Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnený vykonať poplatkový úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
187 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Navrhovateľ súdny poplatok za podaný návrh o obnovu konania v stanovenej lehote nezaplatil, a preto súd prvého stupňa konanie o obnovu konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch uznesením zastavil. Podľa § 12 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatku za obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy (§ 12 ods. 2 veta tretia zákona).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L. I., bytom Š., 821 08 Bratislava, proti odporcovi: JUDr. Ľ. L., Z., 821 08 Bratislava, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu E. a. s., Š. v konkurze, o návrhu navrhovateľa na obnovu konania proti uzneseniu Krajskému súd v Bratislave zo dňa 3. júla 2008 č. k. 5Cbi 12/2007-64, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. júla 2
Právna veta: Vznik poplatkovej povinnosti a následky spojené s jeho nezaplatením upravuje zákon o súdnych poplatkoch v ustanoveniach §§ 5 a 10, pričom zároveň zakotvuje orgán príslušný, resp. oprávnený na rozhodnutie vo veciach poplatkov. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 veta prvá a druhá tohto zákona potom platí, že vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd. Občiansky súdny poriadok, ktorý platí primerane vo veciach popl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. I. O., bývajúceho v B., J. X., proti žalovanému U., a.s. so sídlom v B., L. X., o určenie neplatnosti zrušenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 171/94, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. novembra 2007 sp. zn. 9 Co 293/07, takto r o z h o d o l : Odvolanie žalobcu o d m i e t a
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazuplatobný rozkazsúdny poplatok za odpor
R 51/1999
Právna veta: Súd prvého stupňa, ktorý vydal platobný rozkaz, rozhoduje aj o poplatku za odpor podaný proti platobnému rozkazu. O odvolaní proti jeho rozhodnutiu rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 3 uznesením vyzval žalovanú, aby v lehote 5 dní zaplatila súdny poplatok 200 Sk za odpor, ktoiým napadla platobný rozkaz. Na odvolanie žalovanej bývalý Mestský súd v B. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že podaním odporcu proti platobnému rozkazu žalovanej vznikla v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“) povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor vo výške st
Právna veta: Ustanovenie § 10 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. upravuje možnosť v odvolacej lehote zaplatiť súdny poplatok s následkom zrušenia uznesenia o zastavení odvolacieho konania. Táto možnosť je však daná iba vtedy, ak proti rozhodnutiu o zastavení konania je odvolanie prípustné, ak odvolanie prípustné nie je, účastník nemá možnosť splniť dodatočne poplatkovú povinnosť, ktorá mu vznikla podaním odvolania. Dovolací súd poznamenáva, že ak by mal zákonodarca úmysel v odvolacom konaní poskytnúť účastníkovi ďalšiu možnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie, stanovil by, že ak účastník zaplatil súdny poplato ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obdo 11/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D., a.s., so sídlom A.X., Š., IČO: X., zast. JUDr. V.A., advokátom, so sídlom R.X., B., proti žalovanému: J.Š., nar. X., bytom P.X., T., zast. JUDr. J.V., advokátom, so sídlom Ul. P.X., Č., o zaplatenie 127 963,60 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde v Čadci pod sp. zn. 11 Cb 2/2006, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 9. októbra 2006
Meritum Dovolanie
Právna veta: Ak účastník konania súdny poplatok za odvolanie zaplatil až po lehote určenej súdom, ale do rozhodnutia o odvolaní, odvolací súd vychádza zo stavu, ktorý existuje v čase jeho rozhodovania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ob do 19/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V. MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej , v právnej veci žalobcu M. , s. r. o., F. , zastúpeného JUDr. A. Š. , advokátom, T. proti žalovanému Z. . + V. ., spol. s r. o., S. , zastúpenému JUDr. Z. . K. , D. , o zaplatenie 245 210,30 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Žiline pod
Právna veta: Pojem zrejmej bezúspešnosti v spore bol v našom právnom poriadku pôvodne obsiahnutý len v § 138 ods. 1 OSP v súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, keď OSP pre priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov vylučuje zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Občiansky súdny poriadok však konkrétne neupravuje, čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť. Zákon o bezplatnej právnej pomoci príkladmo uvádza, na čo je potrebné prihliadať pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu, keďže jednou z podmienok pre priznanie tohto ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci navrhovateľa R. C. , nar. X. , bytom S., t. č. M. , proti odporcovi : Centrum právnej pomoci, kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, Trenčín, o preskúmanie zákonno sti rozhodnutia odporcu sp. zn ačka 1N 7990/2013, Č. RZ
Právna veta: Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu. Za daňovú kontrolu sa považuje aj kontrola oprávnenosti vrátenia dane alebo kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona, alebo kontrola uplatnenia daňového bonusu podľa osobitného zákona, alebo kontrola použitia tovaru oslobodeného od dane podľa osobitných zákonov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/133 -137/2013 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyš ší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v práv nej veci žalobcu: Zlatá huta, spol. s.r.o., IČO: 31 426 964, so sídlom Bernolákova 11/3040, Trenčín, zastúpený advokátom JUDr. Bohumilom Novákom, Advokátska kancelária so sídlom Horná 27, Banská Bystrica , proti žalovanému: Fin
Meritum o 1 800 000,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G., zastúpeného JUDr.., proti žalovanému S., zastúpenému JUDr. P.,o zaplatenie 1 800 000,- Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29. marca 2007 č. k. 33 Cb 170/1995-262, takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa n
Meritum zákon č. 99/1963 Z. z. OSP § 250d ods. 3
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: BK a SPOL., s .r.o. , IČO: 36 004 723, so sídlom Zvolenská č. 83, 984 01 Lučenec, zast.: JUDr. Petrom Petríkom , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie Komenského č. 14419/18D, 974 01 Banská Bystrica , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu , na o
MENU