Nájdené rozsudky pre výraz: orgán dôchodkového zabezpečenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
1 dokument
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila nemožno vyvodzovať zo samotnej skutočnosti, že orgán dôchodkového zabezpečenia nevyužil údaje, ktoré mu dôchodca nahlásil keď splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a oznámil orgánu dôchodkového zabezpečenia skutočnosti, významné pre vznik, zmenu alebo zánik nároku na dávku alebo jej výplatu. Takáto skutočnosť nezakladá sama osebe dôvod na vrátenie dávky podľa § 107 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., lebo z nej nevyplýva, že dôchodca vedel, alebo mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 1. júla 1999 odporkyňa odňala od 22. septembra 1999 sirotský dôchodok navrhovateľkinmu synovi Danielovi preto, že 31. augusta 1999 prestal spĺňať podmienky pre jeho poberanie. Toto rozhodnutie odporkyňa zrušila svojím rozhodnutím z 22. septembra 1999 s odôvodnením, že menovaný podmienky pre ďalšie vyplácanie tejto dávky spĺňa. Odporkyňa rozhodnutím zo 17. februára 2000 uložila navrhovateľke podľa § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (
Kľúčové slová: dôchodkové zabezpečeniesústavná príprava na povolanie
R 98/2000
Právna veta: Dobu po vykonaní štátnej záverečnej skúšky a dobu školských prázdnin, ktoré po jej vykonaní bezprostredne nadväzujú, treba hodnotiť z hľadiska trvania účasti na nemocenskom alebo dôchodkovom poistení ako dobu zamestnania, prípadne náhradnú dobu, ak bola doba takýchto školských prázdnin hodnotená ako zamestnanie, prípadne náhradná doba v čase ich trvania. Orgán dôchodkového zabezpečenia ich môže posudzovať len tak, ako ich posudzoval v čase ich trvania, ak iný postup nevyplýva priamo zo zákona. Zmenený postup orgánu dôchodkového zabezpečenia by znamenal takú dodatočnú spätnú zmenu právnych pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. októbra 1999 zrušil rozhodnutie odporkyne z 22. júla 1997, ktoiým bol navrhovateľke priznaný od 1. augusta 1997 starobný dôchodok v sume 5 351 Sk, po celkovom započítaní 40 rokov zamestnania, z toho po 18. roku veku 36 rokov. Do doby zamestnania navrhovateľky nezapočítala odporkyna dobu od 16. mája 1962 do 7. júna 1962, ako obdobie od ukončenia vysokoškolského štúdia do nastúpenia do zamestnania. Krajský súd dospel k záveru, že v čase pred 1. októbrom 1988 bola d
Právna veta: Ak v dôsledku pobytu dôchodcu v cudzine dávka dôchodkového zabezpečenia nebola odňatá, ale jej výplata bola zastavená, môže orgán dôchodkového zabezpečenia rozhodnúť len o uvoľnení výplaty. Nové rozhodnutie o priznaní dávky neprichádza do úvahy, lebo by bolo nadbytočné.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 3. januára 1995 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie čiastočného invalidného dôchodku a následne rozhodnutím z 22. novembra 1995 zamietla jeho žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. V obidvoch prípadoch tak zohľadnila len skutočnosť, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej odpracovanej doby pred vznikom nároku na dôchodok. Proti rozhodnutiam odporkyne podal navrhovateľ opravný prostriedok, v ktorom žiadal napadnuté rozhodnutia zrušiť a domáhal sa uvoľnenia vý
Právna veta: Ak orgán dôchodkového zabezpečenia nevyhovel v plnom rozsahu podanému opravnému prostriedku, je poučenie o novom plynutí lehoty na podanie opravného prostriedku, uvedené v jeho vysvetľujúcom liste nadbytočné a nemá právne účinky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. januára 2001 odmietol ako oneskorene podaný opravný prostriedok navrhovateľky z 23. októbra 2000, ktoiým sa domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne z 19. júla 2000 o priznaní starobného dôchodku vo výške 3 704 Sk mesačne s účinnosťou od 20. júla 2000 a s účinnosťou od 20. augusta 2000 vo výške 4 118 Sk mesačne. Proti uzneseniu Krajského súdu v K. podala navrhovateľka včas odvolanie. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil, lebo je vecne nesprávne.
Právna veta: Rozhodnutie orgánu dôchodkového zabezpečenia podľa § 95 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení o novom vymeraní dávky neprávom odopretej nemusí predchádzať rozhodnutiu o úprave dôchodku podľa § 162f toho istého zákona v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 21. novembra 2000, č. k. 3 S 470/99-23, potvrdil rozhodnutie odporkyne zo 6. augusta 1999, ktoiým bol podľa § 162f zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 107/1999 Z. z. od splátky za mesiac júl 1999 upravený starobný dôchodok navrhovateľky na sumu 4 653,- Sk mesačne a vdovský dôchodok navrhovateľky na sumu 1 582,- Sk mesačne, teda spolu jej boli na výplatu priznané uvedené dôchodky v celkovej sume 6 235,- Sk mesačne. V konaní a pri rozhodova
Právna veta: Oznámenie orgánu sociálneho zabezpečenia o spôsobe výplaty dávky dôchodkového zabezpečenia, vrátane určenia mesačných lehôt vyplácania jej splátok a výšky doplatku nie je rozhodnutím o zákonnom nároku na dávku a nepodlieha preto preskúmaniu súdu podľa ustanovení § 244 a nasl. O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 6. apríla 1993 potvrdil rozhodnutie Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporcu) zo 16. decembra 1991, keď dospel k záveru, že navrhovateľke bol ním správne od 8. februára 1991 priznaný pomerný starobný dôchodok 550 Kčs mesačne, od marca 1991 zvýšený na 740 Kčs mesačne. Uvedeným rozsudkom súčasne zrušil rozhodnutie právneho predchodcu odporcu zo 16. januára 1992, ktorým bol v rámci mimosúdnej rehabilitácie navrho
Právna veta: Posudková komisia sociálneho zabezpečenia sa musí vysporiadať so všetkými odbornými závermi o zdravotnom stave účastníka, aj keď ich prípadne zaujali ošetrujúci lekári, ktorí invaliditu neposudzujú. Úplným a vyčerpávajúcim spôsobom musí súdu vysvetliť, z akého dôvodu nemožno záver iného lekára zohľadniť.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 12. januára 2001 zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že nie je invalidná v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.‘j a nie je ani čiastočne invalidná podlá § 37 ods. 3 tohto zákona. Navrhovateľka podala proti uvedenému rozhodnutiu opravný prostriedok, v ktorom uviedla, že jej zdravotný stav sa neustále zhoršuje, nemôže pracovať, je dezorientovaná a sč
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
O d ô v o d n e n i e Sociálna poisťovňa, ústredie (ďalej len „SPÚ“) listom z 23. októbra 2018 podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadala predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) o prijatie stanoviska k zjednoteniu výkladu otázky potreby pokračovania v súdnom konaní o nároku na dávku úrazového poistenia v prípade, ak poškodený zomrel v priebehu tohto konania. Sociálna poisťovňa poukázala na
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/110/2014 4014200216 27. 01. 2016 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2016:4014200216.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa: C.. I. P., nar. XX. U. XXXX, bytom X., U. XX,
MENU