Nájdené rozsudky pre výraz: oslobodenie od súdnych poplatkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2959

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2075 dokumentov
6893 dokumentov
4 dokumenty
6 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 138 ods.5 O.s.p. priznané oslobodenie súd kedykoľvek za konania odníme, prípadne i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia ukáže, že pomery účastníka oslobodenie neodôvodňujú, prípadne neodôvodňovali. Z ustanovenia § 138 ods.5 O.s.p. vyplýva, že súd môže oslobodenie od súdnych poplatkov odňať iba v dvoch prípadoch: vtedy, ak došlo k zmene pomerov u oslobodeného a v dôsledku tejto zmeny prestáva byť oslobodenie dôvodné a vtedy, keď súd dodatočne zisti, že pomery účastníka boli už v čase priznania oslobodenia iné, ako tie z ktorých vychádzal súd pri priznaní oslobo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. B., bytom P. proti žalovanému: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná č. 23, Trnava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 30.09.2008 č. P-258/2008/ped.odd. o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č.k. 14S/112/2008-47 zo dňa 20.10.2009 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trnave
Právna veta: Poskytovanie liekov pre poistencov zdravotných poisťovní lekárňami je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, i keď sa poskytujú na základe zmluvy, ktorú podľa Obchodného zákonníka uzatvára poskytovateľ liekov so zdravotnou poisťovňou. Konanie o žalobe, ktorou žiada poskytovateľ liekov zaviazať zdravotnú poisťovňu na zaplatenie ceny liekov, ktoré poskytol jej poistencom, je konaním vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti a je vecne oslobodené od súdnych poplatkov.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na Okresný súd B. žiadal vydať platobný rozkaz, ktorým bude žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi 4 047 Sk istiny a trovy konania. V žalobe uviedol, že na základe zmluvy uzavretej podľa § 38 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 273/1994 Z.
Kľúčové slová: zabezpečovanie verejných potriebplnenie úloh obceoslobodenie od poplatku
R 118/2003
Právna veta: Obce sú oslobodené od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov len v konaniach, ktorých predmetom sú vzťahy, ktoré vznikli pri plnení tých úloh obce, ktoré sú priamym zabezpečovaním verejných potrieb, alebo s ním bezprostredne súvisia. Konania, ktorých predmetom sú vzťahy, ktoré vznikli pri ostatnej činnosti obce, nie sú od poplatkov podľa uvedeného zákonného ustanovenia oslobodené.

Úryvok z textu:
Žalobca (Obec S.) žalobou podanou na Okresný súd T. žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 14 000,- Sk s príslušenstvom a na náhradu trov konania. Súd prvého stupňa žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku s poučením, že ak poplatok nebude zaplatený v stanovenej lehote 15 dní, súd konanie zastaví. Žalobca na výzvu reagoval podaním zo 14. februára 2000, v ktorom upozornil, že už v žalobe uviedol, že je oslobodený od súdnych poplatkov. Keď žalobca súdny poplatok v určenej lehote nezapla
Právna veta: Podľa § 30 veta prvá OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce najmä majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/252/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J.M., bytom v N., M., proti žalovanému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 159/2006-33-POK-2 zo dňa 20. júla 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S 65/08- 89 zo dňa 14. mája 2009, takto r o z h o d o l
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách zákona o súdnych poplatkoch ustanovil podmienky platenia súdnych poplatkov určením osoby poplatníka, kedy vzniká poplatková povinnosť a súčasne následky nezaplatenia súdneho poplatku v súdom stanovenej lehote. Zákonodarca v právnej norme § 138 ods. 1 O.s.p. ustanovuje, že súd môže priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je jednak samotný návrh pre priznanie osl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž o/21 /201 4 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: I., bytom Š., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci Žilina, so sídlom Národná 34, Žilina , o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a a postupu odporcu č. 5N 2769/12, zo dňa 16. augusta 2012 , v znení upovedomenia o oprave rozhodnutia zo dňa 6. septembra 2012, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 27 Sp/26/2012 -55 zo
Právna veta: Majetkové pomery žalobcu nemožno považovať za skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti a konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu. Je preto výlučne na žalobcovi, aby svoje tvrdenie o nepriaznivých pomeroch sám preukázal, na čo slúži, okrem iných aj tlačivo, ktoré ktoré je tiež dostupné na internete. Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) neobsahuje osobitnú úpravu čestného vyhlásenia. Na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mikuláš Vareha – VENIKOM , so sídlom To kajská 125/41, Malá Tŕňa, IČO: 35 479 345, zastúpeného JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom so sídlom Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100301/1/112917/2013/5014 z 22 .marca 2013, o odvolaní žal
Právna veta: Podľa § 138 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. V citovanom ustanovení sú upravené dve podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, aby mohol súd účastníka oslobodiť od súdnych poplatkov. Oslobodenie od súdnych poplatkov musia odôvodňovať pomery účastníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo 1/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. M. K. , advokát so sídlom K. , proti žalovanému : Slovenská advokátska komora , so sídlom Kolárska č. 4 , Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. P -57/09:2595/2008 zo dňa 30.10.2009, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 4S/8/2010 -87 zo dňa 10.12.2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Právna veta: Zjednotenie výkladu § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o súdnych poplatkoch) a vymedzenie pojmu veci sociálneho zabezpečenia.

Úryvok z textu:
Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov0, sú od súdneho poplatku oslobodené súdne konania vo veciach zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. V zmysle tohoto zákonného ustanovenia sú vecami sociálneho zabezpečenia aj všetky veci, v ktorých sa účastník domáha preskúmania rozhodnutia správneho orgánu, vydaného podľa Zákona o zamestnanosti, vrátane rozhodnutia o zaradenie alebo vyradeni
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 OSP na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/ 21/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti AGRO -LADMOVCE SK , s. r. o., so sídlom v Ladmovciach 170 , zastúpenej JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z o 17 . júna 2013 , č. 1100303/1/44707 -
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. V citovanom ustanovení sú upravené dve podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne, aby mohol súd účastníka konania oslobodiť od súdnych poplatkov. Oslobodenie od súdnych poplatkov musia odôvodňovať pomery ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 324/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J.. Ľ. B. , bytom M. , proti žalovanému Úrad vlády Slovenskej republiky , so sídlom Nám. slobody 1 , Bratislava , zastúpenému JUDr. M . T., advokátkou so sídlom U ., B ., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3/2008 /VSÚ zo dňa 01 . februára 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30 . júna 2009 , č.k.
MENU