Nájdené rozsudky pre výraz: osvedčenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2008

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1459 dokumentov
25296 dokumentov
442 dokumentov
13 dokumentov
105 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Základný podklad pre uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcie tvoria údaje uvedené justičným orgánom štátu pôvodu v osvedčení, ktoré musí byť (na rozdiel od ostatných písomností) v zásade vyhotovené v slovenskom jazyku. Súd pritom môže pri overovaní podmienok uznania a výkonu rozhodnutia vychádzať aj z vlastných zistení, nie je však oprávnený takto získanými poznatkami dopĺňať alebo dokonca meniť údaje uvedené v osvedčení. Ak totiž na základe takéhoto overenia zistí, že osvedčenie je neúplné a neobsahuje všetky údaje potrebné pre vydanie rozhodnutia o uznaní a výkone alebo ak rozhodnutie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti povinnému D. C. pre porušenie § 172 ods. 3 zákona Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) o premávke na pozemných komunikáciách z roku 1988 a Prílohy 2 zákona Spojen ého kráľovstva o priest
Právna veta: Pred vydaním osvedčenia o držbe nehnuteľnosti podľa zákona č. 293/1992 Zb. má jej dotknutý vlastník (spoluvlastník) naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby, že u žalovaného nie sú splnené podmienky na vydanie tohto osvedčenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť 30. júna 1998, zmenil rozsudok okresného súdu z 25. novembra 1997, č. k. 3 C 319/97-34, tak, že žalobu s návrhom na určenie, že žalovaná nesplnila podmienky na vydanie osvedčenia o držbe nehnuteľnosti, zamietol. Ďalej odvolací súd rozhodol o trovách konania. V odôvodnení rozsudku hlavne uviedol, že z § 80 písm. c) O. s. p. vyplýva, že určovacou žalobou sa možno domáhať určenia, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom nali
Právna veta: Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie autorského osvedčenia závisí výlučne od posúdenia technického stavu veci a samo osebe neznamená právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania. Preto takéto rozhodnutie podľa § 248 ods. 2 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku nepodlieha súdnemu preskúmavaniu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky domáhal preskúmania rozhodnutia predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 15. júla 1999, ktorým rozhodol o rozklade, ktorý podal žalobca proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. januára 1998. Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bolo o žiadosti žalobcu na zrušenie autorského osvedčenia s názvom „Antiagregačné činidlá na báze fenolov alebo polyfenolov“ vyd
Právna veta: Dohodu o vyporiadaní dedičstva musia uzavrieť všetci dedičia a len v rámci konania o dedičstve, ktoré je tzv. konaním nesporovým a upravuje ho 5. hlava tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. V podstate všetky úkony potrebné pre postup v tomto konaní je v zmysle § 38 ods. 1 O.s.p. oprávnený vykonávať notár, ako súdny komisár, ktorý za splnenia podmienok uvedených v § 175zca O.s.p. je oprávnený vydať osvedčenie o dedičstve. Úkony notára, ako súdneho komisára sú úkonmi súdu a ním vydané osvedčenie o dedičstve zo zákona nadobúda povahu právoplatného uznesenia o dedičstve, teda uznesenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcu J. P., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. I. R., advokátkou v K., proti žalovaným 1/ T. H., naposledy bývajúcemu v K., t.č. na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníkom JUDr. M. I., vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Trebišov, 2/ Š. H., bývajúcemu v B., 3/ M. N., bývajúcej
Kľúčové slová: šľachtiteľské osvedčenie
Právna veta: Konanie vo veci neplatnosti šľachtiteľského osvedčenia patrí do pôsobnosti ministerstva, dovolateľ dospel na základe štrukturálneho, systematického, logického a historického výkladu ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat. Rozdelenie právomoci medzi ministerstvom a súdmi v otázkach šľachtiteľských osvedčení, je určené podľa toho, či ide o otázky vzniku, zmeny a zániku práv absolútneho charakteru, ktoré patria do právomoci ministerstva, alebo či ide o relatívne vzťahy medzi osobou oprávnenou z osvedčenia a tretími osobami, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1M Ob doV/7/20 09 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky sen átu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Darin y Ličkovej, JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu : Ing. V. I., podnikajúci s dodatkom A. , D. X. , G. , zastúpeného advokátom JUDr. E. Š., H. X. , B. , proti žalovanému : M.. P. S. R. , B. , D. X. a vedľajšieho účastníka
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 1 O.s.p. je inštitútom v rámci rozhodovania o náhrade trov konania, ktorý predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok (zásady úspechu) v konaní, zakotvenej v § 142 a nasl. O.s.p. V prípadoch predpokladaných týmto ustanovením (§ 146 ods. 1 písm. a/ až c/ O.s.p.), ktoré tvorí ich taxatívny výpočet, súd postupuje podľa tzv. záujmovej zásady, pre ktorú platí, že počas konania si každý účastník platí tie trovy, ktoré vznikajú osobne jemu alebo jeho zástupcovi. Do tejto kategórie spadá aj procesná situácia, keď sa konanie mohlo začať aj bez návrhu (§ 146 ods. 1 pís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného P. , naposledy bývajúceho v B. , v súčasnosti v Ú. , so sídlom v H. , proti povinnému Mgr. P. , bývajúcemu v P., B. , za stúpenému JUDr. M. , advokátkou , so sídlom v B. , o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 1 Cudz 3/2012, o odvolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. apríla 2013 sp
Právna veta: I. Zákonná fikcia, že sa odsúdený osvedčil v zmysle § 60 ods. 3 Trestného zákona a § 64 ods. 3 Trestného zákona nastane až po jednom roku od uplynutia určenej skúšobnej doby, ale iba v prípade, ak súd v tejto lehote neurobil rozhodnutie podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo § 64 ods. 1 Trestného zákona bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu. II. Ak je odsúdený trestne stíhaný za trestný čin, ktorý mal spáchať v skúšobnej dobe, o ktorom treba najskôr rozhodnúť, nemôže súd vo vykonávacom konaní rozhodnúť, že sa trest alebo zvyšok trestu vykoná podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade a aplikácii inštitútu zákonnej fikcie neodsúdenia v zmysle § 60 ods. 3 a § 64 ods. 3 Trestného zákona, a to z toho hľadiska, či odsúdený zavinil, že súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol o tom, či sa odsúdený osvedčil alebo nie. V právoplatnom rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky riešil senát uvedenú otázku na nasledo
Právna veta: Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo takejto listiny. Toto osvedčenie samo predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutia, zmiery a verejné listiny. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno ale získať iba pre nesporné nároky a za splnenia určitých podmienok. Jednou z týchto podmienok je čas uplatňovania, pretože ako to vyplýva z Článku 26 Nariadenia v spojení s Článkom 33 Nariadenia, sa nariadenie uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Machyniaka a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Daniely Švecovej vo veci žiadateľa P. V. , bývajúce ho v S., N. , zastúpeného JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o., so sídlom v Bratislave, Žilinská 14, IČO: 47 232 757, v mene ktorej koná ako konateľ JUDr. Milan Ficek, o žiadosti na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule , vedenej na Krajskom súde v
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Co 5 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného JUDr. P. B. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. J. B. , advokátom so sídlom v B. , proti povinnej O. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej C. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , o žiadosti povinnej o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule , o odvolaní povin nej proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave z 29. jún a 2015 č.k. 1 Cudz 23/2
MENU