Nájdené rozsudky pre výraz: orgány družstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
287 dokumentov
3 dokumenty
9 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak o vylúčení člena družstva nerozhodla členská schôdza (pokiaľ by podľa stanov bola na to oprávnená), ale iný orgán družstva, môže účinne o odvolaní člena proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodnúť výlučne iba členská schôdza. Pokiaľ o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodol iný orgán ako členská schôdza, s takým rozhodnutím zákon nespája žiadne právne dôsledky. Uplatniť úspešne právo na súdnu ochranu proti rozhodnutiu o vylúčení podľa §231 ods. 4 Obchodného zákonníka možno iba za predpokladu, že o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodla členská schôdza (zhromaždenie delegátov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. zamietol návrh navrhovateľky, ktorým sa domáhala, aby súd určil, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vylúčení z družstva je neplatné. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami. Navrhovateľka sa návrhom nesprávne domáha určenia, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vyl
Meritum Pracovný pomer
Kľúčové slová: starostapracovný pomerzákaz výpovedevoľba starostu
R 46/1996
Právna veta: Voľbou starostu (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení) sa nezakladá medzi ním a obcou pracovný pomer. Ustanovenia § 65 Zákonníka práce sa na starostu obce nevzťahujú.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala určenia existencie a trvania pracovného pomeru aj po vzdaní sa funkcie starostky v žalovanej obci. Okresný súd v Senici rozsudkom zo 4. 10. 1993 žalobu zamietol s odôvodnením, že žalobkyni vzdaním sa verejnej funkcie pracovný pomer síce automaticky neskončil, ale keď túto neplatnosť nenapadla v dvojmesačnej lehote uvedenej v § 64 Zák. práce, jej uplatnený nárok zanikol. Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 28. 4. 1994 potvrdil rozsudok okres
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v stanovách. Vylúčenie je jednostranný úkon družstva, ktorý smeruje proti členovi a predstavuje závažný zásah do právneho postavenia člena družstva. Zákon preto spája tento prejav vôle družstva s podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby vylúčenie bolo platné. Pokiaľ člen družstva porušuje svoje členské povinnosti – toto porušovanie mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: Ing. J.H., V.X., N., zast. JUDr. J.W., advokát, Š.X., N. proti žalovanému: D., družstvo, V.X., N., zast. JUDr. M.K., advokátka, F.X., N., o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Kraj
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 243 ods. 3 vety tretej Obchodného zákonníka teda vyplýva, že podpis aspoň dvoch členov predstavenstva je potrebný iba pre ten právny úkon, ktorý robí predstavenstvo a pre ktorý je zákonom predpísaná písomná forma. Aj keď je na jednej strane pravdou, že pre uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka je pod sankciou neplatnosti stanovená písomná forma (obdobne obligatórne písomnú formu uznania záväzku predpisuje Obchodný zákonník v § 323 ods. 1), na druhej strane z ničoho nevyplýva, že uznanie dlhu je právnym úkonom predstavenstva a teda, že pre jeho platnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Ing. I. P., bývajúceho v B., proti žalovanému P., zastúpenému JUDr. B. T., advokátkou v K., o zaplatenie 30 135 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 10 C 343/00, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 4. októbra 2006 sp.zn.
Právna veta: Vznik práva na pridelenie družstevného bytu do účinnosti novely Občianskeho zákonníka, uskutočnenej zákonom č. 509/1991 Zb., vyžadoval splnenie dvoch podmienok, a to členstvo v družstve a splatenie členského podielu. Družstevným bytom podľa predchádzajúcich právnych predpisov bolo treba rozumieť byt vo vlastníctve stavebného bytového družstva, ku ktorému mal právo osobného užívania člen družstva, alebo ku ktorému mali právo spoločného užívania manželia, z ktorých aspoň jeden bol členom družstva. Od účinnosti novely Občianskeho zákonníka, t. j. od 1. januára 1992 možno pod družstevným bytom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Z. rozsudkom z 24. júna 1999, č. k. 14 C 176/98-74, zrušil právo spoločného nájmu účastníkov k družstevnému bytu, pozostávajúceho z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, nachádzajúceho sa vo V. K. na Ulici Ľ. Štúra č. 9, na siedmom poschodí, bloku č. 7 a určil, že jeho výlučnou nájomníčkou bude ako členka družstva žalobkyňa. Žalovanému nepriznal bytovú náhradu a žalobkyni nepriznal náhradu trov konania. Zo skutkových zistení, ktoré vyplynuli z vykonaného dokazovania, vyvodil právny z
Právna veta: Pri rozhodnutí o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v rámci skúmania platnosti zmluvy musí správa katastra tiež zisťovať, či za právnickú osobu konal oprávnený zástupca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/49/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci navrhovateľa D. s. r. o. so sídlom v B K., IČO: X., zastúpeného JUDr. Ľ., advokátom, so sídlom v B, Š., proti odporkyni Správe katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, so sídlom v Bratislave, Ružová dolina 27, za účasti O. so sí
Kľúčové slová: vznik a zánik členstvadružstvostanovy družstva
R 57/1996
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v Stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v Stanovách.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 22 Cb 257/93-160 z 23. júna 1994 určil, že zmluva o prevode majetku družstevného obytného domu Al-9 C na R. ul. v B., členských práv a povinností, uzavretá medzi žalovanými v I. a II. rade 4. augusta 1993 je neplatná. Žalovaným uložil povinnosť zaplatiť žalobcom na účet právneho zástupcu trovy konania v sume 16 560 Sk. V odôvodnení uviedol, že žalovaný v II. rade vznikol 17. mája 1993 zápisom do obchodného registra Obvodného súdu Bratislava 1. Žalovaní v
Právna veta: Rozsah zodpovednosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu (resp. jeho členov) voči družstvu sa riadi rozsahom zodpovednosti mandatára voči mandantovi z mandátnej zmluvy (bez toho, aby táto mandátna zmluva bola osobitne uzatvorená). Iba pokiaľ by bol zámer dojednať rozsah tejto zodpovednosti miernejšie alebo prísnejšie, museli by takéto dojednanie obsahovať v prípade družstva jeho stanovy. Z uvedeného je zrejmé, že priamo zákon ustanovuje, že konanie štatutárneho orgánu pri výkone funkcie sa spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve, z ktorej skutočnosti v konečnom dôsledku vyplýva povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 73/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B., so sídlom: B., IČO: X., zast. advokátmi JUDr. P. a JUDr. O., obidvaja so sídlom: Z. proti žalovaným: 1/ R., bytom: Š., B., 2/ B., bytom: R.B., 3/ Mgr. K., bytom: B.B., zast. S., so sídlom: D.B., IČO: X., 4/ Ing. J., bytom: W.B., zast. S., so sídlom: D.B., IČO: X., 5/ Ing. M., bytom: V.B., zast. P., so sídlom: D.B., IČO: X., 6/ Ing. I., bytom: B.B., zast. L., so sídlom: so
Kľúčové slová: dovolanie intervientazáväznosť rozsudku pre intervienta
Právna veta: Podľa ust. § 425 CSP, dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Podľa ust. § 84 CSP, ak z osobitného predpisu vyplýva, že rozsudok je pre intervenienta záväzný, tvoria intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Z citovaných ustanovení vyplýva, že intervenient je oprávnený podať dovolanie len v tom prípade, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo. Vychádzajúc z ustanovenia § 84 CSP, intervenient tvorí so stranou nerozlučné spoločenstvo vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/73/2018 1213205892 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1213205892.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ E. G., narodeného XX. C. XXXX, J. XXX XX T. XXX a 2/ W. G., narodenej XX. I. XXXX, J. XXX XX D. XX, obaja zastúpení advokátom JUDr. Ľubomírom Šablicom, so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, proti žalovanému By
MENU