Nájdené rozsudky pre výraz: osoba znalá práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 464

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

130 dokumentov
515 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Fyzická osoba je oprávnená podnetom namietať porušenie ústavného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky v nadväznosti na toto oprávnenie má právomoc (oprávnenie a povinnosť) preskúmať, či v konaní pred ktorýmkoľvek všeobecným súdom došlo alebo nedošlo k porušeniu tohto ústavného práva. 2. Slovenská republika môže znášať zodpovednosť za ujmu na ústavne zaručených právach osoby (čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky), zapríčinenú štátom ustanoveným obhajcom. Táto zodpovednosť nie je absolútna. Od štátneho orgánu Slovenskej republiky (v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí 22. júla 1997 o podnete Ing. R. P., CSc., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. V. B., vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky konaním Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. Tz 123/92 takto r o z h o d o l : Právo Ing. R. P., CSc., priznané čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky p o r u š e n é n e b o l o . O d ô v o d n
Meritum o prešetrenie dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu F., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. M., advokátkou so sídlom v P., proti žalovanej JUDr. J., bývajúcej v B., o „prešetrenie dedičstva“, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 15 C 64/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25. júla 2007 sp. zn. 17 Co 168/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalovanej n
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., a.s., C., X. Bratislava, proti žalovanému: P., a. s., G., 852 02 Bratislava, o zaplatenie 17 320 565 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. apríla 2005 č.k. 41Cb 62/98-156, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 22. apríla 2005 č.k. 41 Cb 62/98-156 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ď
Meritum § 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - vyvlastenenie
Najvyšší súd 2 Sžo 136/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobkyne: M. K., zastúpenej advokátom JUDr. R. K., proti žalovanému: Ministerstvo výstavby a regionálneho
Právna veta: Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami pre zadávateľa za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie; znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak, b) riadne a v určenej lehote, c) účelne, hospodárne a d) nestranne ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobkyne: M. K., zastúpenej advokátom JUDr. R. K., proti žalovanému: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 25. septembra 2006, číslo 2006/10090/5
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Juraja Majchráka, v trestnej veci proti obžalovanému JUDr. M. V., pre trestný čin prijímania úplatku podľa § 160a ods. 1 Trestného zákona (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005 vrátane - ďalej len Tr. zák.) a iné, prejednal na neverejnom zasadnutí konanom dňa 6. novembr
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 2 Tošs 29/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Juraja Majchráka, v trestnej veci proti obžalovanému JUDr. M. V., pre trestný čin prijímania úplatku podľa § 160a ods. 1 Trestného zákona (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných
Meritum sťažnosť obhajkyne
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Juraja Majchráka, v trestnej veci proti obžalo- vanému J.L. a spol., pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Trestného zákona (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005 vrátane - ďalej len Tr. zák.)
Meritum sťažnosť obhajkyne
Najvyšší súd 2 Tošs 34/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Juraja Majchráka, v trestnej veci proti obžalo- vanému J.L. a spol., pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Trestnéh
Meritum reštitúcie
Najvyšší súd 6Sžo/263/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci navrhovateľov: 1. A., bytom v Z. 2. M., bytom v J., 3. M., bytom v J., zastúpených JUDr. B., advokátom, so sídlom v B, H., proti odpor
MENU