Nájdené rozsudky pre výraz: otázka významná pre rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 117

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
162 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prerušenie konania podľa OSPsprávca konkurznej podstatyvecná legitimácia
R 23/2016
Právna veta: Zmena osoby vo funkcii správcu konkurznej podstaty počas trvania konkurzu, neznamená zmenu vecnej legitimácie účastníka a nemôže byť dôvodom prerušenia konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. vedeného na návrh správcu konkurznej podstaty o určenie neúčinnosti právnych úkonov. Účastníkom konania na strane žalobcu je v tomto prípade správca konkurznej podstaty úpadcu. Prebiehajúce súdne konanie vo veci odvolania správcu konkurznej podstaty z funkcie správcu konkurznej podstaty, ktoré je dôvodom návrhu na prerušenie konania, nemá význam pre rozhodnutie súdu vo veci určenia neúčinnosti prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave ako súd prvého stupňa uznesením č. k. 67Cbi/371/2000-335 z 15. 04. 2015 zamietol návrh žalovaného v 3. rade zo dňa 31. 03. 2015 na prerušenie konania. V odôvodnení uviedol, že žalobou došlou súdu dňa 02. 10. 2000 si žalobca uplatnil právo na určenie, že darovacia zmluva uzavretá medzi darcom Ing. I. M. (žalovaným v 3. rade) a obdarovanými Ing. arch. I. M. (žalovaný v 1. rade) a Ing. G. M. (pôvodne žalovaná v 2. rade) dňa 01. 07. 1997, je voči konkurzným veriteľom úpadcu
Právna veta: Vyššie citované ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená také prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Súd je povinný najskôr urobiť iné vhodné opatrenia dostupnými procesnými prostriedkami a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Výber resp. voľbu súdu, ktoré z jednotlivých opatrení (napr. spojenie veci, prerušenie konania, riešenie tzv. predbežnej otázky) slúžiacich účelu racionálnej organizácie postupu súdu pri vedení príslušného súdneho konania, je ale potrebné podriadiť aj zákonnej požiadavke rýchlej a účinnej ochrany práv ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa B. , so sídlom K. , zastúpený JUDr. J., PhD., advokátom, so sídlom K. , proti odporcovi J., s miestom podnikania K. , zastúpený AK JUDr. J., so sídlom K. , o zaplatenie 26.101,93 Eur a príslušenstvo, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28 C 169/2010, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Kr ajského súdu v Košiciach z 24. j úla 2013 sp. zn. 3 Co 239/2013 , takto
Právna veta: Vyššie citované zákonné ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, teda také, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Predmetné ustanovenie dopadá na procesné situácie, v ktorých súd môže konanie prerušiť, no nemusí tak urobiť. Prerušenie konania je tu na úvahe vec prejednávajúceho súdu a je upravené len ako procesná možnosť tohto súdu, nie však ako jeho povinnosť. Súd má najskôr zvážiť možnosť iných vhodných opatrení a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Prerušenie konania v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia predpokladá, že prebieha konanie, v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , so sídlom v P.P. , IČO : X. , proti žalovaným 1/ J., bývajúcemu v P.P. , zastúpeného JUDr. Š., advokátom v T. , 2/ A. , bývajúcej v P.P. , t.č. A. , P., zastúpenej opatrovníkom MUDr. D. , bývajúcim v P.P. , o určenie neplatnosti dohody o vydaní veci a iné, vedenej na Okresnom súde P. pod sp. zn. 7 C 81/2008, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súd u v Trnave z 30.
Právna veta: V súvislosti s vyššie uvedeným je nesprávny a nezákonný postup krajského súdu, ktorý oprel oslobodzujúci výrok obsiahnutý v odôvodnení rozhodnutia len formálnym poukazom na § 10 ods. 2 Tr. zák. bez toho, aby sa vo svojom rozhodnutí zaoberal akýmikoľvek skutočnosťami tvoriacimi obsah § 10 ods. 2 Tr. zák. Najvyšší súd zdôrazňuje, že citované ustanovenie má podstatný význam nielen pre úvahu, či ide vôbec o trestný čin, ale rozhodujúcim spôsobom zasahuje aj do úvah o tom, či ide o trestný čin závažnejšieho alebo menej závažnejšieho charakteru. Všetky okolnosti dôležité z hľadísk uvedených v § 10 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5111011347 Dátum vydania rozhodnutia: 23. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5111011347.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Viliama Dohňanského na verej nom zasadnutí konanom 23. augusta 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného W. J. pre pre prečin vše
Právna veta: 1. Vzhľadom na to, že súčasťou ústavnej úpravy postavenia ústavných činiteľov Slovenskej republiky nie je aj dočasné pozbavenie ich funkcií, oporu v Ústave Slovenskej republiky nemôže mať zákon, ktorý dočasné pozbavenie výkonu funkcií ústavných činiteľov dovoľuje. 2. Ustanoveniami § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. (t. j. zavedením zákonnej úpravy dočasného pozbavenia výkonu funkcie sudcu ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 17. novembra 1998 prerokoval návrh skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci súladu § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov s čl. 2 ods. 2, čl. 50 ods. 2, čl. 135 a čl. 138 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s prvým oddielom siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky a takto r o
Právna veta: I. V dôsledku odstúpenia od zmluvy zaniká aj právo veriteľa domáhať sa zmluvného plnenia, na ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikol len zmluvný nárok (§ 351 ods. 1 Obchodného zákonníka). II. Peňažná náhrada pri vzájomnom vyporiadaní záväzkového vzťahu podľa § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorú je strana povinná zaplatiť druhej strane za plnenie prijaté pred odstúpením od zmluvy, zodpovedá cene pôvodne zmluvne dohodnutého plnenia. III. Ustanovenia Obchodného zákonníka o vadnom plnení (§ 422 a nasl.) sa pri vzájomnom vyporiadaní po odstúpení od zmluvy uplatnia analogicky, ak pln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom (v poradí druhým) z 30. apríla 2018, č. k. 31Cb/92/2017-498 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu sumu 120 799,32 eur s príslušenstvom [pôvodne 163 999,32 eur s príslušenstvom (v časti zaplatenia sumy 43 200,-- eur s príslušenstvom bola žaloba žalobcu právoplatne zamietnutá rozsudkom okresného súdu z 30. októbra 2014, č. k. 32Cb/6
Právna veta: „...V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na teóriu správneho práva (napríklad Hendrych, D. a kol.: Správni právo, Obecná část, 6. vydaní, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 105 a nasl.), podľa ktorej medzi subjekty verejnej správy sa zaraďujú aj verejnoprávne korporácie, ktoré teória člení na územné, osobné a reálne korporácie. Najmä osobné korporácie spájajú členstvo v nej s oprávnením na výkon regulovaných povolaní alebo iných verejnoprávnych oprávnení, čo je jednotlivcovi stojacemu mimo uvedený rámec korporácie odopreté. Uvedené členstvo potom odborná literatúra označuje ako nútené č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/4/2013 7012200025 28.01.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:7012200025.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: Ing. N. W., bytom H. právne zastúpeného JUDr. Jánom
Meritum o uloženie povinnosti a nahradenie prejavu vôle
Najvyšší súd 5 Obo 27/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ G. , a. s. v likvidácii, S.S. , IČO: X. , žalobcu 2/ S., k. s., S.P. , IČO: X. , správca konkurznej podstaty úpadcu: G. , a. s. v likvidácii , S.S. , IČO: X. , žalobcu 3/ T. , spoločnosť s ručením obmedzeným , V.D.N. , IČO: X. proti žalovanému: T. , a. s., Š.B. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. O.K. , advokát, Z.B. , za účasti vedľajších účastníkov na strane žalov
Meritum o uloženie povinnosti a nahradenie prejavu vôle
Najvyšší súd 5 Obo 27/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ G., a. s. v likvidácii, S.S., IČO: X., žalobcu 2/ S., k. s., S.P., IČO: X., správca konkurznej podstaty úpadcu: G., a. s. v likvidácii, S.S., IČO: X., žalobcu 3/ T., spoločnosť s ručením obmedzeným, V.D.N., IČO: X. proti žalovanému: T., a. s., Š.B., IČO: X., zastúpený: JUDr. O.K., advokát, Z.B., za účasti vedľajších účastníkov na strane žalovaného: 1/ S. - M., M.B., IČO: X.,
MENU