SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: osvojenie maloletého


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: osvojenie maloletého
  • osvojenie nájdené 1181 krát v 893 dokumentoch
  • malolety nájdené 24739 krát v 2745 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Krajské súdy SR 756 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: verejný poriadok, výhrada verejného poriadku, kolízna norma, osvojenie maloletého, zásady právneho poriadku

Zbierka NS 3/2000
R 54/2000
Právna veta: Zásada slovenského práva, že osvojiť možno len maloletého, nie je takou zásadou, na ktorej podľa § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov treba bezvýhradne trvať. Vyplýva to aj z článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, podľa ktorého muži a ženy, vekom spôsobilí, majú právo založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi. Uvedený článok chráni jednorazové akty, ako napríklad uzavretie manželstva alebo osvojenie dieťaťa. Ak sa rodinný vzťah medzi osvojiteľom a osvojencom vytvorí už v čase osvojenia, odkedy osvojenec žije v rodi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Donaustadt rozsudkom z 15. apríla 1999 schválil osvojenie plnoletej Alice V. na základe písomnej zmluvy z 11. februára 1998, keď dospel k záveru, že na základe vzťahu osvojiteľky k osvojencovi zodpovedá vzťahu pokrvnej matky a jej dieťatu, pričom vekový rozdiel, ktorý nedosahuje zákonom určený normálny vekový rozdiel 18 rokov o 1 rok, 8 mesiacov a 15 dní, možno ešte považovať za nepatrný. Alica V. podala návrh na uznanie tohto rozsudku na území Slovenskej republiky. Generálny prokurátor .
Kľúčové slová: právoplatný rozsudok o osvojení, biologický otec, podmienky nároku na sirotský dôchodok

Zbierka NS 3/2009
R 28/2009
Právna veta: Ak po smrti matky dieťaťa bol na základe právoplatného rozhodnutia súdu ako otec dieťaťa zapísaný v matrike namiesto biologického otca iný muž, dieťa sa stalo jednostranne osirelé a nárok na sirotský dôchodok po jeho nebohej matke mu nezanikol. Právoplatný rozsudok súdu o osvojení, rovnako ako výpis z knihy narodení z matriky je pre orgán sociálneho poistenia záväzný.

Úryvok z textu:
... preto nemôže navrhovateľovi vytýkať, že si nesplnil oznamovaciu povinnosť a neoznámi] jej zánik rodičovských práv matky po rozsudku súdu o osvojení maloletého P., lebo rodičovské práva matky nezanikli. Skutočnosť, že navrhovateľ je uvedený ako osvojiteľ v právoplatnom rozsudku súdu, aj v rodnom .
Právna veta: Ak otec dieťaťa na základe rozhodnutia súdu prispieval na výživu maloletého dieťaťa do rúk jeho matky ešte aj po tom, čo dieťa bolo osvojené manželom matky, ktorý spolu s matkou dieťaťa riadne plnil svoju vyživovaciu povinnosť na osvojené dieťa, nešlo zo strany biologického otca o plnenie vyživovacej povinnosti za iného podľa 101 Zákona o rodine, ale o poskytnutie majetkového prospechu matke dieťaťa z právneho dôvodu, ktorý odpadol (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka.) Vecne pasívne legitímovanou na vydanie bezdôvodného obohatenia je tu matka dieťaťa ako preberateľka plnenia. Prípustnosť dov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odôvodnení napadnutého rozsudku síce správne vysvetlil všeobecné právne dôsledky nezrušiteľného osvojenia a tieto i konkretizoval na osvojenie maloletej J. (z hľadiska otcovstva k nej, zániku vyživovacej povinnosti žalobcu a vzniku vyživovacej povinnosti osvojiteľa ... naďalej plnil to, k čomu ho zaviazal rozsudok súdu, hoci jeho vyživovacia povinnosť zanikla nezrušiteľným osvojením maloletého dieťaťa manželom matky a obaja rodičia riadne plnili vyživovaciu povinnosť k ich maloletému dieťaťu, neplnil vyživovaciu .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, pasívne správanie účastníka, odstránenie právnej neistoty

Zbierka NS 1/1999
Právna veta: 1. Aj nesprávna činnosť štátneho organu moze zapríčiniť porušenie prava zaručeného podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ak činnosť štátneho orgánu nesmeruje k odstráneniu právnej neistoty ohľadne tých práv, kvôli ktorým sa osoba obrátila na štátny orgán, aby o jej veci rozhodol. 2. Ak súd neurobí úkon v zákonom ustanovenej lehote, svojou nečinnosťou alebo nedostatočne rýchlou činnosťou sa dopustí zbytočného prieťahu, ktorý má povahu porušenia práva zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... 5/96 spomalilo uplatnenie práv účastníkov konania a vedľajších účastníkov konania. O. A. M. podal 31. januára 1996 žiadosť o osvojenie maloletej K. P. Následne ju vzal späť. Návrh na zrušiteľné osvojenie menovanej podal opätovne 15. februára 1996. Manželia Z. a O ... vyšetrenie znalcom-psychiatrom a posudok o zdravotnom stave. O. A. M. po tretíkrát podal 27. 3. 1997 návrh na zrušiteľné osvojenie maloletej K. Maloletá K. sa 1. 4. 1997 pre súd vyjadrila, že si neželá stretnutie so svojím otcom, že žije, študuje .
Právna veta: Konanie o osvojení sa začína na návrh budúceho osvojiteľa. Okruh účastníkov konania o osvojení dieťaťa je ustanovený v § 181 O.s.p. Účastníkmi tohto konania sú a/ – osvojované dieťa, zastúpené kolíznym opatrovníkom (§ 31 ods. 2 Zákona o rodine), osvojované dieťa súd vypočuje, len ak toto dieťa je schopné pochopiť význam osvojenia a výsluch nie je v rozpore s jeho záujmom (§ 182 ods. 1 O.s.p.); b/ – jeho rodičia, rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi v tých prípadoch, ak sú pozbavení rodičovských práv a povinností alebo sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa konajúci súd hore citovanými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku neriadil, keď o tak závažnej otázke, akou je osvojenie maloletého dieťaťa, rozhodol bez osobného vypočutia osvojiteľa a konal len s matkou osvojovaného dieťaťa. I splnomocnenie, ktoré ... datované dňa 20.3.2006 o tom, že ústne splnomocňuje manželku na jeho zastupovanie v konaní o osvojení maloletej a to vo všetkých záležitostiach : samotné pojednávanie, prevzatie doručeného rozsudku a jeho správoplatnenie. Udelenie splnomocnenia z .
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku), a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Musí ísť o taký stav právnych vzťahov (nie len faktických), ktorý bezpodmienečne vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu. Predbežné opatrenie je inštitútom procesného práva, ktoré môže súd použiť, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do ich osobnej starostlivosti odôvodnili tým, že maloletý sa narodil rodičom, ktorí J. XX.X.XXXX dali privolenie na jeho osvojenie, maloletý sa nachádza na Neonatologickom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, navrhovatelia sú žiadateľmi o osvojenie dieťaťa od 27.11 .
Meritum o osvojenie maloletého
... . K. , bývajúceho v P., zastúpeného Advokátskou kanceláriou H. , s.r.o., so sídlom v Ž. , IČO: X. , v konaní o osvojenie maloletého R. K. , rod. M. , narodeného X. , zastúpeného opatrovníkom Úradom práce, sociálnych veci a rodiny v Prievidzi, dieťa rodičov Bc. A .
Meritum osvojenie maloletého dieťaťa
... nepriznal náhradu trov konania. Dospel k záveru, že návrh je nedôvodný, lebo navrhovatelia nesplnili hmotnoprávnu podmienku osvojenia. Maloleté dieťa nemali na základe rozhodnutia súdu zverené do ich predosvojiteľskej starostlivosti najmenej po dobu deviatich mesiacov. Navrhovatelia ... alebo vydal navrhnutý rozsudok. V dovolaní podrobne rozviedli dôvody, pre ktoré by súd mal ich návrhu na osvojenie maloletého vyhovieť. Na záver uviedli: „Prípustnosť dovolania vyvodzujeme z § 420 písm. f/ CSP. Záujem maloletého .
Meritum o uznanie rozhodnutia
... ním včas podanej námietke proti uznaniu cudzieho rozhodnutia, nebolo nariadené vo veci pojednávanie. Poukazoval tiež na to, že konanie o osvojenie maloletého O. K. ako štátneho občana Slovenskej republiky nespadalo do jurisdikcie rakúskych orgánov, že maloletý nikdy nebol zapísaný do prehľadu detí .
Meritum o zníženie výživného na maloleté deti
... si musel byť vedomý právnych následkov z toho vyplývajúcich. Podľa názoru dovolateľa súd prvého stupňa nebol oprávnený posudzova ť dôvody osvojenia maloletej L. , pretože o osvoje ní súd rozhodol v inom konaní . M alolet á L. je dcérou jeho družky, s ktorou .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.