Nájdené rozsudky pre výraz: osobitná výlučná miestna príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
24 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o žalobe na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. spôsobenej nesprávnym úradným postupom súdu v konkurzom konaní nie je konaním podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica podaním zo dňa 12. 02. 2015 spis z dôvodu nedostatku vecnej príslušnosti v zmysle § 104a O. s. p. postúpil na vybavenie Krajskému súdu v Banskej Bystrici z dôvodu, že predmetom sporu je náhrada škody, z dôvodu nesprávneho úradného postupu krajského súdu vyplývajúceho zo zákona o konkurze a vyrovnaní. Krajský súd v Banskej Bystrici s postúpením veci nesúhlasil a vec predložil na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky podaním doručeným súdu dňa 11. 03. 2015.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Príslušnosť súdu podľa § 88 ods. 1 písm. h) O. s. p. sa nevzťahuje na všetky spory, ktorých predmetom sú práva a povinnosti súvisiace s nehnuteľnosťami. Výlučná príslušnosť sa obmedzuje na spory o existenciu práva k nehnuteľnosti, jeho trvanie a zánik. Nevzťahuje sa na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady stavebných prác nehnuteľnosti, kde miestne príslušným je všeobecný súd žalovaného.

Úryvok z textu:
Mestký súd v Bratislave uznesením z 26. marca 1993 sp. zn. 30 Cb 359/93 vyslovil svoju vecnú nepríslušnosť na prejednanie veci. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 9 ods. 3 písm. a) O.s.p., ktorý upravuje príslušnosť krajského súdu na rozhodovanie vecí z právnych vzťahov medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, ak suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 200 000 Sk. Vzhľadom na citované ustanovenie vecne príslušným na prejednanie veci je Okresný súd Humenné. Proti uzneseniu podal o
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 74 anasl. Občianskeho súdneho poriadku na miestne nepríslušný súd, pričom miestna príslušnosť nevyplýva z § 88 O. s. p. a ani navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, po vznesení námietky nedostatku miestnej príslušnosti odporcom v odvolaní podanom proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia, musí odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. g/ a ods. 3 O. s. p. toto napadnuté uznesenie zrušiť a konanie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť pre neodstrániteľný nedos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov uznesením z 12. 07. 2011, č. k. 21Cb 101/2011-86 odporcovi ako jedinému spoločníkovi spoločnosti s. T., spol. s r. o., K., so sídlom K. XX, K., IČO: XX, t. j. stopercentnému vlastníkovi obchodného podielu v spoločnosti s. T., spol. s r. o., K. zakázal tento obchodný podiel predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, predkupným právom, uzavrieť ohľadne tohto obchodného podielu zmluvu o budúcej zmluve, vložiť ako vklad na podnikanie, ručiť, vyhotoviť notársku
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I. Poddlžnícka žaloba nie je sporom vyvolaným osobitnou povahou tohto konania tak, ako to účelom a systematickým zaradením v zákone predpokladá ustanovenie § 20 písm. c/ Civilného sporového poriadku, upravujúce výlučnú miestnupríslušnosť súdov. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na tie konania vyvolané osobitnou povahou prebiehajúceho exekučného konania, kde príslušnosť súdov na konanie nie je upravená v Exekučnom poriadku, pričom poddlžnícka žaloba má vlastnú osobitnú úpravu miestnej príslušnosti obsiahnutú v ust. § 109 Exekučného poriadku. II. Pokiaľ je predmetom poddlžníckej žaloby ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Žalobou doručenou Okresnému súdu Žilina dňa 1. februára 2018 sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia zmenkovej sumy 8 920,- eur spolu s príslušenstvom. Konanie bolo na Okresnom súde Žilina vedené pod sp. zn. 62CbZm/3/2018, pričom žalobca príslušnosť tohto súdu odôvodňoval tým, že ide o poddlžnícku žalobu, pričom exekučným súdom je Okresný súd Dolný Kubín a kauzálna príslušnosť Okresného súdu Žilina je daná tým, že vo veci ide o spor zo zmenky. 2. Okresný súd Žilina postupom podľa § 43 o
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Rozhodnutie o tom, či došlo počas konkurzného konania k zmene účastníka konkurzného konania zo zmluvy alebo zo zákona alebo k ustanoveniu nového správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, prináleží konkurznému súdu, pričom rozhodnutia, opatrenia alebo postupy konkurzného súdu v priebehu konkurzného konania nie je možné nahrádzať v inom súdnom konaní určovacím návrhom podľa ust. § 80 písm. c) O. s. p. resp. iným návrhom uplatneným podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 9Cbi/30/2010-141 z 10.novembra 2011 návrh zamietol a odporcom v 1. a 2. rade nepriznal náhradu trov konania. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ sa návrhom na začatie konania podaným na Krajskom súde v Bratislave dňa 16. júla 2010 domáhal, aby súd určil, že účastníkom konania sú pôvodný veriteľ V. ú. b., a. s., B., M. N. 1, IČO: XX a pôvodný veriteľ S. s., a. s., B., namiesto odporcu v 1/ rade a že správcom konkurznej podstaty je pôvodn
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Miestna príslušnosť sa riadi zásadou perpetuationis fori vyjadrenou v § 11 ods. l O.s.p., t.j. že miestna príslušnosť všeobecného súdu dieťaťa určená podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu, trvá po celú dobu konania. Je preto vylúčené, aby súd, ktorého miestna príslušnosť bola založená prvým rozhodnutím vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, pri podaní ďalšieho návrhu na začatie konania reagoval na zmenu okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť súdu, vyslovením miestnej nepríslušnosti podľa § 105 O.s.p. Zmena okolností daná zmenou bydliska d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 81/2013 Slovenskej republiky 3 Cdo 82/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého R. K. , narodeného X. , bývajúcej u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, dieťa rodičov M. Č. , bývajúcej vo V. a JUDr. PhDr. B. K. , bývajúceho v B. , o návrhu matky na úpravu práv a povinností k maloletému dieť
Merito veci prejednanie dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Ndc/6/2018 Identifikačné číslo spisu: 2517205086 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2517205086.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o dedičstve po poručiteľke nebohej E. H., zomrelej D., naposledy bývajúcej v W., z
Merito veci o zaplatenie 960,- eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 4Ndob 30/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: J. P., D., S.S., IČO: X., zastúpenej Advokátska kancelária JUDr. P. H., s. r. o., I., S.S., IČO: X., proti žalovanému: R. S., s. r. o., T., P., IČO: X., zastúpenému JUDr. L. L., advokátom, H., P., o zaplatenie 960,- eur s príslušenstvom, vedenej na Okre
Merito veci prejednanie novoobjaveného dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Ndc/6/2017 Identifikačné číslo spisu: 5617200938 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5617200938.1 UZNESENIE Najvyšší s ú d Slovenskej republiky v dedičskej vec i p o poručiteľovi U.H., zomrelom J.., naposledy bytom F., za účas
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/32/2017 Identifikačné číslo spisu: 1216213421 Dátum vydania rozhodnutia: 22.11.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Nemčeková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1216213421.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: BÖGL a KRÝSL, k. s., so sídlom Renoirova 1051/2a, Hlubočepy
MENU