Nájdené rozsudky pre výraz: Osobný názor účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 84

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosť vyčerpať prostriedok nápravy, a to aj v prípade pochybnosti o jeho účinnosti, vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP (Van Oosterwijck proti Belgicku, rozsudok z roku 1980). Účastník konania je povinný vyčerpať všetky dostupné opravné prostriedky až po najvyššiu úroveň do takej miery, do akej je možné rozumne predpokladať, že ten - ktorý opravný prostriedok, oprávnenie podať ktorý účastník má, je (aspoň) potenciálne spôsobilý podstatne ovplyvniť rozhodnutie v merite veci. Osobný názor účastníka konania na účinnosť alebo neúčinnosť konkrétneho riadneho alebo mimoriadneho opravného prostri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/5/2014 8110201947 07.10.2015 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2015:8110201947.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G. I., bývajúceho v G., zastúpeného JUDr. Michalom Feciľákom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná č. 8, proti žalovaným 1/ M. S., bývajúcej v G., 2/ Mgr. R.A., bývajúcej v G., 3/ MVDr. K. D., bývajúcemu v G.
Právna veta: Vzhľadom na nejednotnosť súdneho rozhodovania, ktorá sa prejavila v zaujímaní odlišných právnych názorov obsiahnutých v rozhodnutiach senátov občianskoprávneho kolégia a obchodnoprávneho kolégia pri posudzovaní procesnej prípustnosti mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora, prijali občianskoprávne kolégium najvyššieho súdu a obchodnoprávne kolégium najvyššieho súdu spoločné zjednocujúce stanovisko k prípustnosti mimoriadneho dovolania v zmysle § 243e až § 243j Občianskeho súdneho poriadku, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/3/2014 9014898663 09. 03. 2016 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2016:9014898663.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. S. I., bývajúceho v J., proti žalovanému O. D., bývajúcemu v J., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného KOOPERATÍVY poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave, Štefan
Právna veta: Mimoriadne dovolanie podané na podnet účastníka konania (teda nie mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom vo veciach uvedených v § 35 ods. 1 a 2 O.s.p. a tiež nie mimoriadne dovolanie podané na podnet osoby odlišnej od účastníka konania) nemožno považovať za procesne prípustné, ak účastník konania bol pasívny v tom zmysle, že sa nepokúsil využiť možnosť podať riadne a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré boli v jeho dispozícii. V prípade, že účastník občianskeho súdneho konania nevyužil sám možnosť napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa riadnym opravným prostriedkom (odvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8MCdo/14/2014 9014898756 09. 12. 2015 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2015:9014898756.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H. O., bývajúcemu v L., zastúpenému Mgr. Zuzanou Zajíčkovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad č. 17, proti žalovanej Rozhlas a televízia Slovenska, so sídlom v Bratislave, Mlynská dolina, IČO
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanieriadne a mimoriadne opravné prostriedky
R 94/2015
Právna veta: Procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania podaného na podnet účastníka je v občianskom súdnom konaní podmienená tým, že tento účastník najprv sám neúspešne využil možnosť podať všetky zákonom dovolené riadne a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré boli potenciálne spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Pokiaľ túto možnosť nevyužil, mimoriadne dovolanie treba odmietnuť.

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ a podľa čl. 19 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhli, aby na spoločnom rokovaní oboch kolégií bolo zaujaté stanovisko kzjednoteniu výkladu ustanov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8MCdo/4/2015 8812206554 16. 03. 2016 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2016:8812206554.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, IČO: 35 724 803, proti žalovanému U. R., bývajúcemu v P., okres X. za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenia na ochranu obča
Meritum o 2 691,71 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko , s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, IČO: 35 724 803, proti žalovan ému M. A. , bývajúcemu v P., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovan ého Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom v Prešove, Nám. Legionárov č. 5, IČO 42 176 778, o zaplatenie 2 691 ,71 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod
Meritum o zaplatenie 2 383,42 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovaným 1/ A. , bývajúcemu v L. a 2/ V. , bývajúcej v L. , o zaplatenie 2 383,42 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 14 Ro 1/2014 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Sloven skej republi ky proti uzneseniu Okresného súdu v Leviciach z 3. marca 2014 č .k. 1 4 Ro 1/2014 -13 , takto r o z h o d o l
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/5/2015 4314200009 26. 11. 2015 JUDr. Eva Sakálová ECLI:SK:NSSR:2015:4314200009.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom v Bratislave, Panenská 7, IČO: 35 787 783, proti žalovaným 1/ W., bývajúcemu v P. a 2/ K. bývajúcej v P., o zaplatenie 2 383,42 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Lev
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/16/2014 8112234941 09. 03. 2016 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2016:8112234941.1 Uznesenie V právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, IČO: 35724803, zastúpeného advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, IČO: 36613843, proti žalovanému Z. H., bývajúcemu v E., ve
MENU