Nájdené rozsudky pre výraz: osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
13 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Bývalým manželom, ktorí k 31.12.1991 bývali v byte trvalé slúžiacom na ubytovanie pracovníkov organizácie sa osobné užívame bytu nezmenilo na spoločný nájom bytu manželmi.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trnave rozsudkom z 10. júna 1993, č. k. 17 C 71/93-17, zrušil účastníkom právo spoločného nájmu bytu s tým, že jeho ďalším nájomcom bude navrhovateľka a určil, že nájomný pomer končí uplynutím pätnásteho dňa od právoplatnosti rozsudku. Odporcovi uložil povinnosť z predmetného bytu sa vysťahovať do 15 dní potom, čo mu bude „právoplatným a vykonateľným rozhodnutím bytového odboru Mestského úradu v Trnave pridelené náhradné ubytovanie“ a nahradiť navrhovateľke trovy konania - z titulu
Právna veta: Odvodené právo bývania manželky nájomcu, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a trvalé opustil spoločnú domácnosť, sa nemohlo zmeniť na nájom v zmysle ustanovenia § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka ani potom, keď byt pre nečinnosť prenajímateľa - vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka*) - stratil povahu služobného bytu a stal sa bytom obecným. Ak nájomca a jeho manželka v čase uplynutia trojmesačnej lehoty od ukončenia služobného pomeru nájomcu trvalé spolu nežili, nie je splnená zákonná podmienka vzniku spoločného nájmu vyplývajú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. V, rozsudkom žalobu, ktorou sa žalobcovia 1) až 3) domáhali určenia, že im vzniklo právo spoločného nájmu k bytu nachádzajúceho sa v B., zamietol. Žalobcov 1), 2) zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť právnemu zástupcovi žalovaného 1) náhradu trov konania v sume 1 140 Sk. Žalovanému 2) nepriznal náhradu trov konania. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobkyňa 1) a žalovaný 1) uzavreli manželstvo dňa 13. októbra 1979, ktoré bolo v inom konaní Okresného súdu B. V, ku d
Meritum Byt
Právna veta: Spoločný nájom bytu manželmi podľa § 703 ods. 1 O.z. vznikne aj k bytu, ktorý bol inak určený pre ubytovanie pracovníka organizácie (§ 7 vyhl. č. 45/1964 Zb.), ak tento byt stratil charakter služobného bytu alebo nie je bytom osobitného určenia (§ 709 O.z..)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave v uznesení zo 6. 7. 1993 sp. zn. 9 Co 155/93 dospel k tomuto právnemu záveru: Novelou občianskeho zákonníka vykonanou zák. č. 509/1991 Zb. v spojení so zákonom č. 189/1992 Zb. došlo k zmene právnych vzťahov k podnikovým bytom, čo mohlo mať za následok vznik práva spoločného nájmu manželmi k bytom určeným pre ubytovanie pracovníka organizácie (§ 7 vyhl. č. 45/1964 Zb.). Súd vychádzal v danej veci z nespornej skutočnosti, že byt, ohľadne ktorého sa viedlo toto konanie, b
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/1/2014 2110200674 09. 03. 2016 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2016:2110200674.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ D. Z., bývajúceho v J., 2/ W. Z., bývajúcej v J., proti žalovanej FEMAN, s.r.o., so sídlom v Trnave, Pri Kalvárii 31, IČO: 45 233 438, zastúpenej advokátskou kanceláriou Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201010 Dátum vydania rozhodnutia: 14. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201010.1 R OZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša , v právnej veci navrhovateľky: MUDr. O. bytom Z. XX, N., právne zastúpenej: Mgr. Jurajom Vlkovičom, so sídlo
Meritum o vypratanie nehnuteľnosti
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu : R. M., bývajúci v P., zastúpený Mgr. M. L., advokátom v H., proti žalovaným : v T., o vypratanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. PN – 11 C 158/1999, o dovolaní žalovaných 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 29. mája 2007 sp.
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200863 Dátum vydania rozhodnutia: 23. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014200863.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v pr ávnej veci navrhovateľa: Q. G., bytom B. XX, Z., zastúpeného advokátom: Mgr. Martin Paškala so sídlom Záhra
Meritum zákon č. 260/2011 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr . Eleny Kováčovej v právnej veci navrhovateľa: Š. H. , bytom N. , B. B. , zastúpeného JUDr. Marianou Matulovou, advokátkou so sídlom Železničiarska 9, Banská Bystrica, proti odporcovi: Mesto Banská Bystrica , Československej armády 26, Banská B
Meritum určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4115216631 Dátum vydania rozhodnutia: 29. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4115216631.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne O.X., bývajúcej v S., zastúpenej advokátskou kanceláriou KOTRUSZ - BENČÍK, s.r.o., so sídlom v Nitre, Štefániko va č. 57, IČO: 47237252, proti žalovanému H. O., bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. Michalom Magdolenom,
MENU