Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnený zástupca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 217

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
356 dokumentov
28 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na konanie o ochrannej známke sa v zmysle § 37 zákona s výnimkou taxatívne vymenovaných ustanovení vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) a teda doručovanie písomností žalovaného sa spravuje ustanoveniami § 24 a nasl. SP, z ktorých nevyplýva povinnosť správnych orgánov doručovať len na území Slovenskej republiky, ale naopak v zmysle § 25 ods. 5 SP pre žalovaného vyplýva povinnosť doručiť písomnosti zvolenému zástupcovi a keďže v tomto prípade je takýmto zástupcom advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK, má žalovaný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžh 3/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M., R., právne zastúpeného advokátkou JUDr. A., A., proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, J. Švermu č. 43, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalované
Právna veta: Ak zamestnávateľ novým určením hromadného čerpania dovolenky mení nielen jej termín, ale aj dĺžku trvania stanovenú v kolektívnej zmluve, musí byť takáto zmena kolektívnej zmluvy vyhotovená v písomnej forme a podpísaná zamestnávateľom a zástupcami príslušných odborových orgánov, inak je neplatná.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trnava rozsudkom z 26. novembra 2012 č.k. 27 Cpr 1/2011-129 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali a/ určenia neplatnosti okamžitých skončení pracovných pomerov daných im žalovanou 9. augusta 2011 a b/ náhrady mzdy. Vychádzal zo zistení, že žalovaná so žalobcami okamžite skončila pracovný pomer podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce z dôvodu, že hoci (aj ich) informovala o zmene termínu čerpania plánovanej celozávodnej dovolenky počnúc 18. júla 2011 do 22. júla 2011, žalo
Kľúčové slová: nárok zamestnanca na odstupnéplatnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv
R 35/2005
Právna veta: V tej istej kolektívnej zmluve nemôžu existovať popri sebe dve rôzne určenia doby trvania celej kolektívnej zmluvy. Odchylne od doby účinnosti celej kolektívnej zmluvy môže byť dojednaná iba účinnosť niektorých záväzkov (§ 6 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní). Z neúčinnej kolektívnej zmluvy nemožno dobromyseľne nadobudnúť práva.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súd 28. januára 2003 sa žalobkyňa domáhala z titu­ lu nevyplateného odstupného zaplatenia 32 310,- Sk s príslušenstvom. Žalo­ bu odôvodnila tým, že pracovný pomer medzi účastníkmi skončil z organi­ začných dôvodov formou dohody ku dňu 1. augustu 2002 a nárok na vypla­ tenie ďalšieho odstupného vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku jej vyplýval z či. 19 platnej kolektívnej zmluvy a obsahu dohody o rozviazaní pracovného pomeru. Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom
Právna veta: Súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdí rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad nehnuteľnosti podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ak zistí, že kúpna zmluva je neplatná.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru v K., zo dňa 6. augusta 1998 bolo podlá § 64 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.M) zrušené rozhodnutie Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru, zo dňa 25. februára 1998, ktorým bolo rozhodnuté o návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcimi M. F., Š. N., J. P., H. C. a kupujúcim E., spol. s r. o., B., predmeto
Právna veta: O výkone práva poľovníctva podľa § 12 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje nadpolovičná väčšina vlastníkov spoločného poľovného revíru počítaná z výmery všetkých poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobcovia sa žalobou podanou na Okresnom súde Čadca (ďalej ako „súd prvej inštancie“) domáhali určenia, že uznesenie č. 1, uznesenie č. 2, uznesenie č. 3, uznesenie č. 4, uznesenie č. 5 a uznesenie č. 6 prijaté na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov uznaného poľovného revíru Čierne - Svrčinovec, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2015, a ktoré sú uvedené v notárskej zápisnici N 84/2015, NZ 6059/2015, Ncrls 6261/2015 sú neplatné a zároveň, že zmluva vlastníkov
Právna veta: Aj rozhodnutia, ktorých vydanie závisí od posúdenia technického stavu veci (pri ktorých ide o odborné technické hľadiská), musia byť vydané v rámci procesu, v ktorom boli zachované základné pravidlá správneho konania. Či tieto skutočne boli aj zachované, sa dá zistiť až v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 29. júla 2004, rozhodnutia žalovanej zo dňa 29.7.2004 a rozhodnutia žalovanej zo dňa 24. septembra 2004 a súčasne rozhodol, že žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva. V odôvodnení uviedol, že napadnuté rozhodnutia a postup správnych orgánov prejednal podľa § 247 ods. 1 OSP a po preskúmaní veci dospel k záveru, že riešenie otázky výmazu dizajnu, problematiky, či technické riešenie podľa úžitkov
Právna veta: V prvom rade kasačný súd konštatuje, že notár v notárskej zápisnici podľa § 64 zákona č. 323/1992 Zb. osvedčuje skutočnosť, ktorú bol schopný vnímať svojimi zmyslami, teda osvedčuje opis deja, ktorý sa uskutočnil v jeho prítomnosti. Notár nevykonáva právne hodnotenie a nepotvrdzuje súlad zaznamenaného skutkového stavu so zákonom. V žiadnom prípade nemožno takto spísanú notársku zápisnicu chápať ako osvedčenie, že daný dej sa aj uskutočnil v súlade so zákonom, teda že boli splnené všetky podmienky, ktoré právne predpisy na daný dej vyžadujú. Notár nevstupuje do daného deja, neposkytuje právne r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8016200018 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8016200018.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobc ov: 1/ Ing. C. G., C., 2/ F. U., C., 3/ C. G., C., všetci zastúpení: JUDr. Štefan Kamenický, advokát, Hvie
Právna veta: Kataster slúži ako aj informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok ako aj chránených území a prírodných výtvorov a budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach (§ 2 katastrálneho zákona). V zmysle § 5 ods. 1 katastrálneho zákona vklad je úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: l/ D. B. S a.s. 2/ Ing. P. P., 3/ Ing. M. P., proti odporcovi: Správa katastra L., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V 2850/2007-10 zo dňa 21. septembra 2007, o odvolaní navrhovateľa v 1. a 3. rade proti
Právna veta: Katastrálny zákon zakotvuje tri druhy zápisov vecných a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad, záznam a poznámku), pričom každý z týchto právnych inštitútov má iné právne účinky. V súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike sa k nadobudnutiu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam vyžadujú dva úkony. Prvým úkonom je uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania (napr. podľa Občianskeho a obchodného zákonníka), ktorý predstavuje tzv. titul nadobudnutia práva podľa hmotného práva. Ďalším úkonom je rozhodnutie správy katastra, ako správneho orgánu podľa k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: P., s.r.o., B., zastúpeného advokátom JUDr. D. R., K., B., proti odporkyni: S. K. L., M. R., L., za účasti M. K., bytom R., H., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 29. mája 2007, č. V 1025/200
MENU