Nájdené rozsudky pre výraz: označenie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 265

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

174 dokumentov
1724 dokumentov
18 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Konanie proti nečinnosti sa začína na návrh, ktorý musí obsahovať všeobecné náležitosti podania a návrhu (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1) ako aj osobitné náležitosti (§ 250t ods. 1 a § 249 ods. 2 v spojení s § 250t ods. 8), najmä musí obsahovať označenie veci, v ktorej sa navrhovateľ domáha ochrany proti nečinnosti, opísanie rozhodujúcich skutočností, t. j. musí uviesť, v čom vidí nečinnosť orgánu verejnej správy, a na podporu svojich tvrdení musí predložiť dôkazy, včítane dôkazov, že bezvýsledne použil prostriedky na odvrátenie nečinnosti. Návrh musí tiež obsahovať osobitný žalobný petit, aby súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžnč /7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š., t. č. ÚV TOS, proti odporcovi Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom Župné námestie 13, Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky n a r i a ď u j e navrhovateľovi, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania zo dňa
Právna veta: Podľa citovaných zákonných ustanovení ako aj súdnej judikatúry a ustálenej súdnej praxe (bližšie napr. ZSP 1/1997, R 64/1998, ZSP 8/1998, R 58/2001, R 95/2004, ZSP 5/2005) treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie a zdôvodnenie žalobcu, že rozhodnutím alebo postupom, ktorý napáda, bol ukrátený na svojich právach, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu. Ďalej musí žalobca tvrdiť, že správny orgán pri vydaní napadnutého rozhodnutia porušil zákon, a to tak, že odkáže na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, či už hmotného, alebo procesnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201076 Dátum vydania rozhodnutia: 4. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201076.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: O. O., narodený XX. E. XXXX, bytom K. č. XXX, proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelá ria Nitra, so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda č. 88 (predtým do 30. júna 2016 Centrum právnej pomoci, Kan
Právna veta: Nedostatok podstatných náležitosti žaloby nemôže byť dôvodom jej zamietnutia. Z nedostatkov žaloby spočívajúcich v jej nesprávnosti alebo neúplnosti nemožno vyvodzovať ani neexistenciu naliehavého právneho záujmu v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O. s. p.; procesným dôsledkom môže byť len zastavenie konania.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 21. novembra 2000, sp. zn. 21 C 209/99, uložil žalovanému povinnosť zdržať sa v budúcnosti tvrdení, uvedených vo výroku rozsudku v znení podľa petitu žaloby, a doručiť osobám označeným vo výroku rozsudku list, v ktorom tieto tvrdenia odvolá ako nepravdivé. Zároveň mu uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmú 1,- Sk do pätnástich dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. Ďalšími výrokmi rozhodol o trovách konania účastníkov a štát
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa návrhom podaným 19. januára 1998 na Okresnom súde Z. domáhala začatia dedičského konania o majetku bližšie nešpecifikovaného - pozemkov zapísaných v pozkn. záp. č. 57, 96, 137, 162, 182, 187, 194 a 197 kat. úz. Š. po poručiteľovi J., zomrelom 3. júla 1989, ktorý sa objavil ako neprejednaný v dedičskom konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. D 919/87 a D 1457/97. Vec prejednávajúci notár ako súdny komisár výzvou z 10. februára 1998 vyzval navrhovateľku na doloženie úradne potvr
Právna veta: Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu nie je rozhodnutím konečným, ale iba dočasným a súvisí v okolnostiach danej veci s disciplinárnym konaním za čin, za ktorý môže byť sudca odvolaný z funkcie sudcu. Zákonom predpokladaná dočasnosť, ako imanentný a základný znak rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, determinuje nemožnosť porušenia základného práva na voľbu a výkon povolania dotknutého sudcu. Dočasnosť rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu nezbavuje disciplinárny senát povinnosti a práva poznať skutkové okolnosti a dôkazy preukazujúce dôvodnosť podanéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ds o 1/201 3 Slovenskej republiky – odvolací disciplinárny senát R O Z H O D N U T I E Najvyšší súd Slovenskej republiky – odvo lací disciplinárny senát, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Polku a členov JUDr. Martina Dolníka, JUDr. Marcela Kohúta, JUDr. Martina Vladika, JUDr. Márie Kepéssyovej, vo vec i návrhu m. na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu JUDr. J. B. – sudkyne Krajského súdu v P., na nev erejnom zasadnutí konanom dňa 9. januára 2013 prejednal o
Právna veta: Pokiaľ ide o procesné námietky, vo vyrubovacom konaní správca dane hodnotí skutočnosti zhrnuté v protokole o daňovej kontrole a námietky daňového subjektu proti protokolu, ktoré sú právne významné pre určenie dane Vo vyrubovacom konaní nedochádza k formálnemu vykonaniu dôkazov, už vykonaných v rámci daňovej kontroly za účasti daňového subjektu. Výsledkom vyrubovacieho konania je správna úvaha správcu dane ako dôsledok hodnotenia dôkazov, ktorú uvedie v dodatočnom platobnom výmere. Týmto odvolací súd nevylučuje možnosť vykonať i vo vyrubovacom konaní dôkazy, ale zdôrazňuje, že ide predovšetkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu V., spol. s r.o., I., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. B. N., advokátom v B., H. proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, Nová č. 13, v konaní o preskúmanie zákonnosti
Právna veta: Vzájomným návrhom, resp. vzájomnou žalobou v zmysle citovaného ustanovenia § 97 ods. 1 O.s.p. je taká žaloba, ktorou za konania žalovaný uplatňuje svoje práva voči žalobcovi so zámerom, aby bola prejednaná a aby o nej bolo rozhodnuté v rovnakom konaní ako o žalobe podanej žalobcom. Za vzájomný návrh sa v zmysle citovaného ustanovenia § 98 O.s.p. považuje aj uplatnenie tzv. kompenzačnej námietky žalovaným, ktorou za konania započítal voči žalobcom uplatnenej pohľadávke svoju pohľadávku, prevyšujúcu pohľadávku žalobcu, avšak len v tej časti, v ktorej navrhuje, aby mu bolo prisúdené viac, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne T. T. s.r.o. , so sídlom v T. T. , proti žalovanému Ing. M. T. , bývajúcemu v T., H ., o zaplatenie 23 650,30 EUR (712 489 ,-- Sk) s prísl. , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 23 C 226/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Trnava z 19. júna 2008 č.k. 23 C 226/2002 -129 a proti rozsudku Krajského súdu
Kľúčové slová: členská schôdza
R 58/2017
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom. II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.

Úryvok z textu:
1. Žalobcovia svojou žalobou zo dňa 02. 05. 2014 napadli prijaté uznesenia na náhradnej členskej schôdzi žalovaného konanej dňa 10. 04. 2014 (ďalej len „schôdza“). Nakoľko na uvedenej schôdzi boli za členov predstavenstva žalovaného zvolené nasledovné osoby: V. Š., A. P., J. C., Š. B., a M. P., súd prvej inštancie postupoval podľa ust. § 21 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku a ako predbežnú otázku sa svojím rozhodnutím snažil vyriešiť, kto je oprávnený konať za žalovaného. Súd prvej in
Právna veta: „Disciplinárny senát nepripúšťa súbežné zastúpenie navrhovateľa dvomi osobami“. Na tomto mieste odvolací disciplinárny senát poznamenáva, že zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahuje zápisnicu o hlasovaní napriek tomu, že ústne pojednávanie bolo prerušené za účelom porady senátu a v tomto prípade po porade senátu nebolo vyhlásené len jednoduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jednohlasne a ktorému by predchádzala porada len v pojednávacej miestnosti bez prerušenia pojednávania (§ 54 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Dso 4/2013 Slovenskej republiky – odvolací disciplinárny senát ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky – odvolací disciplinárny senát, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Polku a členov JUDr. Romana Hargaša, JUDr. Jána Chmela, Mgr. Gabriely Repkovej a JUDr. Ivana Roháča, v disciplinárnej veci proti JUDr. Š. Š. , nar., sudcovi N., na ústnom pojednávaní konanom dňa 20. mája 2013 takto rozhodol: Podľa § 131 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších pred
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej správy od začiatku konania a za podmienok ustanovených zákonom. Túto pomoc poskytujú súdy, orgány verejnej správy a na zmluvnom základe aj advokáti. Uvedená ústavná zásada je premietnutá v § 2 ods. 1 a 2 zákona o správe daní ako jedno zo základných pravidiel konania. Podľa citovaného ustanovenia sú daňové orgány povinné poskytovať pomoc a poučenia daňovým subjektom, ktorých sa konanie týka, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Ustanovenie § 46 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 6S žf /4/ 2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ja ny Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalob kyne obchodnej spoločnosti X. s. r. o., so sídlom v M. , zastúpenej advokátom Mgr. P. P. , so sídlom v M. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici , ul. Nová č. 1
MENU