Nájdené rozsudky pre výraz: osoba znalá práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 391

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

125 dokumentov
493 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 Tr. por. kto napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší konanie alebo kto sa voči súdu, prokurátorovi, alebo policajtovi správa urážlivo, alebo kto bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, alebo nevyhovie výzve alebo predvolaniu podľa tohto zákona, toho môže sudca a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt potrestať poriadkovou pokutou do 1 650 eur; ak ide o právnickú osobu, až do 16 590 eur. Zákonné ustanovenie totiž ako podmienku na uloženie poriadkovej pokuty (okrem iného) vyžaduje splnenie povinnosti (v tomto prípade sudcu) upozorniť dotknutú osobu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slove nskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 7. júna 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného B. Š. pre trestný čin podvodu podľa § 9 ods. 2, § 8 ods. 1, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 , o sťažnosti obhajcu obvineného JUDr. D. D. proti uzneseniu Špecializovaného trestné
Právna veta: Účelom povinného zastúpenia v dovolacom konaní (§ 241 ods. 1 O.s.p.) je zaistenie ochrany práv a právom chránených záujmov účastníka konania. Preskúmavanie zákonnosti a správnosti rozhodnutia v dovolacom konaní spočíva najmä v zisťovaní, či v predchádzajúcom konaní na odvolacom súde, ale i na súde prvého stupňa, nedošlo v konaní k procesným vadám, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na správnosť dovolaním napadnutého rozhodnutia. Keďže konanie o dovolaní sa riadi prísnymi procesnými pravidlami a dovolací súd je s výnimkou vád podľa § 237 O.s.p. viazaný rozsahom a dôvodmi dovolania, je dôležité, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. P. , bytom T. , proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Senec , so sídlom Hurbanova 21, Senec, o uloženie povinnosti doplniť rozhodnutie , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 10 C 25 /2013 , o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21 . februára 201 4 sp. zn. 5 Co 36 /2014, takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u
Právna veta: Hlasným spôsobom vyjadrovaná nespokojnosť s výsledkom konania alebo súd znevažujúci neverbálny prejav počas odôvodňovania rozhodnutia súdu je rušením poriadku, ktoré môže byť dôvodom pre uloženie pokuty podľa § 53 OSP.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. M. D., právne zast. JUDr. E. B., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, o odvolaní právnej zástupkyne JUDr. E. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č.k. 11S/36/2008- 45 z 28. októbra 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Kra
Kľúčové slová: dôvody dovolania
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že v rámci dovolacieho konania nie je prípustné preskúmavať správnosť a úplnosť zisteného skutku (veta za bodkočiarkou § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.), ak dovolanie nepodal minister spravodlivosti podľa § 371 ods. 3 Tr. por.. Skutkový stav môže najvyšší súd hodnotiť len z toho hľadiska, či skutok alebo iné okolnosti skutkovej povahy boli správne právne posúdené, tzn. či boli právne kvalifikované v súlade s príslušnými ustanoveniami hmotného práva. Preto nemožno preverovať úplnosť vykonaného dokazovania a správnosť hodnotenia jednotlivých dôkazov, nakoľko toto sú otázky upr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6Tdo/15/ 2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 18. mája 2016 v Bratislave, v trestnej veci obvineného L. P. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona o dovolaní obvinenéh o proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 4To/101/2014, z 9. októbra 2014, takto
Právna veta: Ustanovenie § 239 ods. 3 O.s.p. výslovne vylučuje možnosť podať dovolanie v prípade, ak ide o uznesenie o poriadkovej pokute, bez ohľadu na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu. Prípustnosť dovolania preto podľa tohto ustanovenia neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu UNI, s.r.o., so sídlom v Brezne, SNP 49, IČO: 31 639 411, zastúpeného advokátskou kanceláriou U. s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. J. R. , proti žalovaným 1/ M. K. , 2/ J. K. , 3/ A.. K. a 4/ M. K. , všet ci bytom v P., žalovaní 1/ až 3/ zastúpení Advokátskou kanceláriou K. spol. s r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr
Právna veta: Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 338/2003 Z. z. vo vzťahu k navrhovanému zneniu druhej vety ustanovenia § 23 zákona sa navrhuje, aby nezaplatenie poistného na dobrovoľné poistenie v trvaní dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch bolo považované za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie. Navrhovaná úprava predchádza vzniku prípadov, kedy je potrebné vymáhať poistné od poistencov, ktorí už nemajú vôľu byť dobrovoľne poistení, prestali si plniť povinnosť platiť poistné, ale nesplnili si svoju odhlasovaciu povinnosť. Ak v sledovanom období dobrovoľne poistená osoba podá odhlášku z d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/17/2019 1018200092 30. 06. 2020 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2020:1018200092.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Sone Langovej, v právnej veci žalobcu: A.. K. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom I.. E. Č.. XX, P
Kľúčové slová: dôvody dovolaniaprocesné podmienky pre podanie dovolania
Právna veta: Pokiaľ ide o obvineným uplatnený dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., tak z jeho znenia ako aj z inštitútu dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je zrejmé, že trestné konanie je v zásade dvojinštančné. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o dovolaní je potom viazaný zisteným skutkovým stavom veci tak, ako ho ustálili súdy nižšej inštancie. Rovnako nie je oprávnený ani posudzovať spôsob hodnotenia dôkazov a závery, ktoré z dokazovania súdy vyvodili a ktoré sú podkladom pre zistenie skutkového stavu. Ustanovenie § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. teda vyja ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí konanom 29. júna 2015 v Bratislave, v trestnej veci obvineného M. B. a spol. , pre zloč in poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia formou spolupáchateľstva podľa § 20 k § 286 ods. 1 p ísm. c/, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., o dovolan
Právna veta: Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami pre zadávateľa za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie; znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak, b) riadne a v určenej lehote, c) účelne, hospodárne a d) nestranne ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobkyne: M. K., zastúpenej advokátom JUDr. R. K., proti žalovanému: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 25. septembra 2006, číslo 2006/10090/5
Právna veta: K obvineným označenému dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. najvyšší súd uvádza, že týmto môže byť len zásadné porušenie práva na obhajobu. Zásadným porušením práva na obhajobu je najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe podľa § 37 Tr. por., ktoré by mohlo mať vplyv na vykonanie jednotlivých úkonov trestného konania smerujúcich k vydaniu rozhodnutí procesnej povahy (napr. rozhodnutie o obmedzení osobnej slobody) alebo meritórneho rozhodnutia. Dôležité sú teda aj konkrétne podmienky prípadu, ktoré je potrebné vyhodnotiť individuálne ako aj vo vzájomných súvislostiach. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6Tdo/32/ 2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obvineného T. L. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona , na neverejnom zasadnutí konanom 18. mája 201
MENU