Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88843

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39935 dokumentov
110768 dokumentov
1687 dokumentov
54 dokumentov
13 dokumentov
442 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak orgán dôchodkového zabezpečenia nevyhovel v plnom rozsahu podanému opravnému prostriedku, je poučenie o novom plynutí lehoty na podanie opravného prostriedku, uvedené v jeho vysvetľujúcom liste nadbytočné a nemá právne účinky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. januára 2001 odmietol ako oneskorene podaný opravný prostriedok navrhovateľky z 23. októbra 2000, ktoiým sa domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne z 19. júla 2000 o priznaní starobného dôchodku vo výške 3 704 Sk mesačne s účinnosťou od 20. júla 2000 a s účinnosťou od 20. augusta 2000 vo výške 4 118 Sk mesačne. Proti uzneseniu Krajského súdu v K. podala navrhovateľka včas odvolanie. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil, lebo je vecne nesprávne.
Právna veta: Z hľadiska čl. 46 ods. 1 ústavy je akceptovateľné, ak opravná inštancia, štatutárny orgán Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie, odmietla žiadosť o preskúmanie neschválenia nenávratného finančného príspevku, ktorou nebolo namietané posúdenie splnenia výberových kritérií (§ 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie). Ak žiadateľ o dotáciu má o rozhodnutí o neschválení nenávratného finančného príspevku závažné ústavnoprávne pochybnosti, môže proti nemu podať ústavnú sťa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. júla 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti Človek v tísni, o. p. s., so sídlom pobočky na Slovensku, Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie, Slovenská republika,... zastúpeného advokátom JUDr. Pavlem Uhlem, Advokátska kancelária, Koŕenského 15, Praha 5 - Smíchov, Česká republika, v postavení hosťujúceho eu
Právna veta: Nie je splnená zákonná podmienka na podanie sťažnosti pre porušenie zákona, vyjadrená v § 266 ods. 1 Trestného poriadku a v dôsledku toho ani na postup podľa § 268 ods. 2 Trestného poriadku, ak sťažovateľ dospel len na základe vlastného hodnotenia dôkazov vo významnej časti k iným skutkovým a právnym záverom, než súd prvého stupňa, ktorý vykonal všetky obžalobou navrhnuté, dostupné a potrebné dôkazy v zmysle § 2 ods. 5 Trestného poriadku, vyhodnotil ich jednotlivo i v ich súhrne tak, ako to predpokladá ustanovenie § 2 ods. 6 Trestného poriadku a toto hodnotenie dôkazov neodporuje základným pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť generálneho prokurátora, ktorú podal proti uzneseniu Vyššieho vojenského súdu v T. z 29. marca 2000, sp. zn. 6 To 11/00, podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu v B. z 18. januára 2000, sp. zn. 5 T 180/99, bol obvinený S. P., v tom čase vojak základnej služby, uznaný za vinného z trestného činu ruvačky podľa § 225 ods. 1, 2 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 24. novembra 1996
Právna veta: Vo veci, v ktorej odvolací súd postupoval v súlade s ustanovením druhej vety § 259 ods. 3 Trestného poriadku a pre nedostatok odvolania prokurátora v neprospech obžalovaného neodstránil svojím rozhodnutím nesprávnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa, nie je možné z dôvodu tejto nesprávnosti podať v neprospech obžalovaného sťažnosť pre porušenie zákona proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ani proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, keďže toto rozhodnutie samo osebe v takomto prípade nebolo právoplatný (§ 266 ods. 1 Trestného poriadku.)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. novembra 2000, sp. zn. 5 To 119/00. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II z 18. júla 2000, sp. zn. 3 T 74/00, bol obvinený R. I. uznaný za vinného z trestného činu nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s
Právna veta: Splnenie zákonných podmienok pre oznamovanie verejnou vyhláškou si posudzuje správny orgán sám. V prejednávanom prípade odôvodňovalo postup žalovanej zistenie, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Právna úprava tohto procesného inštitútu bola zavedená do úpravy stavebného zákona v záujme efektívneho výkonu verejnej správy v stavebnom konaní. Aký počet účastníkov sa považuje za veľký v stavebnom konaní nie je zákonom určené, a preto je to na úvahe správneho orgánu. V tejto súvislosti odvolací súd podporne poukazuje na právnu úpravu v Českej republike, kde zákon č. 500/2004 S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcov : 1. A. B. , bytom D. U. X. , M. S., S., štátneho občana S. R. , 2. I.. P. B. , bytom G. X. , B. , 3. R. . J. B. , bytom G. X. , B. , 4. J. S., bytom V. X. , B. , 5. A. T. , bytom G. X. , B. , 6. K. H. , bytom G. X. , B. , 7. A. T. P. , bytom X. O. C. R. , S. O. , S., štátneho občana S. K. V. B. a S. Í., zastúpených JUDr. O . Š., advokátom , zo sídlom P. S. m., B ., proti žalovanej
Právna veta: Doručovanie písomností verejnou vyhláškou predstavuje štandardný spôsob doručovania umožňujúci primeraným spôsobom riešiť napätie medzi povinnosťou orgánu verejnej správy oznámiť oprávneným subjektom relevantné údaje v konaní a požiadavkou zabezpečiť plynulý priebeh konania elimináciou rizika jeho zablokovania v dôsledku objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti doručenia veľkému počtu osôb v primeranom časovom rozpätí alebo v dôsledku absencie aktuálnych údajov o mieste ich pobytu (napríklad nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 22/06 z 1. októbra 2008, uznesenie Najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov: 1. P. . M. . T. J., D. ., bytom L.L. , K. , 2. B. M. , bytom L.L. , K. , 3. J. K. , bytom L. , K. , 4. M. K. , bytom M. , K. , 5. R. . Z. K. , P. ., bytom B. , K. , 6. D. R. , bytom L. , K. , 7. J. K. , bytom L. , K. , 8. J. J., bytom L. , K. , 9. K. R. , bytom L. , K. , 10 . M. K. , bytom L. , K. , 11 . T. K. , bytom L. 01 , K. , 12 . I.. R. P. , bytom L. , K. , 13 . A.. J.,
Právna veta: Právna úprava správneho súdnictva je obsiahnutá v piatej časti O.s.p. a k ostatným častiam O.s.p. má povahu lex specialis, kde ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti O.s.p. sa v zmysle § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. použijú primerane. Ustanovenie § 246c ods. 1 veta druhá O.s.p. zároveň upravuje prípustnosť opravných prostriedkov (či už riadnych alebo mimoriadnych) v jednotlivých typoch konaní vo veciach správneho súdnictva, pričom opravný prostriedok v správnom súdnictve je prípustný len vtedy, ak je to ustanovené v piatej časti O.s.p. Ak by zákonodarca mal v úmysle v správnom súdnictve pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. J. Š., K. , proti odporcom: 1/ Obec Krajné, 2/ Obec Jablonka, a 3/ Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, v konaní o návrhu na obnovu konania, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/134/2012 -7 zo dňa 10. októbra 2012 , v spojení s opravný m uznesením č. k. 13 S/1 34 /201 2-22 zo dňa
Právna veta: Ak by zákonodarca mal v úmysle v správnom súdnictve pripustiť použitie mimoriadnych opravných prostriedkov, takúto možnosť by zakotvil v piatej časti O.s.p. Tento postup možno odôvodniť tým, že správny súd preskúmava zákonnosť rozhodnutí, ktoré boli vydané v rámci administratívneho postupu (v prípade konaní o žalobách sa musí jednať o rozhodnutie právoplatné, spravidla vydané správnym orgánom druhého stupňa až po využití prípustných opravných prostriedkov) v rámci kontroly sústavy orgánov verejnej správy. Primeranosť použitia ustanovení štvrtej časti O.s.p. je potrebné aplikovať v súvislosti s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Podielnicke družstvo DUNAJ, so sídlom Vývojová 852, Bratislava , proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, so sídlom Trenčianska 55, Bratislav a, o návrhu na obnovu konania , o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 6S/11/2014 -7 zo dňa 28. februára 20 14, v spojení s opravným uznesením č. k. 6S/11/2014 -16 zo dňa 9.
Právna veta: Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa štvrtej časti tretej hlavy CSP. Súčasne zo žiadneho ustanovenia SSP ustanovujúceho správne súdnictvo nevyplýva prípustnosť dovolania proti právoplatnému rozhodnutiu súdu v správnom súdnictve. Z uvedeného plynie záver, že najvyšší súd v správnom súdnictve nie je dovolacím súdom a teda ako súd dovolací nemá právomoc konať. Nový procesný predpis, Správny súdny poriadok, ktorý upravuje správne súdnictvo, sa v žiadnom zo svojich ustanovení nezmieňuje o dovolaní ako o mimoriadnom opravnom prostriedku a taktiež neupravuje možnosť podať dovolanie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sdo/17/2016 8015201036 04. 04. 2017 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2017:8015201036.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. D. R., bytom E., proti odporcovi: obec Studenec, stavebný úrad, so sídlom 053 04 Spišské Podhradie, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konajúc o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Naj
Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že ža
MENU