Nájdené rozsudky pre výraz: orgán štátnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3790

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1807 dokumentov
13636 dokumentov
35 dokumentov
14 dokumentov
24 dokumentov
279 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny - protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by bola por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Aliancia Fair -play, občianske združenie, Smrečianska 21, Bratislava, právne zastúpeného Mgr. Vladimírom Šárnikom , advokátom so sídlom Národného oslobodenia 25, Bernolákovo, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SLV -OLVS -76/2012 zo dňa 17.07.2012 , konajúc o odvolaní žalo bc
Právna veta: Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konanie podľa § 3 ods. 2 veta druhá zákona č. 135/1961 Zb., v ktorom obce určujú a rozhodujú o použití dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách a povoľujú vyhradené parkoviská. Z uvedeného potom vyplýva, že ak obce rozhodujú pri prenesenom výkone štátnej správy o použití dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách podľa zákona č. 135/1961 Zb. na konanie nepoužijú správny poriadok (lex specialis deroga ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž o/56 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci navrhovateľa : Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. , Horný Smokovec 2, Vysoké Tatry, právne zastúpený: Barger Prekop, s.r.o., advokátska kancelária, Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava , proti odporcovi : Mesto Vysoké Tatry , Starý Smokovec 1, Starý Smokovec, Vysoké Tatry, právne zastúpený: JUDr. František Komka, advokát, Hlavná 27, Prešov , za účasti: 1. Literárny fond
Právna veta: 1. Podľa čl. 108 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je „vláda Slovenskej republiky najvyšším orgánom výkonnej moci“, a nie aj najvyšším (ústredným) orgánom štátnej správy. Zatiaľ čo vláda Slovenskej republiky ako jedna z ústavných zložiek štátnej moci v Slovenskej republike má právnu základňu svojho vzniku, právomocí, zodpovednosti, ako aj zániku danú priamo Ústavou Slovenskej republiky (čl. 108 až 121 Ústavy Slovenskej republiky), podľa čl. 122 Ústavy Slovenskej republiky sa ústredné a miestne orgány štátnej správy zriaďujú výlučne zákonom. Zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 3. marca 1999 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť JUDr. J. S., bytom V., zastúpeného advokátom JUDr. P. L., T., vo veci porušenia jeho základných práv upravených v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a v Ústave Slovenskej republiky rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky o amnestii z 8. decembra 1998 uverejneným pod č. 375/1998 Z. z. a takto r o z h o d
Právna veta: V konaní o ochranu osobnosti fyzickej osoby, do ktorej bolo zasiahnuté nepravdivou informáciou poskytnutou médiám hovorcom ústredného orgánu štátnej správy, je pasívne vecne legitimovaný ústredný orgán štátnej správy, ktorého je hovorcom, nie Slovenská republika.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Mariána Sluka , PhD., v právnej veci žalobcu I. I.., bývajúceho v P., zastúpeného Mgr. S. T. , advokátom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Prešov pod s
Právna veta: Spoločná zdravotná poisťovňa je právnickou osobou (§ 2 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z.) a nie je orgánom štátnej správy uvedeným v ustanovení § 246 ods. 2 písm. a), písm. d) Občianskeho súdneho poriadku. Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky nie je príslušný na preskúmanie zákonnosti jej rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia Spoločnej zdravotnej poisťovne Bratislava zo 4. februára 1999. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením postúpil vec Krajskému súdu v Bratislave ako súdu vecne a miestne príslušnému. Z odôvodnenia: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických os
Právna veta: Odporca podľa zákona č. 330/1991 Zb. koná ako orgán štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 5 ods. 2 písm. c/) a jeho rozhodnutia a postupy podľa tohto zákona sa preto považujú za rozhodnutia a postupy v oblasti verejnej správy. Takto potom aj vzťah medzi navrhovateľom ako účastníkom pozemkových úprav a odporcom ako orgánom štátnej správy v oblasti pozemkových úprav je vzťahom verejnoprávnym vyplývajúcim zo zákona č. 330/1991 Zb. a nemožno ho považovať za vzťah občianskoprávny.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Nds /1/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa označeného ako „Združenie ú .“, so sídlom Miestny úrad Mestskej časti Z ., N., B ., zastúpeného JUDr. O. Š., advokátom so sídlom P. , proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, so sídlom Trenčiansk a 55, Bratislava, o „uloženie povinnosti zapísať navrhovateľa do registra združení“ podľa zákona č. 330/1991 Zb. , veci vedenej na Krajskom súde v Brat
Právna veta: Prejednanie a rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu obce o uložení pokuty za iný správny delikt podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov patrí do právomoci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Uznesením, č.k. 22Sp/30/2011-11 zo dňa 30. augusta 2011 Krajský súd v Ž. podľa § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) s poukazom na § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 369/1990 Zb.“ alebo „zákon o obecnom zriadení“) a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), zastavil konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
Právna veta: Bolo povinnosťou zdravotnej poisťovne podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z., pokiaľ zistila nedostatky uvedené v § 23 ods. 1, predpísať platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne a zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. zákonom č. 581/2004 Z.z., účinnosťou tohto zákona dňom 1.11.2004, prešla táto povinnosť na úrad podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., a.s. so sídlom K., IČO: X., zastúpeného Mgr. F., advokátom, Advokátska kancelária F., so sídlom K., proti žalovanému: Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru č. 2, Prešov, IČO: 37 870 475, o nároku žalobcu na zaplatenie poplatku z omeškania podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. vo výške 0,2 % za každý deň z omeškania zo sumy 49.269,53 € od 19.12.2002 do 12.2.2008 a o žia
Právna veta: Na rozhodnutie o nároku na finančnú náhradu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. je daná právomoc súdu. Doplnenie: V rámci dovolacieho konania bolo treba vyriešiť zásadnú otázku procesného charakteru, spočívajúcu v tom, či v prípade neuspokojeného nároku na finančnú náhradu ústredným orgánom štátnej správy, môže sa oprávnená osoba domáhať jeho priznania na súde, teda, či na prejednanie takéhoto nároku oprávnenej osoby je daná právomoc súdu. Podľa § 7 ods. 1 O.s.p. v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, dr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovatelia sa poukazom na ustanovenie § 13 zákona č. 87/1991 Zb. domáhali, aby odporcovi bola uložená povinnosť poskytnúť im finančnú náhradu za nehnuteľnosti, ktoré nemožno vydať (§ 8 zákona č. 87/1991 Zb.). Okresný súd v Prievidzi uznesením z 30. 10. 1992, č.k. 9 C 92/92-39 konanie zastavil, po právoplatnosti uznesenia vec postúpil Ministerstvu financií SR v Bratislave. Žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Po preskúmaní podmienok konania (§ 103 O.s.p.) dospel k záveru, že
Právna veta: Rozhodnutie o odvolaní znalca podľa § 20 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch nepodlieha preskúmaniu súdom podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal zrušenia rozhodnutia predsedníčky Mestského súdu v B. z 28. decembra 1993, ktorým bol odvolaný z funkcie znalca z odborov cestná doprava a strojárenstvo. Poukázal na to, že neboli splnené podmienky na jeho odvolanie z funkcie znalca ustanovené v § 20 písm. c/ zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch. Žalobca príslušnosť súdu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vyvodzoval z ustanovenia § 247 O.s.p., lebo bol napadnutým rozhodnutím ukrátený na svoji
MENU