Nájdené rozsudky pre výraz: oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spornou právnou otázkou bolo vykvalifikovanie ďalšieho predaja tovaru v tranzitnom režime, ešte na území Slovenskej republiky a vplyv tejto skutočnosti na daňovú povinnosť žalobcu. Žalovaný a správca dane tvrdili, že zdaňované a alebo oslobodené je dodanie tovaru v rámci konkrétneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a tomuto obchodnému vzťahu musí zodpovedať pohyblivá dodávka tovaru na území tretieho štátu. V tomto prípade ešte na území Slovenskej republiky došlo k ďalšiemu predaju. Za takýchto okolností, je potrebné vyvodiť záver, že k dodaniu tovaru došlo v tuzemsku a tovar z tohto obcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžf/31/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej a v právnej veci žalobcu: B., s.r.o., so sídlom H., IČO: X., zastúpený: JUDr. Ľ., advokát so sídlom T., proti žalovanému: Daňo
Právna veta: Podľa zákona o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov v daňovom konaní je povinnosťou platiteľa dane preukázať vierohodnosť a správnosť daňových dokladov, ktorými si uplatnil odpočet DPH, tak ako to vyžaduje príslušné ustanovenie zákona. Príslušné ustanovenie zákona o dani z pridanej hodnoty je § 47 ods. 3/, ktoré ukladá povinnosť preukázať daňový doklad platiteľovi, za obligatórny daňový doklad na uplatnenie nároku na oslobodenie od dane podľa odseku 1 a 2 určuje písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD., a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca v právnej veci žalobcu M., s.r.o., R. č. X., B., zastúpeného JUDr. D. I., advokátom, N. č. X., B., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica, č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie
Právna veta: 1. Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 47 ods.1 zákona o DPH, platného v rozhodnom zdaňovacom období, ustanovil hmotnoprávne podmienky, na základe ktorých priznáva oslobodenie od DPH tak, že oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Súčasne v právnej norme ustanovenej v § 47 ods. 3 ustanovuje podmienky, za splnenia ktorých daňovému subjektu vzniká právo na oslobodenie od dane. V tomto prípade je nevyhnutnou podmienkou oslobodenia od DPH preukázanie tej skutočnosti, že tovar bol vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/17/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: M. S., S., so sídlom H., V., zastúpený advokátkou Mgr. O.
Právna veta: Najvyšší súd z obsahu spisu zistil, že žalované správne orgány vychádzali z princípu právneho pozitivizmu, vyjadreného v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky tak, že „štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Daňové orgány zdôrazňovali, že v daňových prípadoch žalobcu môžu konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon . V danom prípade ustanovenie § 47 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov jasne a zrozumiteľne ustanovuje, že odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v s e n á t e z l o ž e n o m z p r e d s e d u s e n á t u J U D r . I v a n a R u m a n u a s u d k ýň J U D r . J a n y Z e m k o v e j P h D . a J U D r . G a b r i e l y G e r d o v e j , v p r á v n e j v e c i ž a l o b c u : M. S . S . s . r . o . , s o s í d l o m v o V. , H. , I Č O X. , p r á v n e z a s t úp e n é h o
Meritum Zmeňujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/60/2012 Identifikačné číslo spisu: 4011200713 Dátum vydania rozhodnutia: 13.11.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:4011200713.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov
Meritum rozdiel dane z pridanej hodnoty, vývoz tovaru mimo územia spoločenstva, § 47 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH - oslobodenie od dane
Najvyšší súd 3 Sžf/4/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: M. S., s.r.o., H., V., IČO: X., právne zastúpený B. S. s.r.o., G., B., IČO: X., proti žalovaném
Meritum finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/79/2014 Identifikačné číslo spisu: 5013201108 Dátum vydania rozhodnutia: 06.10.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Gerdová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:5013201108.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T E S L A Liptovský Hrádok, a.s., so sídlom Pálenica 53/79, Lip
Meritum finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/96/2014 Identifikačné číslo spisu: 5013201109 Dátum vydania rozhodnutia: 06.10.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Gerdová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:5013201109.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T E S L A Liptovský Hrádok, a.s., so sídlom Pálenica 53/79, Lip
Meritum finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/94/2014 Identifikačné číslo spisu: 5013201102 Dátum vydania rozhodnutia: 06.10.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Gerdová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:5013201102.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T E S L A Liptovský Hrádok, a.s., so sídlom Pálenica 53/79, Lip
MENU