Nájdené rozsudky pre výraz: osobné a majetkové pomery

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 163

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

250 dokumentov
2591 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonnou podmienkou na oslobodenie od súdnych poplatkov je skutočnosť, že oslobodenie pomery účastníka odôvodňujú a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku, k trovám, ktoré si pravdepodobne vyžiada dokazovanie, k povahe uplatňovaného nároku a k ďalším podobným okolnostiam. Je taktiež potrebné pri fyzických osobách zvážiť celkovú sociálnu situáciu, zdravotný stav a podobne, pritom účastník je povinný vierohodným spôsobom svo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu: M. L. , štátna príslušnosť Alžírsko, zastúpený: A. , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava , Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , Hrobákova 44, 852 42 Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. UHCP -173 -9/RHCP -BA -HCP -R-2009 zo dňa 16. apríla 2009 , o
Právna veta: Súd rozhoduje o priznaní alebo nepriznaní oslobodenia od súdneho poplatku výlučne na návrh účastníka konania, t.j. nerozhoduje o tejto otázke z úradnej povinnosti, ex officio. Je preto na účastníkovi, aby predložil k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov všetky doklady, ktoré podľa jeho mienky sú dôležité pre také rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania – žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov nesie dôkazné bremeno a je povinný preukázať všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Je preto v záujme účastníka konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 391/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. B. , bytom A. , proti žalovanému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy – odbor priestupkov , so sídlom Drieňová 22, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SVS -230 -2008/00711/TLS zo dňa 12. mája 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislav e zo dňa 03. augusta 2009 č.k. 2 S 19
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod.. Nepriaznivá hospodárska situácia podnikateľa ako dôsled ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /41/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. A. R. , s miestom podnikania T. , IČO X. , zastúpeného JUDr. T. N. , advokátom so sídlom K. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/224/5762 - 33969/2010/990013 -r zo 17. marca 2010, o návrhu o oslobodenie od súdneho poplatku , na odvolanie
Právna veta: Dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že o oslobodenie od súdneho poplatku žiadajúci účastník konania, pokiaľ sleduje dosiahnutie úspechu svojej žiadosti, musí súdu vierohodným spôsobom preukázať svoje pomery rozhodujúce pre posúdenie opodstatnenosti jeho žiadosti (splniť si povinnosť tvrdenia a preukázania svojich nepriaznivých pomerov). Je totiž na účastníkovi - žiadateľovi o oslobodenie od súdnych poplatkov doložiť ako konkrétne pokrýva svoje životné potreby a že tieto jeho pomery oslobodenie od súdneho poplatku opodstatňujú. Súd (spravidla) nie je nijako bližšie informovaný o osobných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne V. Š., bývajúce j v B. , zastúpen ej JUDr. V. P., advokát kou v B. , proti žalovanej D. P. , bývajúcej v B. , o zaplatenie 99 581,76 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 445 /20 11 , na dovolanie žalob kyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. mája 2012 sp. zn. 2 Co 137/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej, ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenie však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba dopĺňať v tom zm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. J., bývajúceho v D. , zastúpeného JUDr. Luciou Sklenárovou, advokátkou so sídlom Žiari nad Hronom, SNP 94, proti žalovanému EOS KSI Slovensko, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5 , IČO: 35 724 803, zastúpenému advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5 , IČO: 36 613 843 , o určenie, že žalovaný neoprávnene zasiahol do práv žal
Právna veta: V zmysle novelizovaného ustanovenia § 30 O.s.p. s účinnosťou od 1. januára 2012, súdy už nemajú možnosť preskúmať osobné a majetkové pomery účastníka žiadajúceho o ustanovenie právneho zástupcu ani právomoc ustanoviť účastníkovi právneho zástupcu pre súdne konanie. Uvedená kompetencia prešla v plnom rozsahu do právomoci Centra právnej pomoci zriadeného zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov. V prípade, že účastník požiada súd o ustanovenie právneho zástupcu, je súd povinný iba odkázať účastníka s jeho žiadosťou na príslušné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. J., bývajúceho v D. , proti odporcom 1/ Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, 2/ Okresnému súdu Martin, so sídlom v Martine, E.B. Lukáča 2A, o zaplatenie 1.000.000 Eur, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 13C/123/2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. feb
Právna veta: Trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. por. sa dopustí ten, kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí väčšiu škodu. Z hľadiska objektívnej stránky tohto trestného činu sa vyžaduje, aby páchateľ uviedol iného do omylu v otázke splnenia podmienok na priznanie úveru, alebo na riadne splácanie úveru. V prvom prípade páchateľ nespĺňa podmienky na priznanie úveru, preto uvádza iného do omylu v úmysle, aby mu bol priznaný úver. Na naplnenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Igora Burgera a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 3. decembra 2014 v trestnej veci obvinen ej Z. Z. pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 6T 179/2012 , o dovolaní, ktoré podal a o
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Je pritom na účastníkovi – žiadateľovi o oslobodenie od súdnychpoplatkov doložiť ako konkrétne pokrýva svoje životné potreby a že tieto jeho pomery oslobodenie od súdneho poplatku opodstatňujú. Súd (spravidla) nie je nijako bližšie informovaný o osobných a majetkových pomeroch žiadateľa. Je to žiadateľ, ktorý o svojich pomeroch má súd informovať (povinnosť tvrdenia) a predložiť dostatočné doklady, resp. označiť dôkazy, že jeho pomery oslobodenie od súdnych poplatkov opodstatňujú (dôkazná 55 Cdo 138/2011 povinnosť); súd iba posúdi, či doklady (dôkazy) sú úplné (z hľadiska objasnenia pomerov žia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 138 /20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky JUDr. Z. L. , proti odporco m 1/ MUDr. J. L. , 2/ S., o určenie, že záložné právo nevzniklo a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 26 /200 8, o dovolan í navrhovateľ ky proti uzneseniu Krajskéh o súdu v Bratislave z 29 . apríla 20 11 , sp. zn. 5 Co 170 /20 11 , takto r o z h o d o l : Dovolanie navrhovateľ ky o d m i e t a .
Právna veta: Navrhovateľ súdny poplatok za podaný návrh o obnovu konania v stanovenej lehote nezaplatil, a preto súd prvého stupňa konanie o obnovu konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch uznesením zastavil. Podľa § 12 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatku za obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy (§ 12 ods. 2 veta tretia zákona).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L. I., bytom Š., 821 08 Bratislava, proti odporcovi: JUDr. Ľ. L., Z., 821 08 Bratislava, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu E. a. s., Š. v konkurze, o návrhu navrhovateľa na obnovu konania proti uzneseniu Krajskému súd v Bratislave zo dňa 3. júla 2008 č. k. 5Cbi 12/2007-64, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. júla 2
MENU