SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204144
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok


Približný počet výsledkov: 55594 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: opravný prostriedok
  • opravnit nájdené 139017 krát v 56855 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 171009 krát v 58244 dokumentochPrávna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z hľadiska svojej právnej povahy ako mimoriadny prostriedok má charakter dozorového opravného prostriedku. Preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní sa môže vzťahovať na všetky druhy rozhodnutí vydaných v správnom konaní vrátane rozhodnutí vydaných v rámci uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov (napr. obnova konania, protest prokurátora a pod.). Predmetom preskúmania rozhodnutia môžu byť nielen rozhodnutia vo veci, ale aj procesné rozhodnutia, a to spravidla tie, proti ktorým správny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Tie, proti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/ 13/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky , v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cu: Obec O. V. , zastúpen ého advokát om JUDr. M. V. , Advokátska kancelária so sídlom L. , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , Námestie slobody 6, Bratislava , o .
Právna veta: Rozhodnutiu vo veci samej musí predchádzať definitívne vyrie­šenie otázky vylúčenia namietaného sudcu, resp. sudcov senátu, ktorý je vo veci povolaný na také rozhodnutie. Je totiž neodňateľným právom obžalovaného, aby o obžalobe, ktorá bola na neho po­daná, rozhodol samosudca alebo senát v predpísanom zložení sud­cov, u ktorých nie sú žiadne pochybnosti o ich zaujatosti. Takýto právny stav, deklarujúci nevylúčenie sudcu z vykonáva­nia úkonov trestného konania, nastáva až okamihom rozhodnutia nadriadeného súdu o podanom opravnom prostriedku proti uznese­niu súdu, ktorý rozhodol v prvom stupn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pozícii odvolacieho súdu sa zistilo, že nepostupujú jednotne v prípadoch, keď prvostupňový súd rozhodol vo veci rozsudkom v čase, keď ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o vznesenej námietke zaujatosti. V prvom prípade senáty najvyššieho súdu na základe striktného rozlišo­ vania medzi úkonmi trestného konania a rozhodnutiami orgánov činných v trestnom konaní dospeli k záveru, že vznesená námietka zaujatosti pro­ cesnou .
Právna veta: Začiatok plynutia odvolacej lehoty na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku môže spôsobiť, avšak iba vtedy, ak tomuto doručeniu nepredchádzalo oznámenie rozsudku jeho vyhlásením v prítomnosti toho, komu sa má písomné vyhotovenie rozsudku neskôr doručiť. Keďže obvinený a jeho obhajca boli prítomní pri vyhlásení rozsudku (čiže § 309 ods. 2 Tr. por. sa nepoužije), potom obligatórne prednostne zohľadňovanou právnou skutočnosťou, spôsobujúcou začatie plynutia odvolacej lehoty, je v tomto prípade oznámenie rozsudku jeho vyhlásením a nie až oznámenie rozsudku jeho doručením. Totiž ak lehota na po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 31. mája 201 1 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému P. R. , pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia po dľa § 34 8 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. a iné , o dovo laní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 28 . septemb ra 2010, sp. zn. 5To/28 / .
Právna veta: V predmetnej veci je bezpochyby zrejmé, že navrhovateľ ako splnomocniteľ splnomocňuje JUDr. D., aby ho zastupoval v konaní o preskúmaní zákonnosti orgánu verejnej správy. Plná moc bola pripojená k návrhu, predloženého krajskému súdu, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporcu (ktorého fotokópia bola taktiež pripojená k opravnému prostriedku). Podľa odvolacieho súdu plnomocenstvo po obsahovej aj formálnej stránke spĺňa všetky požadované náležitosti; vôľa navrhovateľa nechať sa v konaní pred súdom v predmetnej veci zastúpiť JUDr. D. je z obsahu plnej moci bezpoc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. Z., štátneho príslušníka Srbska, Ú.P.Z. M., proti odporcovi: M.V.S.R., M.Ú., B., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2058/PO-Ž-2007 zo dňa 17.12.2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Saz/10/2008-24 zo dňa 14.3.2008, takto r o z h o d o l Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave č .
Právna veta: Odpor proti platobnému rozkazu podaný na nepríslušnom súde, ktorý ho postúpil súdu až po uplynutí lehoty na jeho podanie, je podaný oneskorene a súd ho uznesením zamietne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. uznesením zo dna 18. mája 1999, sp. zn. 10 Cb 197/99, zamietol odpor, ktorý podal žalovaný proti platobnému rozkazu vydanému tamojším súdom pod č. k. 17 Rob 230/98 dňa 28. mája 1998. Rozhodol tak s odkazom na ustanovenie § 174 ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že žalovaný síce podal odpor v zákonnej pätnásťdňovej lehote, ale na nepríslušnom súde (Krajský súd v B. B.), ktorý jeho odpis doručil konajúcemu súdu až dňa 4. marca 1999, takže odpor bol podaný neskoro. Proti tomuto uzneseniu podal .
Právna veta: Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia je podmienkou preskúmania tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 244 a nasl. O.s.p., na splnenie ktorej súd prihliada kedykoľvek za konania. Takým opravným prostriedkom nie je odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v konaní o prechode z dočasnej pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity.)

Úryvok z textu:
Krajský súdv Bratislave rozsudkom z 15. 2. 1993 potvrdil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 8. 9. 1992, ktorým bol navrhovateľovi od 26. 7.1992 priznaný čiastočný invalidný dôchodok. V odôvodnení rozsudku poukázal na obsah posudku vydaného 9. decembra 1992, podľa ktorého navrhovateľ je iba čiastočne invalidný. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ odvolanie a namietal v ňom nesprávnosť postupu súdu a skutočnosť, že po infarkte myokardu bol v dlhodobej liečbe, vrátane hospitalizácie do 30. júla .
Právna veta: Podľa § 250m ods. 2 OSP návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. Podľa § 45 ods. 2 OSP údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len \"doručenka\") sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /110/2012 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky JUDr. A. H. bytom v Z. , M. ul. č. X. proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok , na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. jún a 201 2, č.k. 21 Sd/71/2012 –17 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. júna 2012 .
Právna veta: Záver krajského súdu, že jeho postup podľa § 146 ods. 1 Tr. por. sa nedotýka práv ani jednej z procesných strán nie je v súlade so zákonom. Podľa § 12 ods. 6 Tr. por. účinného do 1. januára 2006, sa stranou rozumie ten, proti komu sa vedie trestné konanie, zúčastnená osoba a poškodený a v konaní pred súdom aj prokurátor a spoločenský zástupca; rovnaké postavenie ako strana má aj iná osoba, na návrh alebo žiadosť ktorej sa konanie vedie alebo ktorá podala opravný prostriedok. Je teda zrejmé, že osoby, ktoré majú právo podať návrh na vrátenie vecí odňatých procesným postupom orgánov trestného k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a členov senátu JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Ing. Antona Jakubíka, v trestnej veci odsúdeného B. F. a spol., pre trestný čin lúpeže spolupá- chateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a/, ods. b/, ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20. februára 2008 v Bratislave, prerokoval sťažnosť otca .
Právna veta: Skutočnosť, že určité rozhodnutie vydal krajský súd, ešte neznamená, že tento súd rozhodoval ako súd odvolací. V občianskom súdnom konaní totiž krajský súd môže rozhodovať nielen ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), ale aj ako súd prvého stupňa (napr. § 9 ods. 2 O.s.p.) a tiež ako súd nadriadený (§ 16 ods. 1 O.s.p.). Rozhodnutie krajského súdu o tom, že sudca okresného súdu je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, je rozhodnutím vydaným mimo inštančného postupu, kedy krajský súd nerozhoduje ako súd odvolací, ale ako súd nadriadený; proti rozhodnutiu krajského súdu nie s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 250 /20 13 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu: M. K. , bývajúceho v B. , proti žalovan ým: 1/ I. B. , 2/ K. B. , obom bývajúcim v B. , 3/ Slovenskému pozemkovému fondu , so sídlom v Bratislave, Búdková 36, 4/ Okresnému úradu Trenčín – katastr álny odbor , so sídlom v Trenčíne , Piaristická 25 , 5/ I. Š., starostovi obce K. , K. 52 , o určenie ne platnosti právneho úkonu, odstránenie prekážok a iné , vedenej na Okresnom .
Kľúčové slová: navrátenie lehoty, opravný prostriedok, dôležitý dôvod, práceneschopnosť obhajcu

Zbierka NS 5/2003
R 83/2003
Uznesenie
Právna veta: Práceneschopnosť obhajcu v dôsledku takej choroby, ktorá mu charakterom a závažnosťou nebráni podať opravný prostriedok v mene obvineného a na jeho pokyn, nie je „dôležitým dôvodom“ na navrátenie lehoty podľa § 61 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd nepovolil navrátenie lehoty obvinenému na podanie opravného prostriedku proti rozsudku Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici z 23. januára 2003, sp. zn. 4 T 137/02. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4 T 137/02, zo dňa 23. januára 2003 bol obžalovaný voj. v zál. R. T. uznaný vinným z trestného činu ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1, 3 Trestného zákona v súbehu s trestným činom výtržníctva podlá § 202 ods. 1 Trestného zákona. Bol .
Kľúčové slová: nesprávne poučenie súdom, oneskorené podanie opravného prostriedku, poučenie o opravnom prostriedku, rozsudok súdu

Zbierka NS 6/2019
R 64/2019
Rozsudok
Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
... nemôže vzniknúť problém ani v otázke nesprávneho poučenia krajským súdom o lehote, v ktorej mal byť príslušný opravný prostriedok podaný. V prípade, ak účastník podal svoj opravný prostriedok síce neskôr, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť .
Právna veta: I. Okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, musí byť v zmysle § 120 ods. 3 Trestného poriadku vyjadrená v skutkovej vete výrokovej časti rozsudku. Nestačí vyjadriť takúto okolnosť iba v tzv. právnej vete a v použitom zákonnom ustanovení. II. Keď je sťažnosť pre porušenie zákona obmedzená len na výrok o treste a výrok o vine sa vôbec nenapadá, t. j. nespochybňujú sa v nej skutkové zistenia súdu, ani právna kvalifikácia skutku a nenavrhuje sa ani vykonanie dokazovania z dôvodov nerešpektovania ustanovenia § 2 ods. § Trestného poriadku v konaní, ktoré rozhodnutiu predchádzal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v dôsledku porušenia zákona v ustanoveniach § 2 ods. 5, § 258 ods. 1 písm. d) a § 259 ods. 3 Trestného poriadku a § 23 ods. 1, § 31 ods. 1 a § 187 ods. 1 Trestného zákona v prospech obvinenej, zrušil rozsudok krajského súdu vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu. Zrušil aj nadväzujúce rozhodnutia a sám vo veci rozhodol uložením trestu odňatia slobody obvinenej podľa § 187 ods. 1 Trestného zákona vo výmere dva a pol roka, so zaradením do prvej nápravnovýchovnej skupiny .
Kľúčové slová: zbrojný preukaz, rozhodovanie o opravných prostriedkoch, odňatie zbrojného preukazu

Zbierka NS 2/1999
R 40/1999
Rozsudok
Právna veta: Fyzickej osobe možno zbrojný preukaz z dôvodu zmeny v jej spoľahlivosti len v prípade, ak u nej tieto zmeny nastali po vydaní zbrojného preukazu. V konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) môže súd preskúmavané rozhodnutie potvrdiť alebo ho zrušiť a vrátiť správnemu orgánu na ďalšie konanie (§ 250q ods. 2 O.s.p..) Y tomto konaní súd nie je oprávnený ukladať správnemu orgánu povinnosť vydať navrhovateľovi zbrojný preukaz, predĺžiť jeho platnosť o dobu jeho odňatia a uložiť odporcovi ako správnemu orgánu povinnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odňatie zbrojného preukazu navrhovateľovi. V konaní podľa tretej hlavy piatej časti O. s. p. (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) môže súd preskúmavané rozhodnutie potvrdiť, alebo ho zrušiť a vrátiť správnemu orgánu na ďalšie ... orgánu povinnosť vydať navrhovateľovi zbrane, ktoré dal do úschovy odporcovi tak, ako sa toho navrhovateľ domáhal v opravnom prostriedku. Takisto v tomto konaní súd nemôže rozhodovať o náhrade škody, ktorá navrhovateľovi vznikla v súvislosti s .
Právna veta: Konaním okresného súdu vykonaným podľa doterajších predpisov v zmysle § 564 ods. 3 Tr. por. je len konanie okresného súdu ako súdu prvého stupňa od podania obžaloby do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, ak bola obžaloba podaná pred 1. januárom 2006. Konaním o riadnom opravnom prostriedku proti takému rozhodnutiu v zmysle citovaného ustanovenia je konanie o odvolaní proti rozsudku okresného súdu a konanie o sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu vo fáze konania ako je charakterizované vyššie, t.j. v konaní pred súdom do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Vykonávacie konani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... samej, ale aj konanie okresného súdu vo vykonávacom konaní a konaním o riadnom opravnom prostriedku proti takému rozhodnutiu je konanie o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiam okresného súdu v oboch fázach konania, ako sú charakterizované vyššie, teda ... ods. 3 a ods. 4 Tr. por., kde sa osobitne hovorí o „konaní“ a o „riadom opravnom prostriedku proti takému rozhodnutiu“, čím je potrebné rozumieť rozhodnutie, ktoré je výsledkom konania (meritórne rozhodnutie). Rozhodovanie o procesných otázkach .
Právna veta: I. Ak sudca pre prípravné konanie alebo senát nadriadeného súdu pri rozhodovaní o sťažnosti proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie o predĺžení lehoty väzby zistí podmienky pre pozitívnu aplikáciu § 76 ods. 3 Tr. por., zohľadní pri určení lehoty predĺženia väzby spätne počítanú lehotu na podanie obžaloby, prípadne opätovného návrhu na predĺženie lehoty väzby v prípravnom konaní podľa § 76 ods. 2 alebo 4 Tr. por. tak, aby bola eliminovaná obava zo zmarenia alebo podstatného sťaženia účelu trestného konania, ktorá je jedným z nevyhnutných podkladov takéhoto rozhodnutia. Celkový rozsah na t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je v súlade s ustanovením § 371 ods. 2 Trestného poriadku a procesnou podstatou inštitútu dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku bezúčelný postup do volat eľa, pri ktorom navrhuje v podanom dovolaní vysloviť porušenie zákona v neprospech obvineného, ak ... a to opačný výsledok z hľadiska prospechu pre obvinených (a teda aj opak nápravy na základe uplatnenia mimoriadneho opravného prostriedku), než ku ktorému dovolanie sm eruje. Uvedený výsled ný efekt by bol potom popretím a otočením zmyslu .
Právna veta: V konaní o správnom delikte rovnako ako pri prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy.

Úryvok z textu:
... o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) , zastavil konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu, ktorým ako prvostupňový správny orgán uložil navrhovateľke pokutu vo výške 300, - eur z dôvodu ... v Žiline, nemohol stotožniť. 3 Ako vyplýva z obsahu pripojeného spisového materiálu predmetom rozhodnutia mesta napadnutého opravným prostriedkom navrhovateľky j e rozhodnutie primátora mesta o uložení pokuty za správny delikt za porušenie § 13 .
Právna veta: I. Rozhodnutie o odložení veci podľa § 159 ods. 2 Tr. por. nie je rozhodnutím urobeným v rámci trestného stíhania, ale pred jeho začatím. Existencia takého rozhodnutia nie je prekážkou trestného stíhania páchateľa v zmysle § 11 ods. 1 Tr. por., a preto trestné stíhanie možno začať bez zrušenia uvedeného rozhodnutia v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku. II. Nedanie súhlasu poškodeného na trestné stíhanie manžela pre skutok, ktorý bol v štádiu pred začatím trestného stíhania právne posudzovaný ako trestný čin taxatívne vymenovaný v ustanovení §163 ods. 1 Tr. por., nemôže brániť trestné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prokurátora zaoberal len v zúženom rozsahu a posudzoval iba otázku primeranosti trestu uloženého obvinenému, hoci na podklade tohto opravného prostriedku, podaného v neprospech obvineného, bol povinný preskúmať aj správnosť výroku o vine. Pokiaľ by bol postupoval spôsobom ... por., a preto trestné stíhanie možno začať bez toho, aby toto rozhodnutie bolo zrušené v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch. Z toho, čo bolo uvedené vyplýva, že okresný súd postupoval v rozpore so zákonom, keď uznesením z 23 .
Kľúčové slová: podmienečné odsúdenie na trest odňatia slobody, podmienečné zastavenie trestného stíhania

Zbierka NS 2-3/1998
R 37/1998
Rozsudok
Právna veta: Samosudca je oprávnený v každom štádiu súdneho konania podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak zistí splnenie podmienok uvedených v § 307 ods. 1 Tr. por., a to až do vyhlásenia prvostupňového rozhodnutia. Rovnako môže postupovať aj odvolací súd v konaní o riadnom opravnom prostriedku podľa šestnástej hlavy Trestného poriadku a Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona podľa sedemnástej hlavy Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
... vynesenia prvostupňového rozhodnutia. Rovnako môže takto postupovať aj odvolací súd, resp. Najvyšší súd SR v konaní o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa šestnástej a sedemnástej hlavy Trestného poriadku. (Porovnaj aj č. 13/1996 Zb. rozh. tr.). Vyššie uvedený názor Najvyššieho súdu .
Právna veta: I. Z dikcie ustanovenia § 71 ods. 1 veta druhá Trestného poriadku - že o ďalšom trvaní väzby môže „rozhodnúť...,“ z formálneho i gramatického hľadiska znamená, že sudca alebo senát môže v stanovených prípadoch o predĺžení väzby rozhodnúť aj opakovane, ak pre taký postup existujú materiálne predpoklady uvedené v tomto ustanovení. To platí aj pre výklad ustanovenia § 71 ods. 2 Trestného poriadku v znení pred novelou Trestného poriadku č. 366/2000 Z. z. II. Rozhodnutie o predĺžení väzby (§ 71 ods. 1, 2, 4 Trestného poriadku) je jedným zo spôsobov rozhodnutia o väzbe v zmysle § 74 ods. 1 Trestn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podal návrh na predĺženie lehoty trvania väzby a ktorý zároveň bude predsedať senátu, ktorý má rozhodnúť o už spomenutých opravných prostriedkoch. Obžalovaný V. I. poukázal aj na to, že trestnej činnosti, z ktorej bol uznaný za vinného prvostupňovým ... názor, že o predĺžení lehoty trvania väzby nemohol rozhodnúť ten istý senát, ktorý bude rozhodovať aj o podaných opravných prostriedkoch proti rozsudku krajského súdu. Rozhodnutie o predĺžení lehoty trvania väzby je jedným z rozhodnutí o väzbe v zmysle .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.