Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnenie podnikať

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
127 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: účastník konaniavstup ďalšieho účastníka do konania
R 71/2007
Právna veta: Ak žalobca výslovne v podaní označí ako účastníkov konania na strane doterajšieho jediného žalovaného ďalšie dva subjekty a uvedie aj, čoho sa voči ním domáha, tak je nepochybné, že jeho vôľa smeruje k tomu, aby tieto subjekty sa stali účastníkmi konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením zo 7. januára 2005, č. k. 9 Cbs 193/04-46, pripustil, aby do konania ako žalovaný v 2. rade pristúpil T. B., s. r. o., B. a ako žalovaný v 3. rade aby pristúpil G., s. r. o. (§ 92 ods. 1 O. s. p.). Ďalším uznesením z 27. januára 2005, č. k. 9 Cbs 193/04-54, Krajský súd v B. zakázal žalovaným v 1. až 3. rade nakladať s pohľadávkou G., s. r. o. voči úpadcovi P. G. Inc., a. s. v konkurze, a to do právoplatného skončenia veci samej. Na odvolanie žalovaných v 1. až 3. rad
Právna veta: 1. Zmluva o skladovaní patrí podľa Obchodného zákonníka medzi tzv. relatívne obchodné zmluvy (§ 261 Obeh. zák.), pritom obe zmluvné strany musia byť podnikateľmi. Uzavieranie a vznik zmluvy o skladovaní sa spravuje jednak všeobecnými ustanoveniami § 43 až § 47 Občianskeho zákonníka o zmluvách, ktoré doplňujú niektoré osobitné ustanovenia Obchodného zákonníka obsiahnuté v § 269 až v § 275. Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá. 2. Podľa terajšej našej úpravy ide pri s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -485 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci žalobcu M. zastúpeného JUDr. Š. proti žalovanému Z. zastúpenému JUDr. A. o vydanie veci, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pod sp. zn. 25 Cb 1/2006, na dovolanie žalobcu proti rozsud
Právna veta: Vychádzajúc z citovaných ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. je predpokladom vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO v zmysle § 21 tohto zákona preukázanie, že posudzovaná osoba spĺňa zákonné podmienky statusu SZČO definovanej v § 5 tohto zákona a súčasne preukázanie, že táto osoba v zákonom určenej dobe dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu - zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/92/2017 1015201452 24. 07. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:1015201452.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobkyne: P.. T. Y., nar. XX.XX.XXXX, E. XX, C., zastúpen
Meritum sociálne poistenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžsk/32/2017 8016897557 11.09.2018 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2018:8016897557.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci žalobkyne (v konaní sťažovateľky): L.. N. S., bytom S. XXX, C., zast.: URB
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajské riaditeľstvo PZ
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členiek JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenaurovej v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v N., so sídlom K. P. N., D., N. proti žalovaným: l/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v N., so sídlom K., N., 2/ V. S. s.r.o., so sídlom B., IČO: X., o preskúmanie rozhodnutia žalova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Co/3/2021 6020200466 30. 11. 2021 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2021:6020200466.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumana a zo sudcov JUDr. Petra Brňáka a JUDr. Martiny Valentovej v spore žalobcu: EuroSpotrebiteľ, so sídlom Sládkovičova 1222/73, Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 428
Meritum o zaplatenie 21 542,-- Eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. , s. r. o., O. , IČO: X. , vec sa týka G. , s. r. o. - organizačná zložka , P. , IČO: X. zastúpeného advokátskou kanceláriou I., s. r. o., Š., IČO: X. , proti žalovanému: R. S. – R. - W. , O. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. P. N. , advokátom, R. , o zaplatenie 21 542 ,- eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 9Cb 130/2007 , na mimoriadne dovola
Meritum o zaplatenie 21 542,-- Eur s prísl.
Najvyšší súd 4M Obdo 2/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., s. r. o., O., IČO: X., vec sa týka G., s. r. o. - organizačná zložka, P., IČO: X. zastúpeného advokátskou kanceláriou I., s. r. o., Š., IČO: X., proti žalovanému: R. S. – R. - W., O., IČO: X., zastúpenému JUDr. P. N., advokátom, R., o zaplatenie 21 542,- eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 9Cb 130/2007, na mimoriadne dovolanie generálneh
Meritum o zaplatenie 3 319,39 € s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu N., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. M., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému G., s.r.o., so sídlom v K., zastúpenému JUDr. F., advokátom so sídlom v K., o zaplatenie 3 319,39 € (100 000 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I
MENU