Nájdené rozsudky pre výraz: orgán štátnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6067

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2040 dokumentov
19186 dokumentov
35 dokumentov
15 dokumentov
24 dokumentov
361 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny - protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by bola por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sži/44/2014 Identifikačné číslo spisu: 1012201683 Dátum vydania rozhodnutia: 19.01.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1012201683.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Aliancia Fair-play, občianske združenie, Smrečianska 21, Bratislav
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konanie podľa § 3 ods. 2 veta druhá zákona č. 135/1961 Zb., v ktorom obce určujú a rozhodujú o použití dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách a povoľujú vyhradené parkoviská. Z uvedeného potom vyplýva, že ak obce rozhodujú pri prenesenom výkone štátnej správy o použití dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách podľa zákona č. 135/1961 Zb. na konanie nepoužijú správny poriadok (lex specialis deroga ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 3Sžo/56/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8011200852 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Zemková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8011200852.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Kúpele Horný Smokovec, s.r.o., Horný Smokovec 2, Vysoké
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Podľa čl. 108 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je „vláda Slovenskej republiky najvyšším orgánom výkonnej moci“, a nie aj najvyšším (ústredným) orgánom štátnej správy. Zatiaľ čo vláda Slovenskej republiky ako jedna z ústavných zložiek štátnej moci v Slovenskej republike má právnu základňu svojho vzniku, právomocí, zodpovednosti, ako aj zániku danú priamo Ústavou Slovenskej republiky (čl. 108 až 121 Ústavy Slovenskej republiky), podľa čl. 122 Ústavy Slovenskej republiky sa ústredné a miestne orgány štátnej správy zriaďujú výlučne zákonom. Zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 3. marca 1999 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť JUDr. J. S., bytom V., zastúpeného advokátom JUDr. P. L., T., vo veci porušenia jeho základných práv upravených v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a v Ústave Slovenskej republiky rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky o amnestii z 8. decembra 1998 uverejneným pod č. 375/1998 Z. z. a takto r o z h o d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V konaní o ochranu osobnosti fyzickej osoby, do ktorej bolo zasiahnuté nepravdivou informáciou poskytnutou médiám hovorcom ústredného orgánu štátnej správy, je pasívne vecne legitimovaný ústredný orgán štátnej správy, ktorého je hovorcom, nie Slovenská republika.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Mariána Sluka , PhD., v právnej veci žalobcu I. I.., bývajúceho v P., zastúpeného Mgr. S. T. , advokátom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Prešov pod s
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Spoločná zdravotná poisťovňa je právnickou osobou (§ 2 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z.) a nie je orgánom štátnej správy uvedeným v ustanovení § 246 ods. 2 písm. a), písm. d) Občianskeho súdneho poriadku. Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky nie je príslušný na preskúmanie zákonnosti jej rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia Spoločnej zdravotnej poisťovne Bratislava zo 4. februára 1999. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením postúpil vec Krajskému súdu v Bratislave ako súdu vecne a miestne príslušnému. Z odôvodnenia: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických os
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odporca podľa zákona č. 330/1991 Zb. koná ako orgán štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 5 ods. 2 písm. c/) a jeho rozhodnutia a postupy podľa tohto zákona sa preto považujú za rozhodnutia a postupy v oblasti verejnej správy. Takto potom aj vzťah medzi navrhovateľom ako účastníkom pozemkových úprav a odporcom ako orgánom štátnej správy v oblasti pozemkových úprav je vzťahom verejnoprávnym vyplývajúcim zo zákona č. 330/1991 Zb. a nemožno ho považovať za vzťah občianskoprávny.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Nds/1/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa označeného ako „Združenie ú.“, so sídlom Miestny úrad Mestskej časti Z., N., B., zastúpeného JUDr. O. Š., advokátom so sídlom P., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, so sídlom Trenčianska 55, Bratislava, o „uloženie povinnos
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Bolo povinnosťou zdravotnej poisťovne podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z., pokiaľ zistila nedostatky uvedené v § 23 ods. 1, predpísať platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne a zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. zákonom č. 581/2004 Z.z., účinnosťou tohto zákona dňom 1.11.2004, prešla táto povinnosť na úrad podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., a.s. so sídlom K., IČO: X., zastúpeného Mgr. F., advokátom, Advokátska kancelária F., so sídlom K., proti žalovanému: Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru č. 2, Prešov, IČO: 37 870 475, o nároku žalobcu na zaplatenie poplatku z omeškania podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. vo výške 0,2 % za každý deň z omeškania zo sumy 49.269,53 € od 19.12.2002 do 12.2.2008 a o žia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Prejednanie a rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu obce o uložení pokuty za iný správny delikt podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov patrí do právomoci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Uznesením, č.k. 22Sp/30/2011-11 zo dňa 30. augusta 2011 Krajský súd v Ž. podľa § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) s poukazom na § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 369/1990 Zb.“ alebo „zákon o obecnom zriadení“) a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), zastavil konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na rozhodnutie o nároku na finančnú náhradu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. je daná právomoc súdu. Doplnenie: V rámci dovolacieho konania bolo treba vyriešiť zásadnú otázku procesného charakteru, spočívajúcu v tom, či v prípade neuspokojeného nároku na finančnú náhradu ústredným orgánom štátnej správy, môže sa oprávnená osoba domáhať jeho priznania na súde, teda, či na prejednanie takéhoto nároku oprávnenej osoby je daná právomoc súdu. Podľa § 7 ods. 1 O.s.p. v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, dr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovatelia sa poukazom na ustanovenie § 13 zákona č. 87/1991 Zb. domáhali, aby odporcovi bola uložená povinnosť poskytnúť im finančnú náhradu za nehnuteľnosti, ktoré nemožno vydať (§ 8 zákona č. 87/1991 Zb.). Okresný súd v Prievidzi uznesením z 30. 10. 1992, č.k. 9 C 92/92-39 konanie zastavil, po právoplatnosti uznesenia vec postúpil Ministerstvu financií SR v Bratislave. Žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Po preskúmaní podmienok konania (§ 103 O.s.p.) dospel k záveru, že
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Konanie vo veci vyrubenia poplatkov za uloženie odpadov na skládke nepatrí do právomoci súdu. Účelom vyberania poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu je realizácia politiky vlády v oblasti životného prostredia a predstavujú zdroj príjmov príslušnej obce, resp. Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky, podobne ako aj iné odvody, pokuty, penále, dane, zvýšenia dane, úroky alebo exekučné náklady tvoriace zdroj príjmov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí. Ich spoločnou črtou je, že vo vzájomnom vzťahu vždy domin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou z 3. júla 1996 podanou na Okresnom súde T. sa žalobcovia domáhali od žalovaného zaplatenia poplatkov za uloženie odpadov a penále za omeškanie. Súd svojím rozsudkom zo 17. októbra 1996 rozhodol tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi v 1. rade sumu 7 180 739,50 Sk, žalobcovi v 2. rade sumu 8 229 383 Sk a štátu na účet súdu sumu 100 000 Sk. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v K. uznesením z 30. decembra 1998 rozsudok súdu prvého stupňa zrušil, konanie zastavil a vec postúpi
MENU