Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok proti rozsudku súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

103 dokumentov
122 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak orgán dôchodkového zabezpečenia nevyhovel v plnom rozsahu podanému opravnému prostriedku, je poučenie o novom plynutí lehoty na podanie opravného prostriedku, uvedené v jeho vysvetľujúcom liste nadbytočné a nemá právne účinky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. januára 2001 odmietol ako oneskorene podaný opravný prostriedok navrhovateľky z 23. októbra 2000, ktoiým sa domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne z 19. júla 2000 o priznaní starobného dôchodku vo výške 3 704 Sk mesačne s účinnosťou od 20. júla 2000 a s účinnosťou od 20. augusta 2000 vo výške 4 118 Sk mesačne. Proti uzneseniu Krajského súdu v K. podala navrhovateľka včas odvolanie. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil, lebo je vecne nesprávne.
Merito veci Výrok o otázke viny
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Za výrok, ktorým sa rozhoduje o otázke viny, treba považovať nielen výrok o uznaní obžalovaného za vinného v rozsudku odsudzujúcom, ale aj výrok o oslobodení obžalovaného spod obžaloby.

Úryvok z textu:
V konaní o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v neprospech obvineného, Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 24. augusta 2000, sp. zn. 4 To 89/00, a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu B. II. z 1. februára 2000, sp. zn. 2 T 103/98, bol obvinený Mgr. P. B. podlá § 226 písm. b) Trestného poriadku oslobodený spo
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. možno dovolanie podať, ak rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom. Vo všeobecnej rovine treba k tomu dovolaciemu dôvodu uviesť, že tento dôvod dovolania sa vzťahuje k najdôležitejšej fáze trestného konania - k dokazovaniu. Dokazovanie prebieha v štyroch etapách, začína vyhľadávaním, nasleduje etapa zabezpečovania dôkazov, potom ich vykonávania a na záver etapa hodnotenia dôkazov. Za dôkaz pritom môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného D. D. pre prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 1 2. februára 2015 v Bratislave dovolanie obvineného D. D. , podaného prostredníctvom zvoleného obhajcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 4.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak obvinený právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu nevyužije (a súčasne nejde o niektorý z prípadov povinnej obhajoby) napriek zákonnému poučeniu zo strany orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, nemožno hovoriť o porušení práva na obhajobu a už vôbec nie o porušení dotknutého práva zásadným spôsobom tak, ako predpokladá dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Napokon, použijúc gramatický výklad (resp. poukaz na explicitné znenie) ustanovenia § 34 ods. 1 Trestného poriadku, možno dospieť k záveru, že právo na obhajobu primárne ,,počíta" s právom na ,,osobnú ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/25/2022 Identifikačné číslo spisu: 4621010053 Dátum vydania rozhodnutia: 11.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4621010053.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbel
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Najvyšší súd dopĺňa, že pre existenciu objektívnej súvislosti musí byť súvzťažnosť jej jednotlivých znakov daná vo všetkých vyššie uvedených troch komponentoch (aj keď nemožno vylúčiť, že s poukazom na okolnosti každého prípadu môže byť ich vzájomný pomer rôzny, resp. jedna z týchto podmienok môže byť ďalšími ,,zatlačená do úzadia" - viď napr. R 17/1982, 1 Tz 13/1972). Pre pozitívne konštatovanie ohľadom existencie objektívnej súvislosti sa ďalej nevyžaduje napr. súvislosť v mieste spáchania jednotlivých útokov (za miesto spáchania pokračovacieho trestného činu sa považuje každé miesto čiastko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 1Tdo/54/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8716010297 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Patrik Príbelský ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8716010297.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a sudcov JUDr. Martin
Merito veci Procesné - neprípustné odvolanie.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 187/2008 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., bytom N., proti odporcovi: 1/ Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského č. 2, Trnava, za účasti: L. S.R., š. p., B.B., OZ S., , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu 1/ č. K 2008/00061 zo dňa 14. januára 2008 v spojení s opravou nesprávneho písomného vyhotoveni
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. H., bytom N. pri P., proti odporcovi: 1/ Obvodný pozemkový úrad v T., V., T., za účasti: Lesy Slovenskej republiky š. p., B., OZ S., T.,S., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu 1/ č. K 2008/00061 zo dňa 14. januára 2008 v spojení s opravou nesprávneho písomného vyhotovenia rozhodnutia zo dňa 4. februára 2008, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. P. Szaba v trestnej veci obvineného K. U. pre prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a / Trestného zákona a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 20 . januára 2011 v Bratislave dovolanie obvineného K. U. proti rozsudku Okresného súdu Košice II . z 3. júla 2009 , sp.
Merito veci dovolanie obvineného
Najvyšší súd 5 Tdo 1/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. P. Szaba v trestnej veci obvineného K. U. pre prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona a iné, prerokoval na neverejnom
Merito veci náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR XCdo 15XCdo/28/2016 31.05.2016 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:3112225763.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátskou kanceláriou: Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti
MENU