vstúpiť do procesných práv tých osôb, ktoré účastníkmi boli. Veritelia, ktorí sa účastníkmi konania stali až prihlásením svojich pohľadávok, nie sú preto oprávnení podať odvolanie proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 10. decembra 1996, č.k. 2-2-1 K 164/96-110 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu konkurznej podstaty. Vyzval tiež všetkých známych veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili všetky svoje nároky na súde. Proti tomuto uzneseniu sa odvolal D. - S.O., Štúrovo, ktorý odvolanie vzal v celom rozsahu späť. Odvolanie tiež podala A., spol. s r.o., Piešťany a žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. V odôvodnení .
Právna veta: Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu podľa § 66 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách je rozhodnutím predbežnej povahy a nepodlieha súdnemu preskúmavaniu.

Úryvok z textu:
... zadržaní vodičského preukazu prvostupňovým orgánom, teda okresným dopravným inšpektorátom, podlieha preskúmavaniu v odvolacom správnom konaní. I v danom prípade žalobca oprávnenie podať odvolanie využil a o odvolaní rozhodoval druhostupňový orgán - krajský dopravný inšpektorát. Proti jeho rozhodnutiu v zmysle základných zásad správneho poriadku nemožno .
Právna veta: Poškodený v priestupkovom konaní, ktorý si uplatnil náhradu spôsobenej škody, môže sa domáhať súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovom konaní len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody. Predmetom súdneho prieskumu zo strany poškodeného nemôže byť preto rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu, a preto neobstojí tvrdenie poškodeného, že postupom krajského súdu došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
... (ods. 2). 26. Na podanie návrhu podľa odseku 2 sú oprávnení účastníci konania (§ 72) v rozsahu, v akom sú oprávnení podať odvolanie (§ 81) (ods. 3). 27. Podľa § 2 ods. 1 SSP v správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.