Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnenou osobou je fyzická osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
34 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Tým, že odvolací súd pripustil proti svojmu rozhodnutiu dovolanie za účelom posúdenia otázky, či zápis na nového vlastníka nehnuteľnosti, konkrétne A. V., ak nebol formálne vykonaný, alebo iná právna norma rozhodného obdobia ako aj ďalšie listinné dôkazy (kúpna zmluva, potvrdenky o splatení kúpnej ceny nehnuteľnosti), mohli osvedčiť a preukázať nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, vytvoril odporkyni procesnú možnosť domôcť sa v dovolacom konaní preverenia správnosti odvolacím súdom zaujatého právneho názoru, že preukázaním iných právnych skutočností, významný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ J. V., bytom P., 2/ D. P., bytom P., 3/ Ing. Ľ. V., bytom B., 4/ B. N., bytom B., 5/ A. V., bytom T., 6/ A. V., bytom Š., proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, zastúpenej Krajským úrad
Právna veta: Existencia osoby v prednejšom poradí vylučuje nástupníctvo osôb v ďalšom poradí (§ 3 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb..) V prípade plurality osôb v rámci jednej skupiny treba aplikovať ustanovenie § 5 ods. 1, veta tretia zákona č. 87/1991 Zb. a vydať celú vec. Doplnenie: Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov definuje oprávnenú osobu ako fyzickú osobu, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6 zákona, pokiaľ je štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt na jej území. Pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil rozsudok Okresného súdu v Martine z 11. 8.1992 č. k. 7 C 62/92-39, ktorým bol zamietnutý návrh, aby súd zaviazal odporcu vydať nehnuteľnosti zapísané v pozemkovej knihe vo vl. č. 181, kat. úz. Martin ako pare. č. 364/6 - dom č. 1138 s dvorom vo výmere 640 m2 v podiele 1/5. Odvolací súd tak rozhodol s odôvodnením, že súd prvého stupňa vec správne právne posúdil, keď navrhovateľku nepovažoval za oprávnenú osobu v zmysle § 3 zákona č. 87/1991 Zb. v znení nesk
Právna veta: Pri riešení otázky, či fyzická osoba má trvalý pobyt na území republiky v zmysle § 3 ods. 1 zák. č. 87/1991 Zb., nemožno vychádzať výlučne z predpisov upravujúcich policajné hlásenie a evidenciu občanov (zák. č. 135/1992 Zb. a vyhl. č. 146/1982 Zb..) Doplnenie: Za trvalý pobyt osoby, oprávnenej podľa § 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb., treba považovať miesto, kde sa táto osoba zdržuje s úmyslom trvalé sa tu zdržiavať. Takýmto miestom je najmä miesto, kde má osoba rodinu, byt, zamestnanie a pod. Spravidla je to miesto, kde je prihlásená k trvalému pobytu. Existencia úmyslu osoby trvalé sa zdrž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal vypratania nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č. 640 kat. územia Trenčín ako pare. č. 217 - dom č. 1052 vo výmere 237 m2 a pare. č. 218/2 - záhrada vo výmere 790 m2. Poukázal na to, že je účastný rehabilitácie podľa zákona č. 119/1990 Zb. aj ohľadne jemu uloženému trestu prepadnutia majetku. Okresný súd v Trenčíne návrhu vyhovel a odporkyni uložil povinnosť vypratať nehnuteľnosti do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania.
Právna veta: Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti vytvorenej podľa § 64 a nasl. zákonného článku XXXVII. z r. 1875 - obchodný zákon, nie je oprávnenou osobou podľa § 3 zákona č. 87/1991 Zb Doplnenie: Verejná (obchodná) spoločnosť, vytvorená podľa § 64 a nasl. mohla nadobúdať práva, záväzky, vlastníctvo k nehnuteľnostiam a mohla viesť spory ako účastník konania (viď § 63 Obchodného zákona). Z toho nepochybne vyplýva, že bola subjektom práva a nositeľom hmotnoprávnej i procesnoprávnej subjektivity. Okrem verejnej (obchodnej) spoločnosti, zriadenej podľa § 64 a nasl. Obeh. zák., v ust. § 62 bola obsiah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh žalobkyne zamietnutý a vyslovil, že proti jeho rozhodnutiu je prípustné dovolanie. Stotožnil sa so záverom prvostupňového súdu v tom, že v danom prípade prešli veci, vydania ktorých sa žalobkyňa domáhala, znárodnením do vlastníctva štátu, pričom uvedené veci boli vo vlastníctve právnickej osoby - fy M. a spol., v.o.s. Z toho dôvodu žalobkyňa nemôže byť oprávnenou osobou podľa § 3 ods. 1, 2 zákona č. 87/1991 Zb. na vy
Právna veta: Zrušenie rozsudku podľa zákona č. 119/1990 Zb. nemá za následok obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zaniknutého počas trvania manželstva uložením trestu prepadnutia majetku. Pokiaľ za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo obnovené rozhodnutím súdu, nemôže si jeden z bývalých bezpodielových spoluvlastníkov úspešne uplatniť nárok na vydanie celej veci podľa zákona č. 87/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcom bola uložená povinnosť vydať mu nehnuteľnosť - rodinný dom so záhradou, nachádzajúci sa v T. ul. č. 6 - pare. č. 2839 - zastavaná plocha vo výmere 209 m2, pare. č. 3840 vo výmere 138 m2 (uvedeným rozsudkom rozhodol rovnako, ako svojím prvším rozsudkom, ktorý Najvyšší súd Slovenskej republiky po predchádzajúcom zrušení zmeňujúceho rozsudku Krajského súdu v B. zrušil a vec vrátil Okresnému súdu T. na ďalšie konani
Právna veta: Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, nevyžaduje sa súčasne aj splnenie podmienky uvedenej v písm. b) citovaného ustanovenia, t.j. že jeho potomkovia žijú na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. N. V. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému náhrady škody podlá zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/1991 Zb.“) a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v K. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny a nepriznal účastní
Právna veta: Zákon číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v § 21 ods. 1 a 2 v záujme zamedzenia drobenia poľnohospodárskych a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce ukladá pri prevode alebo prechode už jestvujúceho vlastníctva k nim postupovať len podľa tohto zákona, pritom podmienky zamedzenia drobenia poľnohospodárskych a lesných pozemkov vo vlastníctve členov pozemkových spoločenstiev upraví osobitný predpis.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, Phd. v právnej veci navrhovateľa: Š. T., proti odporcovi: OPÚ VK, za účasti povinného: správca konkurznej podstaty PDP S. JUDr. I. B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 2006/12/00300 zo dňa 26. apríla 2006, o odvolaní navrhovateľa proti rozs
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že navrhovateľovi bola poskytnutá pomoc spočívajúca v oslobodení od platenia súdnych poplatkov. Avšak to, či má navrhovateľ zároveň nárok na poskytovanie právnej pomoci, slovenský zákonodarca ponechal (od 1. januára 2012) výlučne v kompetencii centra právnej pomoci, ktoré v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je povinné postupovať výlučne v intenciách zákona č. 327/2005 Z. z.. Ak teda sám zákonodarca stanovil prísnejšie podmienky poskytovania právnej pomoci právnickým osobám, odporca v zmysle už vyššie uvedeného ústavného článku bol viazaný výlučne zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/200/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013201452 Dátum vydania rozhodnutia: 14.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013201452.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a člen
Kľúčové slová: splnomocnenie na zastupovanie písomné plnomocenstvo
Právna veta: Vychádzajúc z teórie práva platí, že vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencom je zmluvným vzťahom. Dohoda o plnomocenstve môže byť uzavretá písomne, ústne, dokonca aj konkludentne. Plnomocenstvo je iba jednostranným právnym úkonom, ktorým zastúpený dáva správnemu orgánu na vedomie, že ho splnomocnenec je oprávnený zastupovať. Podľa § 17 ods. 3 Správneho poriadku „splnomocnenie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstva upustiť.“ Ustanovenie § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžr/91/2016 Identifikačné číslo spisu: 1012211101 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1012211101.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a z členov sená
Meritum o starobný dôchodok
7 So 198/2008 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa F. K., bytom v H. č.d. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o príplatok k dôchodku, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 16. mája 2008, č. k. 7Sd/33/2008– 12, tak
MENU