Nájdené rozsudky pre výraz: orgán verejnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8938

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3612 dokumentov
17513 dokumentov
125 dokumentov
10 dokumentov
234 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V konaní podľa § 250t OSP súd nemôže skúmať už vydané rozhodnutie a ani skutočnosti vyplývajúce z vydaného rozhodnutia, najmä nie jeho zákonnosť a postup, ktorým orgán verejnej správy dospel k vydaniu rozhodnutia. To je predmetom konania o preskúmanie zákonnosti samotného rozhodnutia. Ak má vydané a žalobcovi doručené rozhodnutie formálne nedostatky, nápravy sa žalobca mohol domáhať podaním žaloby podľa § 247 a nasl. OSP.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -25 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. B., bytom N., zastúpený A. advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom T. proti odporcovi Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR, so sídlom 911 01 Trenčín, Smetanova č. 6, zastúpený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Úradom právnych služieb, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l
Právna veta: O dávkach nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov sa len v sporných prípadoch rozhoduje písomným rozhodnutím a podľa nich nejde o spornú vec, ale o jasne preukázané porušenie liečebného režimu zo strany navrhovateľa. Keďže už samotná skutočnosť, že navrhovateľ tvrdí a aj preukazuje dôkazom, že k porušeniu liečebného režimu z jeho strany nedošlo a odporca tvrdí opak je sporom v tejto veci, mal odporca podľa ust. § 83a § 84 zák.č. 328/2002 Z.z. vydať písomné rozhodnutie v spornej veci. Toto rozhodnutie musí byť navrhovateľovi doručené do vlastných rúk a navrhovateľ musí ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -25 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. B., bytom N., zastúpený A. advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom T. proti odporcovi Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR, so sídlom 911 01 Trenčín, Smetanova č. 6, zastúpený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Úradom právnych služieb, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 zák. o sťažnostiach, sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti. Podľa § 22 ods. 2 zák. o sťažnostiach, sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti. Podľa § 22 ods. 3 zák. o sťažnostiach, sťažnosť podľa odseku 1 vybaví vedúci orgánu verejnej správy alebo ním sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -40 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľa: J. Š., Ú. Ž. , P. O. Box X. , Ž. , proti odporcovi: Úrad vlády Slovenskej republiky , Nám. Slobody 1, Bratislava, o návrhu v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy , t
Právna veta: 1. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 250v pojem ,,zásah“ nedefinuje; jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym verejným právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupe orgánu verejnej správy, v jeho činnosti, (úkon, pokyn), prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž z/3/20 11 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Evy Babiakovej, CSc. a člen ov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci navrhovateľa : W. B. . C. , nar. X. , trvale bytom X. D. S., W. H. C. , C. , U. , štátna príslušnosť U. , zast. M. . R. R. , advokátom, I., S., Š. X. , K. , proti odporcovi : Ministerstvo vnút
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 zákona o sociálnom poistení na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom. Podľa § 172 ods. 3 zákona o sociálnom poistení konanie vo veciach podľa odseku 1 je a) konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia (ďalej len "dávkové konanie"), b) iné konanie (ďalej len "nedávkové konanie"). Podľa § 172 ods. 5 zákona o sociálnom poistení predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. J. F. , narodeného X. , zastúpeného JUDr. J. F. obaja bytom v B. , Ď. ul. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o návrhu na odstránenie nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní vrátenie poistného, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave,
Právna veta: Vyhláška teda bola vydaná v súlade s čl. 123 Ústavy SR, podľa ktorého ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon. S ohľadom na obsah podaného návrhu a vyjadrenia odporcu súd ďalej posudzoval, či vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, resp. realizáciu jeho ustanovení možno považovať za nezákonný zásah orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a ani nemá charakter opatrenia zameraného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžz/2/20 11 -24 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa J. Š., nar. X. , t.č. v Ú. , Ž. proti odpor covi Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom Župné nám. 13, Bratislava, o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verej
Právna veta: Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa začína podaním žaloby, ktorá musí obsahovať tvrdenie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný. Nečinnosť je v podstate pasivita správneho orgánu vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán konal a rozhodol. Nečinnosť sa najčastejšie prejavuje v opomenutí predpísaných úkonov (napr. vykonávanie úkonov bez vedomia účastníkov, opomenutie predvolať účastníka) alebo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžnč /4/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J. Š., t.č. Ú. , proti odporcovi: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže , Šagátova č. 1 , Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a . O d ô v o d n e n i e I.
Právna veta: Zák.č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov v tretej časti (Pôsobnosť prokurátorov) štvrtý diel (Dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy) upravuje rozsah pôsobnosti prokuratúry pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, a to orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, štátnymi orgánmi a inými právnickými osobami, ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu a právnickými osobami, ktorým osobitný zákon zveril ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -17 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J. Š., t.č. Ú., proti odporcovi: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štúrova č. 2, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a . O d ô v o d n e n i e Navrhovateľ sa návrhom
Právna veta: Predpokladom toho, aby súd mohol návrhu navrhovateľa v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy vyhovieť je okrem splnenia iných zákonných predpokladov, aby orgán verejnej správy, proti ktorému návrh smeruje, nekonal bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom. Preto aby bol navrhovateľ úspešný v tomto konaní, musí byť podľa zákona (§ 250t ods. 1 O.s.p.) navrhovateľom označený odporca povinný konať a oprávnený vydať rozhodnutie, ktorého sa navrhovateľ v konaní o nečinnosti domáha. Ak označený odporca požadovanou kompetenciou na základe zákona nedisponuje ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -43 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Z. K. , a.s. , so sídlom M. M. , zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. R. B. , s. r.o., so sídlom Ľ.Ľ., proti odporcovi: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13 , Banská Bystrica, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi náhra
Právna veta: Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v tretej časti (Pôsobnosť prokurátorov) štvrtý diel (Dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy) upravuje rozsah pôsobnosti prokuratúry pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, a to orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, štátnym orgánmi a inými právnickými osobami, ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu a právnickými osobami, ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a povin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J. Š., t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce , proti odporcovi: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova č. 2, Bratislava, v konaní o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správ y, takto r o z h o d o l : Na jvyšší súd Slovenskej republiky návrh proti nečinnosti odporcu z a m i e t a . Navrhovateľovi právo na náhradu trov
MENU