Nájdené rozsudky pre výraz: orgány činné v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6029

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3863 dokumentov
11048 dokumentov
30 dokumentov
53 dokumentov
7 dokumentov
359 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1. Uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov - sťažnosti pre porušenie zákona a obnovy konania - predstavuje zásah do právoplatných rozhodnutí. So zreteľom na význam inštitúcie právoplatnosti rozhodnutí a na ich vzťah k existencii právneho štátu možno takýto zásah dovoliť len výnimočne a za presne stanovených podmienok. Opačný postup znamená ohrozenie právnej istoty ako jednej zo zásad právneho štátu. 2. Nedodržanie zákonom stanovených podmienok Najvyšším súdom Slovenskej republiky po uplatnení mimoriadnych opravných prostriedkov má za následok porušenie čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 27. apríla 1999 v senáte vo veci podnetu S. C., bytom S., a V. O., bytom B., zastúpených advokátom JUDr. R. B., na začatie konania o porušení ich práv priznaných v čl. 17 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Tz 5/98 zo dňa 20. mája 1998 takto r o z h o d o l : 1. Právo S. C. a V. O. priznané čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, teda i rozhodnutia prokurátora nepodliehajú preskúmavacej právomoci súdov podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (Správne súdnictvo).

Úryvok z textu:
Návrhom zo dňa 11. marca 1996 žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného zo dňa 26. novembra 1993, ktorým sťažnosť žalobcu proti uzneseniu vyšetrovateľa Obvodného úradu vyšetrovania PZ SR B. zo dňa 11. októbra 1993 o odložení veci zamietol ako nedôvodnú. Poukázal na to, že prokuratúra rozhodnutím porušila základné povinnosti stíhať všetky trestné činy podľa § 2 ods. 3 Tr. poriadku, chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb podľa Ústavy SR čl. 149, demonštrovala ner
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Primeranosť dĺžky konania nemožno vyjadriť numericky v zmysle určenia lehoty jeho trvania, ale je nutné túto skúmať a preverovať pri každom prípade jednotlivo vo svetle konkrétnych okolností veci. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že kritériami podľa ktorých možno posudzovať primeranosť dĺžky trestného konania sú charakter prejednávanej veci, najmä jej zložitosť, závažnosť, rozsiahlosť či obťažnosť dokazovania, spôsob správania účastníkov v priebehu konania, prípadné zvláštne okolnosti, ktoré môžu spôsobiť prieťahy v konaní. Pri uvážení vyššie uvedených kritérií má najvyšší súd za to, že ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 To 5 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Pavla Farkaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. novembra 2011 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému O. M. a spol. , pre trestný čin skr átenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 148 ods. 5 Tr. zák. účinnéh o do 1. januára 2006, o odvolaní
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Sudca môže subjektívne rozhodovať absolútne nestranne, napriek tomu jeho nestrannosť môže byť vystavená oprávneným pochybnostiam so zreteľom na jeho štatút, či funkcie, ktoré zastával. Z čoho vyplýva, že nestrannosť sudc u sa musí objektívne javiť aj v očiach verejnosti a najmä strán trestného konania a predovšetkým obvineného .

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného A. K. pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. , s poukazom na § 138 písm. j/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 17. februára 2011 v Bratislave , o návrhu predsedu senátu Krajského súdu v Prešove na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Obvineným namietaný dôvod dovolania uvedený v § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. sa viaže k dokazovaniu. Dôkazom je priamy poznatok alebo výsledok činnosti orgánu činného v trestnom konaní, alebo ktorý získal pomocou dôkazného prostriedku a slúži na objasnenie skutočností, ktoré sú predmetom dokazovania. Podmienkou, aby dôkazom mohlo byť v zmysle § 119 ods. 2 Tr. por. naozaj všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci je, aby išlo o dôkazy získané zákonným spôsobom. Vo vzťahu k námietke obvineného, že prístup súdu vo vzťahu k vykonaniu vyššie uvedených vecných dôkazov na hlavnom pojednáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Tdo/8/2015 Identifikačné číslo spisu: 3112010448 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3112010448.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Danie
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Znemožnenie uplatnenia práva na obhajobu, ktoré zákon priznáva podozrivej osobe, je subsumovateľné pod porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. len za predpokladu, že taký postup orgánov činných v trestnom konaní negatívne ovplyvnil vykonávanie procesných úkonov po začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia. II. Za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 37 1 ods. 1 písm. c/ Tr. por. nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov pri plnení povinnosti podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 34 /2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika v trestnej veci proti obvinen ej J. H. , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 34 T 104/2010 na neverejnom zasadnutí 12 . augusta 2014 v Bratislave o dovolaní obvinen ej J. H. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 3. mája 201 1, sp. zn. 1 To 30 /201 1, takto r o z h
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 28 Tr. por. v znení novely č. 558/1992 Zb. treba do konania pribrať tlmočníka aj vtedy, ak obvinený vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. Ide o subjektívne právo obvineného, aby sa mohol vyjadrovať v materinskom jazyku. Z uvedeného vyplýva, že pribratie tlmočníka v uvedenom prípade nezávisí od posúdenia orgánov činných v trestnom konaní, či a do akej miery obvinený ovláda slovenský jazyk.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol sťažnosť krajského prokurátora, podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júla 1992, sp. zn. 1 T 46/92. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Bratislave podal obžalobu na J. C. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 4 Tr. zák., ktorý mal spáchať v podstate tak, že ako podnikateľ od 9. 10. 1991 do 6. 11. 1991 prevzal od rôznych podnikov tovar v celkovej hodnote 1 236 389 Kčs napriek vedomosti, že na tovar nemá žiad
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Súd po podaní obžaloby rozhoduje spor medzi obžalobou a obhajobou podľa pravidiel kontradiktórneho procesu - objasňovanie (v zmysle zistenia skutkového stavu veci) je doménou orgánov činných v trestnom konaní podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku. Preto samotné priznanie obžalovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n) Trestného zákona.“ Z odôvodnenia stanoviska vyplýva, že „priznanie sa je teda (za ďalej uvedených okolností) poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. l) Trestného zákona. Aby bolo možné zohľadniť v prospech páchateľa (procesne ako obvineného) aj poľahčujúcu o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 2Tdo/77/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5916010359 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Paluda ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5916010359.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Patrika Príbels
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 31 ods. 1 Trestného poriadku v záujme zabezpečenia dôvery verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Pomerom k prejednávanej veci treba pritom rozumieť určitú zainteresovanosť orgánu trestného konania na skutkoch, pre ktoré sa vedie trestné stíha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/64/2015 Identifikačné číslo spisu: 2514010218 Dátum vydania rozhodnutia: 10.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kostolanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2514010218.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a
MENU