Nájdené rozsudky pre výraz: osobitné ustanovenia pre konkurz a reštrukturalizáciu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je nepochybné, ako správne tvrdí žalovaný, že najmä Daňový poriadok je všeobecným predpisom pre správu daní a daňové konanie s osobitnými ustanoveniami pre konkurz a reštrukturalizáciu (viď Šiesta časť, § 158 až § 159). Ustanovenie § 2 Daňového poriadku okrem iného vymedzuje aj pojem daňovej pohľadávky (písm. e/) a daňového nedoplatku (písm. f/), pričom pri vymedzení pojmu daňová pohľadávka zákonodarca pripustil, že Daňový poriadok môže tento pojem v špeciálnych situáciách vymedziť odlišne. Tak sa aj stalo, keď prostredníctvom ustanovenia § 158 Daňový poriadok definuje pre účely konkurzu a re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalob cu : EX Isport s.r.o. , IČO: 31 723 420 , so sídlom Opatovská cesta č. 14, 040 01 Košice , zast. : JUDr. Ján Havlát , advokát so sídlom advokátskej kancelárie Rudnayovo námestie č
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Podľa § 159 zák. č. 563/2003 Z.z. (Daňový poriadok) v znení účinnom ku dňu uloženia pokuty žalobcovi v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu pri správe daní za daňový subjekt koná správca v konkurznom konaní. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa na sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Mgr. Roman Desát , so sídlom Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu ALEX.L, s.r.o., so sídlom 925 84 Vlčany 992, I ČO: 36 367 362, právne zastúpený: Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., so sídlom Ná
Právna veta: Povolením reštrukturalizácie sa daňové konanie neprerušuje. Pre daňovú pohľadávku, ktorá sa uplatňuje v reštrukturalizácii, nemožno na majetok patriaci daňovému subjektu začať daňové exekučné konanie alebo výkon daňovej exekúcie; už začaté daňové exekučné konanie alebo výkon daňovej exekúcie sa začatím reštrukturalizácie prerušujú. Povolením reštrukturalizácie sa prerušené daňové exekučné konanie alebo výkon daňovej exekúcie zastavujú. Ak už došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok nebol použitý podľa § 93, výťažok po odpočítaní exekučných nákladov a hotových výdavkov správca dane vrá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf /31 /201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: Tatra nábytkáreň M. , a.s., Bernolákova 6, M. , IČO: 31 623 280 , zastúpen ý advokátom JUDr. M. O. , M. , pr oti žalovanému: Daňov ý úrad M. , so sídlom Jesenského 23, M. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a
Právna veta: V tejto časti zákonnej úpravy možno hovoriť o vzťahu lex specialis, ktorým je v tomto prípade zákon o správe daní, k lex generalis, ktorým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Špeciálna úprava sa prejavuje v tom, že na rozdiel od iných typov konaní sa daňové konanie neprerušuje, taktiež nie je explicitne vylúčené jeho začatie v priebehu konkurzu, ako je tomu v prípade daňovej exekúcie. Z dikcie § 95 ods. 1 posledná veta v spojení s § 95 ods. 5 a s § 95 ods. 6 zákona o správe daní vyplýva, že sankcie, na ktorých vyrubenie nastali podmienky po vyhlásení konkurzu, teda spáchanie deliktu sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžf/ 24 /20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. M. O. , K. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., výrobné družstvo L. , zastúpeného JUDr. M. R. , advokátom so sídlom K. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej rep
Meritum určenie pohľadávky proti podstate
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/70/2020 8119205487 27. apríla 2021 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8119205487.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti žalovanému: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415,
Meritum finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4014201074 Dátum vydania rozhodnutia: 16. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4014201074.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Moniky Valašikovej, P hD., v právnej veci žalobcu: FENESTRA Sk, spol. s r. o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/41/2015 2113213026 28. 03. 2017 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2017:2113213026.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Meritum právomoc súdu v daňových veciach § 247 ods. 2 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : A. H. , a.s. , IČO: X, R. , T., právne zastúpen ý JUDr. M. T., J., M., proti žalovanému : Daňový úrad Turčianske Teplice , Horné Rakovce 1448/35, Turčianske Teplice, o preskú manie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 667/230/ 9795 /10/Sta zo dňa 29 . júl a 20 10 , konajúc o odvolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 21 S/ 78/20 10 -37 zo dňa 3
Meritum § 218 ods. 1 písm. b/ a § 250 ods. 1 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9Sžr/149 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky v právnej veci žalobcu ILS GROUP s.r.o. , IČO: 45 898 987, so sídlom Námestie osloboditeľov 3 , Košice , zastúpeného: Mg r. Petrom Pihorňom , advokátom, so sídlom Cyklistická 15, Košice , proti žalovanému Okresnému úrad u Prešov, katastrálnemu odbor u, so sídlom Konštantínova 6, Prešov , za účasti pribratých účastníkov konania : 1/ M. , bytom K. , zastúpeného JUDr. Ladislavom Strakom,
MENU