Nájdené rozsudky pre výraz: organizácia úradnej kontroly potravín

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov nevylúčil inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky z výkonu úradných kontrol potravín (§ 23 ods. 1). Obmedzenie účasti na výkone úradných kontrol potravín vyplýva iba pre inšpektorov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorí sú oprávnení vykonávať úradnú kontrolu potravín v územnom obvode inej ako miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy len na základe poverenia, ktoré im vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (§ 23 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd napadnutým rozsudkom podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. g/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 1373/2016 zo dňa 16.05.2016, ako aj rozhodnutie orgánu verejnej správy prvej inštancie č. 2016/00014-3 zo dňa 21.03.2016 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal voči žalovanému právo na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia krajský súd konštatoval, že po preskúmaní zákon
Merito veci Označovanie bryndze
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Bryndza sa podľa suroviny použitej na jej výrobu člení na ovčiu bryndzu (vyrábanú len zo zrejúceho ovčieho hrudkového syra alebo skladovaného ovčieho syra) a zmesnú bryndzu (vyrábanú zo zrejúceho ovčieho hrudkového syra a vyzretého hrudkového syra alebo skladovaného ovčieho syra a vyzretého hrudkového syra). Vždy však musí obsahovať najmenej 50 % ovčieho hrudkového syra zo sušiny výrobku, a preto zákonodarca logicky nestanovil povinnosť označovať ju v názve percentuálnym podielom ovčieho hrudkového syra zo sušiny výrobku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 2S/40/2015-85 zo 7. októbra 2015 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“ a „rozhodnutie krajského súdu“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. 31183/2014 zo 16. decembra 2014 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného správneho orgánu“), ktorým Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „žalovaný správny orgán“) potvrdilo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán konal a rozhodol. Nečinnosť môže spočívať v opomenutí správneho orgánu vykonať predpísaný úkon alebo v zbytočných prieťahoch v jeho postupe, ale môže spočívať aj v tom, že namiesto rozhodnutia správny orgán tvrdí nedostatok svojej právomoci a vec vybaví iba listom alebo informáciou, prípadne záznamom v spise. V poslednom prípade musí byť obsahom návrhu na začatie konanie tvrdenie, že v konaní n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžnč/3/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky obchodnej spoločnosti B., s. r. o., so sídlom S., zastúpenej JUDr. M., advokátkou, so sídlom H., proti odporkyni Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, so sídlom Botanická 17/45, Bratislava, o návrhu proti nečinnosti odporkyne, takto
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Čerstvé ovocie a zelenina sú tzv. živou potravinou aj po dosiahnutí konzumnej zrelosti, a preto v nich naďalej i pri doprave, skladovaní a vystavovaní v predajni prebiehajú procesy súvisiace s dozrievaním, ale aj mikrobiologické procesy, ktoré môžu pri nesprávnom skladovaní, nešetrnej manipulácii či zanedbaní kontroly ich kvality spôsobiť ich následné mikrobiologické poškodenie. II. V prípade čerstvého ovocia a zeleniny ide o druh potravín citlivých na mechanické poškodenie, a preto je potrebné ich konzumnú bezpečnosť neustále kontrolovať aj počas vystavovania v predajni, pretož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 1S/68/2015-85 zo dňa 21. apríla 2016 podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) zamietol žalobu žalobcu a nepriznal mu právo na náhradu trov konania. Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.k. 151/2015 zo dňa 13.02.2015, ktorým podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) prvostupňov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nie každá potravina po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti je súčasne nebezpečná, zdraviu škodlivá alebo nevhodná na ľudskú spotrebu. Ak orgán úradnej kontroly potravín zistí u prevádzkovateľa porušenie zákazu umiestňovania potravín na trh po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, nemôže bež ďalšieho konštatovať, že prevádzkovateľ týmto konaním súčasne porušil zákaz umiestňovať potraviny na trh, ktoré sú iné ako bezpečné.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „správny súd“) rozsudkom č. k. 5S/34/2016-251 z 24. mája 2017 zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2138/2016 z 18. júla 2016 a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení rozsudku správny súd uviedol, že v administratívnom konaní vykonali kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica a Regionálnej veterinárnej
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Asan/2/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015200780 Dátum vydania rozhodnutia: 26.04.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015200780.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/24/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011200396 Dátum vydania rozhodnutia: 11.06.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:1011200396.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudkýň JUDr. Gabriely G
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Asan/32/2018 Identifikačné číslo spisu: 5017200088 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5017200088.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Mi
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/44/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015200448 Dátum vydania rozhodnutia: 29.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015200448.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a čl
MENU